Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snap" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "snap" till svenska språket

EnglishSwedish

Snap

[Knäpp]
/snæp/

noun

1. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

1. Handlingen att fånga ett föremål med händerna

 • "Mays gjorde fångsten med ryggen mot tallriken"
 • "Han tog ett grepp om bollen innan den landade"
 • "Martins ryck vid tränset misslyckades och hästen sprang iväg"
 • "Infältarens snäpp och kast var en enda rörelse"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • greppa
 • ,
 • ryck
 • ,
 • knäpp

2. A spell of cold weather

 • "A cold snap in the middle of may"
  synonym:
 • snap

2. En period av kallt väder

 • "En kall snap i mitten av maj"
  synonym:
 • knäpp

3. Tender green beans without strings that easily snap into sections

  synonym:
 • snap bean
 • ,
 • snap

3. Möra gröna bönor utan snören som lätt snäpper i sektioner

  synonym:
 • snäppböna
 • ,
 • knäpp

4. A crisp round cookie flavored with ginger

  synonym:
 • gingersnap
 • ,
 • ginger snap
 • ,
 • snap
 • ,
 • ginger nut

4. En krispig rund kaka smaksatt med ingefära

  synonym:
 • gingersnap
 • ,
 • ingefära knäpp
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • ingefära nöt

5. The noise produced by the rapid movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand

 • "Servants appeared at the snap of his fingers"
  synonym:
 • snap

5. Ljudet som produceras av den snabba rörelsen av ett finger från spetsen till basen av tummen på samma hand

 • "Tjänare dök upp när han knäppte med fingrarna"
  synonym:
 • knäpp

6. A sudden sharp noise

 • "The crack of a whip"
 • "He heard the cracking of the ice"
 • "He can hear the snap of a twig"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • cracking
 • ,
 • snap

6. Ett plötsligt skarpt ljud

 • "Spöets spricka"
 • "Han hörde isens sprickbildning"
 • "Han kan höra en kvist"
  synonym:
 • spricka
 • ,
 • sprickbildning
 • ,
 • knäpp

7. A sudden breaking

  synonym:
 • snap

7. Ett plötsligt brott

  synonym:
 • knäpp

8. The tendency of a body to return to its original shape after it has been stretched or compressed

 • "The waistband had lost its snap"
  synonym:
 • elasticity
 • ,
 • snap

8. Tendensen hos en kropp att återgå till sin ursprungliga form efter att den har sträckts eller komprimerats

 • "Linningen hade tappat knäppningen"
  synonym:
 • elasticitet
 • ,
 • knäpp

9. An informal photograph

 • Usually made with a small hand-held camera
 • "My snapshots haven't been developed yet"
 • "He tried to get unposed shots of his friends"
  synonym:
 • snapshot
 • ,
 • snap
 • ,
 • shot

9. Ett informellt fotografi

 • Vanligtvis gjord med en liten handhållen kamera
 • "Mina ögonblicksbilder har inte utvecklats ännu"
 • "Han försökte få oposerade bilder av sina vänner"
  synonym:
 • ögonblicksbild
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • skott

10. A fastener used on clothing

 • Fastens with a snapping sound
 • "Children can manage snaps better than buttons"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snap fastener
 • ,
 • press stud

10. Ett fästelement som används på kläder

 • Fästs med ett knäppande ljud
 • "Barn kan hantera snaps bättre än knappar"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • snäppfäste
 • ,
 • tryckknapp

11. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

11. Alla åtaganden som är lätta att göra

 • "Att marknadsföra denna produkt kommer inte att vara någon picknick"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • bris
 • ,
 • picknick
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • anksoppa
 • ,
 • barnlek
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • tårtbit

12. The act of snapping the fingers

 • Movement of a finger from the tip to the base of the thumb on the same hand
 • "He gave his fingers a snap"
  synonym:
 • snap

12. Handlingen att knäppa fingrarna

 • Förflyttning av ett finger från spetsen till basen av tummen på samma hand
 • "Han gav fingrarna ett knäpp"
  synonym:
 • knäpp

13. (american football) putting the ball in play by passing it (between the legs) to a back

 • "The quarterback fumbled the snap"
  synonym:
 • centering
 • ,
 • snap

13. (amerikansk fotboll) sätta bollen i spel genom att skicka den (mellan benen) till en rygg

 • "Quarterbacken fumlade"
  synonym:
 • centrering
 • ,
 • knäpp

verb

1. Utter in an angry, sharp, or abrupt tone

 • "The sales clerk snapped a reply at the angry customer"
 • "The guard snarled at us"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snarl

1. Yttra i en arg, skarp eller abrupt ton

 • "Säljaren svarade den arga kunden"
 • "Vakten morrade åt oss"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • morra

2. Separate or cause to separate abruptly

 • "The rope snapped"
 • "Tear the paper"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • rupture
 • ,
 • snap
 • ,
 • bust

2. Separera eller orsaka abrupt separering

 • "Repet gick av"
 • "Riv papperet"
  synonym:
 • riva
 • ,
 • bristning
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • byst

3. Break suddenly and abruptly, as under tension

 • "The pipe snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

3. Bryt plötsligt och abrupt, som under spänning

 • "Pipan gick av"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • spricka

4. Move or strike with a noise

 • "He clicked on the light"
 • "His arm was snapped forward"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click

4. Flytta eller slå med ett ljud

 • "Han klickade på ljuset"
 • "Hans arm knäpptes framåt"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • klicka

5. Close with a snapping motion

 • "The lock snapped shut"
  synonym:
 • snap

5. Stäng med en snäppande rörelse

 • "Låset stängdes"
  synonym:
 • knäpp

6. Make a sharp sound

 • "His fingers snapped"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • crack

6. Gör ett skarpt ljud

 • "Hans fingrar knäppte"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • spricka

7. Move with a snapping sound

 • "Bullets snapped past us"
  synonym:
 • snap

7. Rör dig med ett knäppande ljud

 • "Kulor knäppte förbi oss"
  synonym:
 • knäpp

8. To grasp hastily or eagerly

 • "Before i could stop him the dog snatched the ham bone"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • snatch up
 • ,
 • snap

8. Att fatta hastigt eller ivrigt

 • "Innan jag kunde stoppa honom ryckte hunden skinkbenet"
  synonym:
 • ryck
 • ,
 • rycka upp
 • ,
 • knäpp

9. Put in play with a snap

 • "Snap a football"
  synonym:
 • snap

9. Sätt i spel med en snap

 • "Snäpp en fotboll"
  synonym:
 • knäpp

10. Cause to make a snapping sound

 • "Snap your fingers"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click
 • ,
 • flick

10. Orsak att göra ett knäppande ljud

 • "Knäpp med fingrarna"
  synonym:
 • knäpp
 • ,
 • klicka
 • ,
 • snärta

11. Lose control of one's emotions

 • "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"
 • "When her baby died, she snapped"
  synonym:
 • break down
 • ,
 • lose it
 • ,
 • snap

11. Tappa kontrollen över sina känslor

 • "När hon hörde att hon inte hade klarat provet tappade hon det helt"
 • "När hennes bebis dog, knäppte hon"
  synonym:
 • bryta ner
 • ,
 • förlora det
 • ,
 • knäpp

12. Bring the jaws together

 • "He snapped indignantly"
  synonym:
 • snap

12. För ihop käkarna

 • "Han knäppte indignerat"
  synonym:
 • knäpp

13. Record on photographic film

 • "I photographed the scene of the accident"
 • "She snapped a picture of the president"
  synonym:
 • photograph
 • ,
 • snap
 • ,
 • shoot

13. Spela in på fotografisk film

 • "Jag fotograferade olycksplatsen"
 • "Hon tog en bild på presidenten"
  synonym:
 • fotografera
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • skjuta

Examples of using

When I snap my fingers, you'll wake up.
När jag knäpper med fingrarna vaknar du.
It's a snap once you get the hang of it.
Det är en snap när du får kläm på det.
A home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
Ett hem är ett köp en gång i livet så du vill inte fatta några snabba beslut.