Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smut" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smut" till svenska språket

EnglishSwedish

Smut

[Smut]
/smət/

noun

1. A black colloidal substance consisting wholly or principally of amorphous carbon and used to make pigments and ink

  synonym:
 • carbon black
 • ,
 • lampblack
 • ,
 • soot
 • ,
 • smut
 • ,
 • crock

1. Ett svart kolloidalt ämne som helt eller huvudsakligen består av amorft kol och som används för att tillverka pigment och bläck

  synonym:
 • kolsvart
 • ,
 • lampsvart
 • ,
 • sot
 • ,
 • smuts
 • ,
 • crock

2. Destructive diseases of plants (especially cereal grasses) caused by fungi that produce black powdery masses of spores

  synonym:
 • smut

2. Destruktiva sjukdomar hos växter (särskilt spannmålsgräs) orsakade av svampar som producerar svartkrutiga massor av sporer

  synonym:
 • smuts

3. Any fungus of the order ustilaginales

  synonym:
 • smut
 • ,
 • smut fungus

3. Någon svamp av ordningen ustilaginales

  synonym:
 • smuts
 • ,
 • smutsvamp

4. An offensive or indecent word or phrase

  synonym:
 • obscenity
 • ,
 • smut
 • ,
 • vulgarism
 • ,
 • filth
 • ,
 • dirty word

4. Ett kränkande eller oanständigt ord eller en fras

  synonym:
 • obscenitet
 • ,
 • smuts
 • ,
 • vulgarism
 • ,
 • smutsigt ord

5. Creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire

  synonym:
 • pornography
 • ,
 • porno
 • ,
 • porn
 • ,
 • erotica
 • ,
 • smut

5. Skapande verksamhet (skrivande eller bilder eller filmer etc.) utan litterärt eller konstnärligt värde annat än för att stimulera sexuell lust

  synonym:
 • pornografi
 • ,
 • porr
 • ,
 • erotik
 • ,
 • smuts

verb

1. Make obscene

 • "This line in the play smuts the entire act"
  synonym:
 • smut

1. Göra obscent

 • "Den här raden i pjäsen smutsar ner hela akten"
  synonym:
 • smuts

2. Stain with a dirty substance, such as soot

  synonym:
 • smut

2. Fläcka med ett smutsigt ämne, såsom sot

  synonym:
 • smuts

3. Become affected with smut

 • "The corn smutted and could not be eaten"
  synonym:
 • smut

3. Bli påverkad av smuts

 • "Majsen smutsade och kunde inte ätas"
  synonym:
 • smuts

4. Affect with smut or mildew, as of a crop such as corn

  synonym:
 • smut

4. Påverka med smuts eller mögel, som av en gröda som majs

  synonym:
 • smuts