Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smash" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "smash" till svenska språket

EnglishSwedish

Smash

[Smash]
/smæʃ/

noun

1. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

1. Ett kraftigt slag

 • "Den plötsliga knackningen golvade honom"
 • "Han tog en bash rakt i ansiktet"
 • "Han fick en smäll i huvudet"
  synonym:
 • knacka
 • ,
 • bash
 • ,
 • smäll
 • ,
 • smash
 • ,
 • bälte

2. A serious collision (especially of motor vehicles)

  synonym:
 • smash
 • ,
 • smash-up

2. En allvarlig kollision (särskilt av motorfordon)

  synonym:
 • smash
 • ,
 • smash-up

3. A hard return hitting the tennis ball above your head

  synonym:
 • overhead
 • ,
 • smash

3. En hård retur som träffar tennisbollen ovanför ditt huvud

  synonym:
 • ovanför
 • ,
 • smash

4. The act of colliding with something

 • "His crash through the window"
 • "The fullback's smash into the defensive line"
  synonym:
 • crash
 • ,
 • smash

4. Handlingen att kollidera med något

 • "Hans krasch genom fönstret"
 • "Backens smash in i försvarslinjen"
  synonym:
 • krasch
 • ,
 • smash

5. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

5. En iögonfallande framgång

 • "Den låten var hans första hit och markerade början på hans karriär"
 • "Den där nya broadway-showen är en riktig smasher"
 • "Festen gick med en smäll"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strejk
 • ,
 • smäll

verb

1. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

1. Slå hårt

 • "Han slog en 3-runs homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nagel
 • ,
 • bom
 • ,
 • spränga

2. Break into pieces, as by striking or knocking over

 • "Smash a plate"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • dash

2. Bryt i bitar, som genom att slå eller välta

 • "Krossa en tallrik"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • streck

3. Reduce to bankruptcy

 • "My daughter's fancy wedding is going to break me!"
 • "The slump in the financial markets smashed him"
  synonym:
 • bankrupt
 • ,
 • ruin
 • ,
 • break
 • ,
 • smash

3. Reducera till konkurs

 • "Min dotters tjusiga bröllop kommer att knäcka mig!"
 • "Svackan på finansmarknaderna krossade honom"
  synonym:
 • bankrutt
 • ,
 • ruin
 • ,
 • bryta
 • ,
 • smash

4. Hit violently

 • "She smashed her car against the guard rail"
  synonym:
 • smash

4. Slå våldsamt

 • "Hon krossade sin bil mot skyddsräcket"
  synonym:
 • smash

5. Humiliate or depress completely

 • "She was crushed by his refusal of her invitation"
 • "The death of her son smashed her"
  synonym:
 • crush
 • ,
 • smash
 • ,
 • demolish

5. Förnedra eller deprimera helt

 • "Hon blev krossad av att han vägrade hennes inbjudan"
 • "Hennes sons död krossade henne"
  synonym:
 • krossa
 • ,
 • smash
 • ,
 • riva

6. Damage or destroy as if by violence

 • "The teenager banged up the car of his mother"
  synonym:
 • bang up
 • ,
 • smash up
 • ,
 • smash

6. Skada eller förstöra som genom våld

 • "Tonåringen slog sin mammas bil"
  synonym:
 • smäll upp
 • ,
 • slå sönder
 • ,
 • smash

7. Hit (a tennis ball) in a powerful overhead stroke

  synonym:
 • smash

7. Slå (en tennisboll) i ett kraftfullt slag över huvudet

  synonym:
 • smash

8. Collide or strike violently and suddenly

 • "The motorcycle smashed into the guard rail"
  synonym:
 • smash

8. Kollidera eller slå våldsamt och plötsligt

 • "Motorcykeln slog in i skyddsräcket"
  synonym:
 • smash

9. Overthrow or destroy (something considered evil or harmful)

 • "The police smashed the drug ring after they were tipped off"
  synonym:
 • smash

9. Störta eller förstöra (något som anses vara ont eller skadligt)

 • "Polisen slog sönder knarkringen efter att de blivit tipsade"
  synonym:
 • smash

10. Break suddenly into pieces, as from a violent blow

 • "The window smashed"
  synonym:
 • smash

10. Bryt plötsligt i bitar, som från ett våldsamt slag

 • "Fönstret krossades"
  synonym:
 • smash

adverb

1. With a loud crash

 • "The car went smash through the fence"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • smashingly

1. Med en högljudd krasch

 • "Bilen gick sönder genom staketet"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • smashingly

Examples of using

"We must smash the dwarves." - "But we are the dwarves!" - "Oh... right."
"Vi måste krossa dvärgarna. " - "Men vi är dvärgarna!" - "Åh... rätt."
Am I supposed to, single-handedly, strengthened only by the mythical magic of my forebears, in heroic fashion smash his armies and save the beautiful princess from his clutches to finally deliver him to...
Ska jag, på egen hand, endast stärkt av mina förfäders mytiska magi, på heroiskt sätt krossa hans arméer och rädda den vackra prinsessan ur hans klor för att slutligen leverera honom till...