Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slow" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "långsam" till svenska språket

EnglishSwedish

Slow

[Långsam]
/sloʊ/

verb

1. Lose velocity

 • Move more slowly
 • "The car decelerated"
  synonym:
 • decelerate
 • ,
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up
 • ,
 • retard

1. Förlora hastighet

 • Rör dig långsammare
 • "Bilen bromsade in"
  synonym:
 • bromsa in
 • ,
 • långsam
 • ,
 • sakta ner
 • ,
 • sakta upp
 • ,
 • retard

2. Become slow or slower

 • "Production slowed"
  synonym:
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up
 • ,
 • slack
 • ,
 • slacken

2. Bli långsam eller långsammare

 • "Produktionen avtog"
  synonym:
 • långsam
 • ,
 • sakta ner
 • ,
 • sakta upp
 • ,
 • slak
 • ,
 • slappna av

3. Cause to proceed more slowly

 • "The illness slowed him down"
  synonym:
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up

3. Orsaka att gå långsammare

 • "Sjukdomen saktade ner honom"
  synonym:
 • långsam
 • ,
 • sakta ner
 • ,
 • sakta upp

adjective

1. Not moving quickly

 • Taking a comparatively long time
 • "A slow walker"
 • "The slow lane of traffic"
 • "Her steps were slow"
 • "He was slow in reacting to the news"
 • "Slow but steady growth"
  synonym:
 • slow

1. Rör sig inte snabbt

 • Tar jämförelsevis lång tid
 • "En långsam vandrare"
 • "Trafikens långsamma körfält"
 • "Hennes steg var långsamma"
 • "Han var långsam med att reagera på nyheterna"
 • "Långsam men stadig tillväxt"
  synonym:
 • långsam

2. At a slow tempo

 • "The band played a slow waltz"
  synonym:
 • slow

2. I ett långsamt tempo

 • "Bandet spelade en långsam vals"
  synonym:
 • långsam

3. Slow to learn or understand

 • Lacking intellectual acuity
 • "So dense he never understands anything i say to him"
 • "Never met anyone quite so dim"
 • "Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- thackeray
 • "Dumb officials make some really dumb decisions"
 • "He was either normally stupid or being deliberately obtuse"
 • "Worked with the slow students"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • dim
 • ,
 • dull
 • ,
 • dumb
 • ,
 • obtuse
 • ,
 • slow

3. Långsam att lära eller förstå

 • Saknar intellektuell skärpa
 • "Så tät att han aldrig förstår något jag säger till honom"
 • "Har aldrig träffat någon så svag"
 • "Även om han var tråkig på klassisk inlärning, var han ovanligt snabb i matematik" - thackeray
 • "Dumma tjänstemän fattar några riktigt dumma beslut"
 • "Han var antingen normalt dum eller var medvetet trubbig"
 • "Jobbade med de långsamma eleverna"
  synonym:
 • tät
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • tråkig
 • ,
 • dum
 • ,
 • trubbig
 • ,
 • långsam

4. (used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time

 • "The clock is slow"
  synonym:
 • slow

4. (används av klockor) som anger en tid tidigare än rätt tid

 • "Klockan är långsam"
  synonym:
 • långsam

5. So lacking in interest as to cause mental weariness

 • "A boring evening with uninteresting people"
 • "The deadening effect of some routine tasks"
 • "A dull play"
 • "His competent but dull performance"
 • "A ho-hum speaker who couldn't capture their attention"
 • "What an irksome task the writing of long letters is"- edmund burke
 • "Tedious days on the train"
 • "The tiresome chirping of a cricket"- mark twain
 • "Other people's dreams are dreadfully wearisome"
  synonym:
 • boring
 • ,
 • deadening
 • ,
 • dull
 • ,
 • ho-hum
 • ,
 • irksome
 • ,
 • slow
 • ,
 • tedious
 • ,
 • tiresome
 • ,
 • wearisome

5. Så bristande intresse för att orsaka mental trötthet

 • "En tråkig kväll med ointressanta människor"
 • "Den dödande effekten av vissa rutinuppgifter"
 • "En tråkig pjäs"
 • "Hans kompetenta men tråkiga prestation"
 • "En ho-hum högtalare som inte kunde fånga deras uppmärksamhet"
 • "Vilken jobbig uppgift att skriva långa brev är" - edmund burke
 • "Tråkiga dagar på tåget"
 • "Det tröttsamma kvittret av en cricket" - mark twain
 • "Andra människors drömmar är fruktansvärt trötta"
  synonym:
 • tråkig
 • ,
 • dödande
 • ,
 • ho-hum
 • ,
 • besvärlig
 • ,
 • långsam
 • ,
 • tröttsam
 • ,
 • tröttsamt

6. (of business) not active or brisk

 • "Business is dull (or slow)"
 • "A sluggish market"
  synonym:
 • dull
 • ,
 • slow
 • ,
 • sluggish

6. (av företag) inte aktiva eller livliga

 • "Affärer är tråkiga (eller långsamma)"
 • "En trög marknad"
  synonym:
 • tråkig
 • ,
 • långsam
 • ,
 • trög

adverb

1. Without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly')

 • "He spoke slowly"
 • "Go easy here--the road is slippery"
 • "Glaciers move tardily"
 • "Please go slow so i can see the sights"
  synonym:
 • slowly
 • ,
 • slow
 • ,
 • easy
 • ,
 • tardily

1. Utan fart (`slow' används ibland informellt för `slowly')

 • "Han pratade långsamt"
 • "Gå lätt här--vägen är hal"
 • "Glaciärer rör sig sent"
 • "Snälla gå långsamt så att jag kan se sevärdheterna"
  synonym:
 • långsamt
 • ,
 • långsam
 • ,
 • lätt
 • ,
 • sent

2. Of timepieces

 • "The clock is almost an hour slow"
 • "My watch is running behind"
  synonym:
 • behind
 • ,
 • slow

2. Av klockor

 • "Klockan är nästan en timme långsam"
 • "Min klocka springer bakom"
  synonym:
 • bakom
 • ,
 • långsam

Examples of using

Why is my Internet connection so slow?
Varför är min Internetanslutning så långsam?
Why don't you slow down a little bit?
Varför saktar du inte ner lite?
I think Tatoeba is slow today.
Jag tror att Tatoeba är långsam idag.