Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slide" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slide" till svenska språket

EnglishSwedish

Slide

[Glida]
/slaɪd/

noun

1. A small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study

  synonym:
 • slide
 • ,
 • microscope slide

1. En liten platt rektangulär glasbit på vilken prover kan monteras för mikroskopiska studier

  synonym:
 • glida
 • ,
 • mikroskop objektglas

2. (geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc.

  synonym:
 • slide

2. (geologi) nedstigningen av en stor massa jord eller stenar eller snö etc.

  synonym:
 • glida

3. (music) rapid sliding up or down the musical scale

 • "The violinist was indulgent with his swoops and slides"
  synonym:
 • swoop
 • ,
 • slide

3. (musik) snabbt glidande upp eller ner på musikskalan

 • "Violinisten var överseende med sina svep och rutschbanor"
  synonym:
 • svepa
 • ,
 • glida

4. Plaything consisting of a sloping chute down which children can slide

  synonym:
 • slide
 • ,
 • playground slide
 • ,
 • sliding board

4. Leksak som består av en sluttande ränna nedför vilken barn kan glida

  synonym:
 • glida
 • ,
 • lekplatsrutschbana
 • ,
 • glidbräda

5. The act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it

 • "His slide didn't stop until the bottom of the hill"
 • "The children lined up for a coast down the snowy slope"
  synonym:
 • slide
 • ,
 • glide
 • ,
 • coast

5. Handlingen att röra sig smidigt längs en yta samtidigt som den förblir i kontakt med den

 • "Hans rutschkana stannade inte förrän på botten av kullen"
 • "Barnen ställde upp för en kust nerför den snöiga sluttningen"
  synonym:
 • glida
 • ,
 • kust

6. A transparency mounted in a frame

 • Viewed with a slide projector
  synonym:
 • slide
 • ,
 • lantern slide

6. En transparens monterad i en ram

 • Sedd med en diaprojektor
  synonym:
 • glida
 • ,
 • lyktglidning

7. Sloping channel through which things can descend

  synonym:
 • chute
 • ,
 • slide
 • ,
 • slideway
 • ,
 • sloping trough

7. Sluttande kanal genom vilken saker kan sjunka

  synonym:
 • ränna
 • ,
 • glida
 • ,
 • glidbana
 • ,
 • sluttande tråg

verb

1. Move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner

 • "The wheels skidded against the sidewalk"
  synonym:
 • skid
 • ,
 • slip
 • ,
 • slue
 • ,
 • slew
 • ,
 • slide

1. Rör dig snett eller i sidled, vanligtvis på ett okontrollerat sätt

 • "Hjulen sladdade mot trottoaren"
  synonym:
 • slira
 • ,
 • halka
 • ,
 • slam
 • ,
 • dödade
 • ,
 • glida

2. To pass or move unobtrusively or smoothly

 • "They slid through the wicket in the big gate"
  synonym:
 • slither
 • ,
 • slide

2. Att passera eller röra sig diskret eller smidigt

 • "De gled genom wicket i den stora porten"
  synonym:
 • glida

3. Move smoothly along a surface

 • "He slid the money over to the other gambler"
  synonym:
 • slide

3. Rör dig smidigt längs en yta

 • "Han förde över pengarna till den andra spelaren"
  synonym:
 • glida

Examples of using

You're too young to know what a slide rule is.
Du är för ung för att veta vad en glidregel är.
You're too young to know what a slide rule is.
Du är för ung för att veta vad en glidregel är.