Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slack" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "slack" till svenska språket

EnglishSwedish

Slack

[Slak]
/slæk/

noun

1. Dust consisting of a mixture of small coal fragments and coal dust and dirt that sifts out when coal is passed over a sieve

  synonym:
 • slack

1. Damm bestående av en blandning av små kolfragment och koldamm och smuts som sållar ut när kol leds över en sikt

  synonym:
 • slak

2. A noticeable deterioration in performance or quality

 • "The team went into a slump"
 • "A gradual slack in output"
 • "A drop-off in attendance"
 • "A falloff in quality"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slack
 • ,
 • drop-off
 • ,
 • falloff
 • ,
 • falling off

2. En märkbar försämring av prestanda eller kvalitet

 • "Laget gick in i en svacka"
 • "En gradvis nedgång i produktionen"
 • "En avhopp i närvaro"
 • "En kvalitetsbrist"
  synonym:
 • svacka
 • ,
 • slak
 • ,
 • avlämning
 • ,
 • falla av
 • ,
 • faller av

3. A stretch of water without current or movement

 • "Suddenly they were in a slack and the water was motionless"
  synonym:
 • slack
 • ,
 • slack water

3. En vattensträcka utan ström eller rörelse

 • "Plötsligt var de i ett slack och vattnet var orörligt"
  synonym:
 • slak
 • ,
 • slappt vatten

4. A soft wet area of low-lying land that sinks underfoot

  synonym:
 • mire
 • ,
 • quagmire
 • ,
 • quag
 • ,
 • morass
 • ,
 • slack

4. Ett mjukt vått område av låglänt land som sjunker under fötterna

  synonym:
 • myr
 • ,
 • träsk
 • ,
 • quag
 • ,
 • morass
 • ,
 • slak

5. The quality of being loose (not taut)

 • "He hadn't counted on the slackness of the rope"
  synonym:
 • slack
 • ,
 • slackness

5. Kvaliteten på att vara lös (inte spänd)

 • "Han hade inte räknat med repets slapphet"
  synonym:
 • slak
 • ,
 • slapphet

6. A cord or rope or cable that is hanging loosely

 • "He took up the slack"
  synonym:
 • slack

6. En sladd eller rep eller kabel som hänger löst

 • "Han tog upp slacket"
  synonym:
 • slak

verb

1. Avoid responsibilities and work, be idle

  synonym:
 • slack

1. Undvik ansvar och arbete, var sysslolös

  synonym:
 • slak

2. Be inattentive to, or neglect

 • "He slacks his attention"
  synonym:
 • slack

2. Vara ouppmärksam på, eller försumma

 • "Han slår ner sin uppmärksamhet"
  synonym:
 • slak

3. Release tension on

 • "Slack the rope"
  synonym:
 • slack

3. Släpp spänning på

 • "Slappa repet"
  synonym:
 • slak

4. Make less active or fast

 • "He slackened his pace as he got tired"
 • "Don't relax your efforts now"
  synonym:
 • slack
 • ,
 • slacken
 • ,
 • slack up
 • ,
 • relax

4. Gör mindre aktiv eller snabb

 • "Han sänkte tempot när han tröttnade"
 • "Slappna inte av dina ansträngningar nu"
  synonym:
 • slak
 • ,
 • slappna av
 • ,
 • slappa upp
 • ,
 • koppla av

5. Become slow or slower

 • "Production slowed"
  synonym:
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up
 • ,
 • slack
 • ,
 • slacken

5. Bli långsam eller långsammare

 • "Produktionen avtog"
  synonym:
 • långsam
 • ,
 • sakta ner
 • ,
 • sakta upp
 • ,
 • slak
 • ,
 • slappna av

6. Make less active or intense

  synonym:
 • slake
 • ,
 • abate
 • ,
 • slack

6. Gör mindre aktiv eller intensiv

  synonym:
 • slake
 • ,
 • minska
 • ,
 • slak

7. Become less in amount or intensity

 • "The storm abated"
 • "The rain let up after a few hours"
  synonym:
 • abate
 • ,
 • let up
 • ,
 • slack off
 • ,
 • slack
 • ,
 • die away

7. Bli mindre i mängd eller intensitet

 • "Stormen avtog"
 • "Regnet släppte efter några timmar"
  synonym:
 • minska
 • ,
 • släppa upp
 • ,
 • slappa av
 • ,
 • slak
 • ,
 • dö bort

8. Cause to heat and crumble by treatment with water

 • "Slack lime"
  synonym:
 • slack
 • ,
 • slake

8. Orsaka värme och smula genom behandling med vatten

 • "Slack lime"
  synonym:
 • slak
 • ,
 • slake

adjective

1. Not tense or taut

 • "The old man's skin hung loose and grey"
 • "Slack and wrinkled skin"
 • "Slack sails"
 • "A slack rope"
  synonym:
 • loose
 • ,
 • slack

1. Inte spänd eller spänd

 • "Gubbens hud hängde löst och grått"
 • "Slak och rynkig hud"
 • "Slappa segel"
 • "Ett slappt rep"
  synonym:
 • lös
 • ,
 • slak

2. Flowing with little speed as e.g. at the turning of the tide

 • "Slack water"
  synonym:
 • slack

2. Flödar med liten hastighet som t. ex. vid tidvattnets vändning

 • "Slappt vatten"
  synonym:
 • slak

3. Lacking in rigor or strictness

 • "Such lax and slipshod ways are no longer acceptable"
 • "Lax in attending classes"
 • "Slack in maintaining discipline"
  synonym:
 • lax
 • ,
 • slack

3. Bristande rigoritet eller strikthet

 • "Sådana slappa och slarviga sätt är inte längre acceptabla"
 • "Slapp i att delta i lektioner"
 • "Slack i att upprätthålla disciplin"
  synonym:
 • slapp
 • ,
 • slak