Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skin" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hud" till svenska språket

EnglishSwedish

Skin

[Hud]
/skɪn/

noun

1. A natural protective body covering and site of the sense of touch

 • "Your skin is the largest organ of your body"
  synonym:
 • skin
 • ,
 • tegument
 • ,
 • cutis

1. En naturlig skyddande kroppsöverdrag och plats för känseln

 • "Din hud är det största organet i din kropp"
  synonym:
 • hud
 • ,
 • tegument
 • ,
 • cutis

2. An outer surface (usually thin)

 • "The skin of an airplane"
  synonym:
 • skin

2. En yttre yta (vanligtvis tunn)

 • "Huden på ett flygplan"
  synonym:
 • hud

3. Body covering of a living animal

  synonym:
 • hide
 • ,
 • pelt
 • ,
 • skin

3. Kroppsskydd av ett levande djur

  synonym:
 • gömma sig
 • ,
 • päls
 • ,
 • hud

4. A person's skin regarded as their life

 • "He tried to save his skin"
  synonym:
 • skin

4. En persons hud betraktas som deras liv

 • "Han försökte rädda sitt skinn"
  synonym:
 • hud

5. The rind of a fruit or vegetable

  synonym:
 • peel
 • ,
 • skin

5. Svålen på en frukt eller grönsak

  synonym:
 • skala
 • ,
 • hud

6. A bag serving as a container for liquids

 • It is made from the hide of an animal
  synonym:
 • skin

6. En påse som fungerar som en behållare för vätskor

 • Den är gjord av ett djurs hud
  synonym:
 • hud

verb

1. Climb awkwardly, as if by scrambling

  synonym:
 • clamber
 • ,
 • scramble
 • ,
 • shin
 • ,
 • shinny
 • ,
 • skin
 • ,
 • struggle
 • ,
 • sputter

1. Klättra obekvämt, som genom att klättra

  synonym:
 • klättra
 • ,
 • förvränga
 • ,
 • smalben
 • ,
 • smal
 • ,
 • hud
 • ,
 • kämpa
 • ,
 • sputter

2. Bruise, cut, or injure the skin or the surface of

 • "The boy skinned his knee when he fell"
  synonym:
 • skin
 • ,
 • scrape

2. Blåmärken, skär eller skadar huden eller ytan på

 • "Pojken flådde sitt knä när han föll"
  synonym:
 • hud
 • ,
 • skrapa

3. Remove the bark of a tree

  synonym:
 • bark
 • ,
 • skin

3. Ta bort barken på ett träd

  synonym:
 • bark
 • ,
 • hud

4. Strip the skin off

 • "Pare apples"
  synonym:
 • skin
 • ,
 • peel
 • ,
 • pare

4. Ta bort huden

 • "Para äpplen"
  synonym:
 • hud
 • ,
 • skala
 • ,
 • pare

Examples of using

Searing pain bit through skin and muscle.
Sårsmärta bet genom hud och muskler.
This will protect your skin.
Detta kommer att skydda din hud.
Her skin is whiter than snow.
Hennes hud är vitare än snö.