Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "situation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "situation" till svenska språket

EnglishSwedish

Situation

[Situation]
/sɪʧueʃən/

noun

1. The general state of things

 • The combination of circumstances at a given time
 • "The present international situation is dangerous"
 • "Wondered how such a state of affairs had come about"
 • "Eternal truths will be neither true nor eternal unless they have fresh meaning for every new social situation"- franklin d.roosevelt
  synonym:
 • situation
 • ,
 • state of affairs

1. Det allmänna sakernas tillstånd

 • Kombinationen av omständigheter vid en given tidpunkt
 • "Den nuvarande internationella situationen är farlig"
 • "Undrade över hur ett sådant tillstånd hade kommit till"
 • "Eviga sanningar kommer varken att vara sanna eller eviga om de inte har ny mening för varje ny social situation" - franklin d.roosevelt
  synonym:
 • situation
 • ,
 • sakernas tillstånd

2. A condition or position in which you find yourself

 • "The unpleasant situation (or position) of having to choose between two evils"
 • "Found herself in a very fortunate situation"
  synonym:
 • situation
 • ,
 • position

2. Ett tillstånd eller en position som du befinner dig i

 • "Den obehagliga situationen (eller positionen) att behöva välja mellan två ondska"
 • "Fann sig i en mycket lycklig situation"
  synonym:
 • situation
 • ,
 • position

3. A complex or critical or unusual difficulty

 • "The dangerous situation developed suddenly"
 • "That's quite a situation"
 • "No human situation is simple"
  synonym:
 • situation

3. En komplex eller kritisk eller ovanlig svårighet

 • "Den farliga situationen utvecklades plötsligt"
 • "Det är en ganska situation"
 • "Ingen mänsklig situation är enkel"
  synonym:
 • situation

4. Physical position in relation to the surroundings

 • "The sites are determined by highly specific sequences of nucleotides"
  synonym:
 • site
 • ,
 • situation

4. Fysisk position i förhållande till omgivningen

 • "Ställena bestäms av mycket specifika sekvenser av nukleotider"
  synonym:
 • webbplats
 • ,
 • situation

5. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

5. Ett jobb i en organisation

 • "Han besatte en post i statskassan"
  synonym:
 • position
 • ,
 • inlägg
 • ,
 • kajplats
 • ,
 • kontor
 • ,
 • fläck
 • ,
 • billet
 • ,
 • plats
 • ,
 • situation

Examples of using

Complaining won't remedy the situation.
Att klaga kommer inte att råda bot på situationen.
I didn't realize how serious the situation was.
Jag insåg inte hur allvarlig situationen var.
We're aware of the situation.
Vi är medvetna om situationen.