Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sink" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sjunka" till svenska språket

EnglishSwedish

Sink

[Diskbänk]
/sɪŋk/

noun

1. Plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe

  synonym:
 • sink

1. Vvs-armatur bestående av en vattenbassäng fäst på en vägg eller golv och med avloppsrör

  synonym:
 • disk

2. (technology) a process that acts to absorb or remove energy or a substance from a system

 • "The ocean is a sink for carbon dioxide"
  synonym:
 • sink

2. (teknik) en process som verkar för att absorbera eller avlägsna energi eller ett ämne från ett system

 • "Havet är ett handfat för koldioxid"
  synonym:
 • disk

3. A depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone) and formed by solution or by collapse of a cavern roof

  synonym:
 • sinkhole
 • ,
 • sink
 • ,
 • swallow hole

3. En fördjupning i marken som kommunicerar med en underjordisk passage (särskilt i kalksten) och bildad genom lösning eller genom kollaps av ett grotttak

  synonym:
 • slukhål
 • ,
 • disk
 • ,
 • sväljhål

4. A covered cistern

 • Waste water and sewage flow into it
  synonym:
 • cesspool
 • ,
 • cesspit
 • ,
 • sink
 • ,
 • sump

4. En täckt cistern

 • Avloppsvatten och avlopp rinner in i det
  synonym:
 • avloppsbrunn
 • ,
 • disk
 • ,
 • sump

verb

1. Fall or descend to a lower place or level

 • "He sank to his knees"
  synonym:
 • sink
 • ,
 • drop
 • ,
 • drop down

1. Falla eller sjunka till en lägre plats eller nivå

 • "Han sjönk på knä"
  synonym:
 • disk
 • ,
 • släppa
 • ,
 • släppa ner

2. Cause to sink

 • "The japanese sank american ships in pearl harbor"
  synonym:
 • sink

2. Orsak att sjunka

 • "Japanerna sänkte amerikanska fartyg i pearl harbor"
  synonym:
 • disk

3. Pass into a specified state or condition

 • "He sank into nirvana"
  synonym:
 • sink
 • ,
 • pass
 • ,
 • lapse

3. Passera till ett specificerat tillstånd eller villkor

 • "Han sjönk ner i nirvana"
  synonym:
 • disk
 • ,
 • passera
 • ,
 • förfalla

4. Go under, "the raft sank and its occupants drowned"

  synonym:
 • sink
 • ,
 • settle
 • ,
 • go down
 • ,
 • go under

4. Gå under, "flotten sjönk och dess passagerare drunknade"

  synonym:
 • disk
 • ,
 • bosätta sig
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • gå under

5. Descend into or as if into some soft substance or place

 • "He sank into bed"
 • "She subsided into the chair"
  synonym:
 • sink
 • ,
 • subside

5. Gå ner i eller som om du är på något mjukt ämne eller plats

 • "Han sjönk i sängen"
 • "Hon lade sig i stolen"
  synonym:
 • disk
 • ,
 • avta

6. Appear to move downward

 • "The sun dipped below the horizon"
 • "The setting sun sank below the tree line"
  synonym:
 • dip
 • ,
 • sink

6. Verkar röra sig nedåt

 • "Solen doppade under horisonten"
 • "Den nedgående solen sjönk under trädgränsen"
  synonym:
 • doppa
 • ,
 • disk

7. Fall heavily or suddenly

 • Decline markedly
 • "The real estate market fell off"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • fall off
 • ,
 • sink

7. Falla kraftigt eller plötsligt

 • Minska markant
 • "Fastighetsmarknaden föll av"
  synonym:
 • svacka
 • ,
 • falla av
 • ,
 • disk

8. Fall or sink heavily

 • "He slumped onto the couch"
 • "My spirits sank"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slide down
 • ,
 • sink

8. Falla eller sjunka kraftigt

 • "Han sjönk ner på soffan"
 • "Mitt humör sjönk"
  synonym:
 • svacka
 • ,
 • glida ner
 • ,
 • disk

9. Embed deeply

 • "She sank her fingers into the soft sand"
 • "He buried his head in her lap"
  synonym:
 • bury
 • ,
 • sink

9. Bädda djupt

 • "Hon sänkte fingrarna i den mjuka sanden"
 • "Han begravde sitt huvud i hennes knä"
  synonym:
 • begrava
 • ,
 • disk

Examples of using

Tom walked over to the sink and turned on the faucet.
Tom gick fram till handfatet och slog på kranen.
The rebels tried to sink the submarine in vain.
Rebellerna försökte sänka ubåten förgäves.
I saw the boat sink.
Jag såg båten sjunka.