Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "single" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "singel" till svenska språket

EnglishSwedish

Single

[Singel]
/sɪŋgəl/

noun

1. A base hit on which the batter stops safely at first base

  synonym:
 • single
 • ,
 • bingle

1. En basträff där smeten stannar säkert vid första basen

  synonym:
 • singel
 • ,
 • bingle

2. The smallest whole number or a numeral representing this number

 • "He has the one but will need a two and three to go with it"
 • "They had lunch at one"
  synonym:
 • one
 • ,
 • 1
 • ,
 • I
 • ,
 • ace
 • ,
 • single
 • ,
 • unity

2. Det minsta heltalet eller en siffra som representerar detta tal

 • "Han har den ena men kommer att behöva två och tre för att gå med den"
 • "De åt lunch vid ett"
  synonym:
 • ett
 • ,
 • 1
 • ,
 • JAG
 • ,
 • ess
 • ,
 • singel
 • ,
 • enhet

verb

1. Hit a single

 • "The batter singled to left field"
  synonym:
 • single

1. Slå en singel

 • "Smeten singel till vänster fält"
  synonym:
 • singel

adjective

1. Being or characteristic of a single thing or person

 • "Individual drops of rain"
 • "Please mark the individual pages"
 • "They went their individual ways"
  synonym:
 • individual
 • ,
 • single

1. Vara eller kännetecken för en enda sak eller person

 • "Enskilda regndroppar"
 • "Märk de enskilda sidorna"
 • "De gick sina individuella vägar"
  synonym:
 • individuell
 • ,
 • singel

2. Used of flowers having usually only one row or whorl of petals

 • "Single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals"
  synonym:
 • single

2. Används av blommor som vanligtvis bara har en rad eller virvel av kronblad

 • "Enkla krysantemum liknar prästkragar och kan ha mer än en rad kronblad"
  synonym:
 • singel

3. Existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual

 • "Upon the hill stood a single tower"
 • "Had but a single thought which was to escape"
 • "A single survivor"
 • "A single serving"
 • "A single lens"
 • "A single thickness"
  synonym:
 • single

3. Existerar ensam eller består av en enhet eller del eller aspekt eller individ

 • "På kullen stod ett enda torn"
 • "Hade bara en enda tanke som skulle fly"
 • "En enda överlevande"
 • "En enda servering"
 • "En enda lins"
 • "En enda tjocklek"
  synonym:
 • singel

4. Not married or related to the unmarried state

 • "Unmarried men and women"
 • "Unmarried life"
 • "Sex and the single girl"
 • "Single parenthood"
 • "Are you married or single?"
  synonym:
 • unmarried
 • ,
 • single

4. Inte gift eller släkt med den ogifta staten

 • "Ogifta män och kvinnor"
 • "Ogift liv"
 • "Sex och singeltjejen"
 • "Enskilt föräldraskap"
 • "Är du gift eller singel?"
  synonym:
 • ogift
 • ,
 • singel

5. Characteristic of or meant for a single person or thing

 • "An individual serving"
 • "Single occupancy"
 • "A single bed"
  synonym:
 • individual
 • ,
 • single(a)

5. Kännetecknande för eller avsett för en enda person eller sak

 • "En individuell servering"
 • "Enkelrum"
 • "En enkelsäng"
  synonym:
 • individuell
 • ,
 • singel(a)

6. Having uniform application

 • "A single legal code for all"
  synonym:
 • single(a)

6. Har enhetlig tillämpning

 • "En enda juridisk kod för alla"
  synonym:
 • singel(a)

7. Not divided among or brought to bear on more than one object or objective

 • "Judging a contest with a single eye"
 • "A single devotion to duty"
 • "Undivided affection"
 • "Gained their exclusive attention"
  synonym:
 • single(a)
 • ,
 • undivided
 • ,
 • exclusive

7. Inte uppdelat mellan eller använt mer än ett föremål eller mål

 • "Att döma en tävling med ett enda öga"
 • "En enda hängivenhet till plikt"
 • "Odelad tillgivenhet"
 • "Fick sin exklusiva uppmärksamhet"
  synonym:
 • singel(a)
 • ,
 • odelad
 • ,
 • exklusiv

Examples of using

Tom's boss was a pedantic micro manager, who had to check every single thing Tom did.
Toms chef var en pedantisk mikrochef, som var tvungen att kolla varenda sak som Tom gjorde.
She didn't live a single day of her life without violence.
Hon levde inte en enda dag av sitt liv utan våld.
You'd better say nothing! Do you know how much a single word is worth?
Det är bäst att du inte säger något! Vet du hur mycket ett enda ord är värt?