Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "show" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "show" till svenska språket

EnglishSwedish

Show

[Visa]
/ʃoʊ/

noun

1. The act of publicly exhibiting or entertaining

 • "A remarkable show of skill"
  synonym:
 • show

1. Handlingen att offentligt ställa ut eller underhålla

 • "En anmärkningsvärd uppvisning av skicklighet"
  synonym:
 • visa

2. Something intended to communicate a particular impression

 • "Made a display of strength"
 • "A show of impatience"
 • "A good show of looking interested"
  synonym:
 • display
 • ,
 • show

2. Något avsett att kommunicera ett särskilt intryck

 • "Gjorde en uppvisning av styrka"
 • "En uppvisning av otålighet"
 • "En bra show av att se intresserad ut"
  synonym:
 • visa

3. A social event involving a public performance or entertainment

 • "They wanted to see some of the shows on broadway"
  synonym:
 • show

3. Ett socialt evenemang som involverar en offentlig föreställning eller underhållning

 • "De ville se några av showerna på broadway"
  synonym:
 • visa

4. Pretending that something is the case in order to make a good impression

 • "They try to keep up appearances"
 • "That ceremony is just for show"
  synonym:
 • appearance
 • ,
 • show

4. Låtsas att något är fallet för att göra ett gott intryck

 • "De försöker hålla uppe utseendet"
 • "Den ceremonin är bara för show"
  synonym:
 • utseende
 • ,
 • visa

verb

1. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

1. Ge en utställning av till en intresserad publik

 • "Hon visar sina hundar ofta"
 • "Vi kommer att demonstrera den nya programvaran i washington"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • demo
 • ,
 • utställning
 • ,
 • närvarande
 • ,
 • demonstrera

2. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

2. Fastställ giltigheten av något, som genom ett exempel, förklaring eller experiment

 • "Experimentet visade föreningens instabilitet"
 • "Matematikern visade giltigheten av gissningen"
  synonym:
 • bevisa
 • ,
 • demonstrera
 • ,
 • etablera
 • ,
 • visa

3. Provide evidence for

 • "The blood test showed that he was the father"
 • "Her behavior testified to her incompetence"
  synonym:
 • testify
 • ,
 • bear witness
 • ,
 • prove
 • ,
 • evidence
 • ,
 • show

3. Tillhandahålla bevis för

 • "Blodprovet visade att han var pappan"
 • "Hennes beteende vittnade om hennes inkompetens"
  synonym:
 • vittna
 • ,
 • bära vittne
 • ,
 • bevisa
 • ,
 • bevis
 • ,
 • visa

4. Make visible or noticeable

 • "She showed her talent for cooking"
 • "Show me your etchings, please"
  synonym:
 • show

4. Synliggöra eller märkbar

 • "Hon visade sin talang för matlagning"
 • "Visa mig dina etsningar, tack"
  synonym:
 • visa

5. Show in, or as in, a picture

 • "This scene depicts country life"
 • "The face of the child is rendered with much tenderness in this painting"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • depict
 • ,
 • render
 • ,
 • show

5. Visa i, eller som i, en bild

 • "Den här scenen skildrar livet på landet"
 • "Barnets ansikte återges med mycket ömhet i denna målning"
  synonym:
 • bild
 • ,
 • skildra
 • ,
 • göra
 • ,
 • visa

6. Give expression to

 • "She showed her disappointment"
  synonym:
 • express
 • ,
 • show
 • ,
 • evince

6. Ge uttryck för

 • "Hon visade sin besvikelse"
  synonym:
 • uttrycka
 • ,
 • visa
 • ,
 • bevisa

7. Indicate a place, direction, person, or thing

 • Either spatially or figuratively
 • "I showed the customer the glove section"
 • "He pointed to the empty parking space"
 • "He indicated his opponents"
  synonym:
 • indicate
 • ,
 • point
 • ,
 • designate
 • ,
 • show

7. Ange en plats, riktning, person eller sak

 • Antingen rumsligt eller bildligt
 • "Jag visade kunden handsksektionen"
 • "Han pekade på den tomma parkeringsplatsen"
 • "Han angav sina motståndare"
  synonym:
 • ange
 • ,
 • punkt
 • ,
 • utse
 • ,
 • visa

8. Be or become visible or noticeable

 • "His good upbringing really shows"
 • "The dirty side will show"
  synonym:
 • show
 • ,
 • show up

8. Vara eller bli synlig eller märkbar

 • "Hans goda uppväxt visar sig verkligen"
 • "Den smutsiga sidan kommer att visa sig"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • dyka upp

9. Indicate a certain reading

 • Of gauges and instruments
 • "The thermometer showed thirteen degrees below zero"
 • "The gauge read `empty'"
  synonym:
 • read
 • ,
 • register
 • ,
 • show
 • ,
 • record

9. Ange en viss läsning

 • Av mätare och instrument
 • "Termometern visade tretton minusgrader"
 • "Mätaren läste `empty'"
  synonym:
 • läs
 • ,
 • registrera
 • ,
 • visa
 • ,
 • spela in

10. Give evidence of, as of records

 • "The diary shows his distress that evening"
  synonym:
 • show

10. Ge bevis för, från och med register

 • "Dagboken visar hans nöd den kvällen"
  synonym:
 • visa

11. Take (someone) to their seats, as in theaters or auditoriums

 • "The usher showed us to our seats"
  synonym:
 • usher
 • ,
 • show

11. Ta (någon) till sina platser, som på teatrar eller auditorier

 • "Vaktmästaren visade oss till våra platser"
  synonym:
 • vaktmästare
 • ,
 • visa

12. Finish third or better in a horse or dog race

 • "He bet $2 on number six to show"
  synonym:
 • show

12. Sluta trea eller bättre i ett häst- eller hundlopp

 • "Han satsade $2 på nummer sex för att visa"
  synonym:
 • visa

Examples of using

Tom was definitely interested, but he tried not to show it.
Tom var definitivt intresserad, men han försökte att inte visa det.
The records of our company show a large profit for the year.
Vårt företags register visar en stor vinst för året.
Please show me the path to the bus stop.
Vänligen visa mig vägen till busshållplatsen.