Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shoot" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skjuta" till svenska språket

EnglishSwedish

Shoot

[Skjuta]
/ʃut/

noun

1. A new branch

  synonym:
 • shoot

1. En ny gren

  synonym:
 • skjuta

2. The act of shooting at targets

 • "They hold a shoot every weekend during the summer"
  synonym:
 • shoot

2. Handlingen att skjuta mot mål

 • "De håller en fotografering varje helg under sommaren"
  synonym:
 • skjuta

verb

1. Hit with a missile from a weapon

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • hit
 • ,
 • pip

1. Träffad med en missil från ett vapen

  synonym:
 • skjuta
 • ,
 • träffad
 • ,
 • pip

2. Kill by firing a missile

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • pip

2. Döda genom att avfyra en missil

  synonym:
 • skjuta
 • ,
 • pip

3. Fire a shot

 • "The gunman blasted away"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shoot

3. Avfyra ett skott

 • "Beväpnade mannen sprängde iväg"
  synonym:
 • spränga
 • ,
 • skjuta

4. Make a film or photograph of something

 • "Take a scene"
 • "Shoot a movie"
  synonym:
 • film
 • ,
 • shoot
 • ,
 • take

4. Gör en film eller ett fotografi av något

 • "Ta en scen"
 • "Skjut en film"
  synonym:
 • film
 • ,
 • skjuta
 • ,
 • ta

5. Send forth suddenly, intensely, swiftly

 • "Shoot a glance"
  synonym:
 • shoot

5. Skicka ut plötsligt, intensivt, snabbt

 • "Skjut en blick"
  synonym:
 • skjuta

6. Run or move very quickly or hastily

 • "She dashed into the yard"
  synonym:
 • dart
 • ,
 • dash
 • ,
 • scoot
 • ,
 • scud
 • ,
 • flash
 • ,
 • shoot

6. Spring eller rör dig mycket snabbt eller hastigt

 • "Hon rusade in på gården"
  synonym:
 • pil
 • ,
 • streck
 • ,
 • scoot
 • ,
 • scud
 • ,
 • blixt
 • ,
 • skjuta

7. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

7. Rör dig snabbt och våldsamt

 • "Bilen rev ner gatan"
 • "Han kom in på mitt kontor"
  synonym:
 • riva
 • ,
 • skjuta
 • ,
 • skjuta ner
 • ,
 • ladda
 • ,
 • bock

8. Throw or propel in a specific direction or towards a specific objective

 • "Shoot craps"
 • "Shoot a golf ball"
  synonym:
 • shoot

8. Kasta eller driva i en specifik riktning eller mot ett specifikt mål

 • "Skjuta skit"
 • "Skjuta en golfboll"
  synonym:
 • skjuta

9. Record on photographic film

 • "I photographed the scene of the accident"
 • "She snapped a picture of the president"
  synonym:
 • photograph
 • ,
 • snap
 • ,
 • shoot

9. Spela in på fotografisk film

 • "Jag fotograferade olycksplatsen"
 • "Hon tog en bild på presidenten"
  synonym:
 • fotografera
 • ,
 • knäpp
 • ,
 • skjuta

10. Emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully

 • "The dragon shot fumes and flames out of its mouth"
  synonym:
 • shoot

10. Avge (som ljus, låga eller ångor) plötsligt och kraftfullt

 • "Draken sköt ångor och lågor ur munnen"
  synonym:
 • skjuta

11. Cause a sharp and sudden pain in

 • "The pain shot up her leg"
  synonym:
 • shoot

11. Orsaka en skarp och plötslig smärta i

 • "Smärtan sköt upp hennes ben"
  synonym:
 • skjuta

12. Force or drive (a fluid or gas) into by piercing

 • "Inject hydrogen into the balloon"
  synonym:
 • inject
 • ,
 • shoot

12. Tvinga eller driva in (en vätska eller gas) genom att tränga igenom

 • "Injicera väte i ballongen"
  synonym:
 • injicera
 • ,
 • skjuta

13. Variegate by interweaving weft threads of different colors

 • "Shoot cloth"
  synonym:
 • shoot

13. Variegate genom sammanvävning av väfttrådar i olika färger

 • "Skjutduk"
  synonym:
 • skjuta

14. Throw dice, as in a crap game

  synonym:
 • shoot

14. Kasta tärningar, som i ett skitspel

  synonym:
 • skjuta

15. Spend frivolously and unwisely

 • "Fritter away one's inheritance"
  synonym:
 • fritter
 • ,
 • frivol away
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • shoot
 • ,
 • fritter away
 • ,
 • fool
 • ,
 • fool away

15. Spendera oseriöst och oklokt

 • "Fritter bort sitt arv"
  synonym:
 • fritter
 • ,
 • frivol bort
 • ,
 • skingra
 • ,
 • skjuta
 • ,
 • fritter bort
 • ,
 • dåre
 • ,
 • lura bort

16. Score

 • "Shoot a basket"
 • "Shoot a goal"
  synonym:
 • shoot

16. Poäng

 • "Skjut en korg"
 • "Skjut ett mål"
  synonym:
 • skjuta

17. Utter fast and forcefully

 • "She shot back an answer"
  synonym:
 • shoot

17. Uttala snabbt och kraftfullt

 • "Hon sköt tillbaka ett svar"
  synonym:
 • skjuta

18. Measure the altitude of by using a sextant

 • "Shoot a star"
  synonym:
 • shoot

18. Mät höjden på genom att använda en sextant

 • "Skjut en stjärna"
  synonym:
 • skjuta

19. Produce buds, branches, or germinate

 • "The potatoes sprouted"
  synonym:
 • shoot
 • ,
 • spud
 • ,
 • germinate
 • ,
 • pullulate
 • ,
 • bourgeon
 • ,
 • burgeon forth
 • ,
 • sprout

19. Producera knoppar, grenar, eller gro

 • "Potatisen grodde"
  synonym:
 • skjuta
 • ,
 • spud
 • ,
 • gro
 • ,
 • dra
 • ,
 • borgare
 • ,
 • burgeon fram

20. Give an injection to

 • "We injected the glucose into the patient's vein"
  synonym:
 • inject
 • ,
 • shoot

20. Ge en injektion för att

 • "Vi injicerade glukosen i patientens ven"
  synonym:
 • injicera
 • ,
 • skjuta

Examples of using

The cannon! They're loading the cannon! Why? Ah! They're going to shoot! Pick up speed - one, two, one, two!
Kanonen! De laddar kanonen! Varför? Ah! De ska skjuta! Ta fart - ett, två, ett, två!
I didn't shoot anybody.
Jag sköt ingen.
I will shoot.
Jag ska skjuta.