Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shine" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "shine" till svenska språket

EnglishSwedish

Shine

[Glans]
/ʃaɪn/

noun

1. The quality of being bright and sending out rays of light

  synonym:
 • radiance
 • ,
 • radiancy
 • ,
 • shine
 • ,
 • effulgence
 • ,
 • refulgence
 • ,
 • refulgency

1. Kvaliteten på att vara ljus och skicka ut ljusstrålar

  synonym:
 • strålglans
 • ,
 • glans
 • ,
 • utsvävande
 • ,
 • eftergivenhet
 • ,
 • motvilja

verb

1. Be bright by reflecting or casting light

 • "Drive carefully--the wet road reflects"
  synonym:
 • reflect
 • ,
 • shine

1. Var ljus genom att reflektera eller kasta ljus

 • "Kör försiktigt-den våta vägen reflekterar"
  synonym:
 • reflektera
 • ,
 • glans

2. Emit light

 • Be bright, as of the sun or a light
 • "The sun shone bright that day"
 • "The fire beamed on their faces"
  synonym:
 • shine
 • ,
 • beam

2. Avge ljus

 • Var ljus, som av solen eller ett ljus
 • "Solen sken starkt den dagen"
 • "Elden strålade på deras ansikten"
  synonym:
 • glans
 • ,
 • stråle

3. Be shiny, as if wet

 • "His eyes were glistening"
  synonym:
 • glitter
 • ,
 • glisten
 • ,
 • glint
 • ,
 • gleam
 • ,
 • shine

3. Var glänsande, som om det vore vått

 • "Hans ögon glittrade"
  synonym:
 • glitter
 • ,
 • glittra
 • ,
 • glint
 • ,
 • glänsa
 • ,
 • glans

4. Be distinguished or eminent

 • "His talent shines"
  synonym:
 • shine

4. Vara framstående eller eminent

 • "Hans talang lyser"
  synonym:
 • glans

5. Be clear and obvious

 • "A shining example"
  synonym:
 • shine

5. Var tydlig och självklar

 • "Ett lysande exempel"
  synonym:
 • glans

6. Have a complexion with a strong bright color, such as red or pink

 • "Her face glowed when she came out of the sauna"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

6. Har en hy med en stark ljus färg, som röd eller rosa

 • "Hennes ansikte glödde när hon kom ut ur bastun"
  synonym:
 • glöd
 • ,
 • stråle
 • ,
 • utstråla
 • ,
 • glans

7. Throw or flash the light of (a lamp)

 • "Shine the light on that window, please"
  synonym:
 • shine

7. Kasta eller blinka ljuset från (en lampa)

 • "Lys ljuset på det fönstret, tack"
  synonym:
 • glans

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Rör vid eller verkar som om du rör vid visuellt eller hörbart

 • "Ljus föll på hennes ansikte"
 • "Solen sken på fälten"
 • "Ljuset träffade det gyllene halsbandet"
 • "Ett konstigt ljud träffade mina öron"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • glans
 • ,
 • strejk

9. Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion

 • "She was beaming with joy"
 • "Her face radiated with happiness"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

9. Upplev en känsla av välbefinnande eller lycka, som från god hälsa eller en intensiv känsla

 • "Hon strålade av glädje"
 • "Hennes ansikte strålade av lycka"
  synonym:
 • glöd
 • ,
 • stråle
 • ,
 • utstråla
 • ,
 • glans

10. Make (a surface) shine

 • "Shine the silver, please"
 • "Polish my shoes"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • smooth
 • ,
 • smoothen
 • ,
 • shine

10. Få (en yta) att lysa

 • "Glans silvret, snälla"
 • "Polska mina skor"
  synonym:
 • polska
 • ,
 • slät
 • ,
 • jämna ut
 • ,
 • glans

Examples of using

He's always somewhat tired and anxious, his eyes only shine a dim blue-gray light.
Han är alltid något trött och orolig, hans ögon lyser bara ett svagt blågrått ljus.
Tom intends to go, rain or shine.
Tom tänker gå, regna eller skina.
The sun doesn't shine at night.
Solen skiner inte på natten.