Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sharp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skarp" till svenska språket

EnglishSwedish

Sharp

[Skarp]
/ʃɑrp/

noun

1. A musical notation indicating one half step higher than the note named

  synonym:
 • sharp

1. En notskrift som anger ett halvt steg högre än den namngivna tonen

  synonym:
 • skarp

2. A long thin sewing needle with a sharp point

  synonym:
 • sharp

2. En lång tunn synål med vass spets

  synonym:
 • skarp

adjective

1. (of something seen or heard) clearly defined

 • "A sharp photographic image"
 • "The sharp crack of a twig"
 • "The crisp snap of dry leaves underfoot"
  synonym:
 • crisp
 • ,
 • sharp

1. (av något sett eller hört) klart definierat

 • "En skarp fotografisk bild"
 • "Den skarpa sprickan av en kvist"
 • "Den skarpa snäppet av torra löv under fötterna"
  synonym:
 • krispig
 • ,
 • skarp

2. Ending in a sharp point

  synonym:
 • acuate
 • ,
 • acute
 • ,
 • sharp
 • ,
 • needlelike

2. Slutar i en skarp spets

  synonym:
 • acuera
 • ,
 • akut
 • ,
 • skarp
 • ,
 • nålliknande

3. Having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

 • "An acute observer of politics and politicians"
 • "Incisive comments"
 • "Icy knifelike reasoning"
 • "As sharp and incisive as the stroke of a fang"
 • "Penetrating insight"
 • "Frequent penetrative observations"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • discriminating
 • ,
 • incisive
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • penetrating
 • ,
 • penetrative
 • ,
 • piercing
 • ,
 • sharp

3. Att ha eller visa förmåga att känna igen eller dra fina distinktioner

 • "En akut observatör av politik och politiker"
 • "Incisiva kommentarer"
 • "Isigt knivliknande resonemang"
 • "Lika skarp och skarp som ett huggtandslag"
 • "Penetrerande insikt"
 • "Frekventa penetrerande observationer"
  synonym:
 • akut
 • ,
 • diskriminerande
 • ,
 • skarp
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • knivliknande
 • ,
 • genomträngande
 • ,
 • penetrativ
 • ,
 • piercing

4. Marked by practical hardheaded intelligence

 • "A smart businessman"
 • "An astute tenant always reads the small print in a lease"
 • "He was too shrewd to go along with them on a road that could lead only to their overthrow"
  synonym:
 • astute
 • ,
 • sharp
 • ,
 • shrewd

4. Märkt av praktisk hårdhårig intelligens

 • "En smart affärsman"
 • "En skarpsinnig hyresgäst läser alltid det finstilta i ett hyresavtal"
 • "Han var för klok för att följa med dem på en väg som bara kunde leda till att de störtades"
  synonym:
 • skarpsinnig
 • ,
 • skarp
 • ,
 • slug

5. Harsh

 • "Sharp criticism"
 • "A sharp-worded exchange"
 • "A tart remark"
  synonym:
 • sharp
 • ,
 • sharp-worded
 • ,
 • tart

5. Hård

 • "Skarp kritik"
 • "Ett skarpt formulerat utbyte"
 • "En syrlig anmärkning"
  synonym:
 • skarp
 • ,
 • skarpt formulerad
 • ,
 • syrlig

6. Having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones

 • "A shrill whistle"
 • "A shrill gaiety"
  synonym:
 • shrill
 • ,
 • sharp

6. Att ha eller avge en hög och skarp ton eller toner

 • "En gäll vissling"
 • "En gäll glädje"
  synonym:
 • gäll
 • ,
 • skarp

7. Extremely steep

 • "An abrupt canyon"
 • "The precipitous rapids of the upper river"
 • "The precipitous hills of chinese paintings"
 • "A sharp drop"
  synonym:
 • abrupt
 • ,
 • precipitous
 • ,
 • sharp

7. Extremt brant

 • "En abrupt kanjon"
 • "Den övre flodens branta forsar"
 • "De branta kullarna av kinesiska målningar"
 • "En skarp droppe"
  synonym:
 • abrupt
 • ,
 • brant
 • ,
 • skarp

8. Keenly and painfully felt

 • As if caused by a sharp edge or point
 • "A sharp pain"
 • "Sharp winds"
  synonym:
 • sharp

8. Starkt och smärtsamt känt

 • Som om det orsakats av en skarp kant eller spets
 • "En skarp smärta"
 • "Skarpa vindar"
  synonym:
 • skarp

9. Having or made by a thin edge or sharp point

 • Suitable for cutting or piercing
 • "A sharp knife"
 • "A pencil with a sharp point"
  synonym:
 • sharp

9. Att ha eller gjord av en tunn kant eller skarp spets

 • Lämplig för skärning eller piercing
 • "En vass kniv"
 • "En penna med en skarp spets"
  synonym:
 • skarp

10. (of a musical note) raised in pitch by one chromatic semitone

 • "C sharp"
  synonym:
 • sharp

10. (av en musikalisk ton) höjd i tonhöjd med en kromatisk halvton

 • "C skarp"
  synonym:
 • skarp

11. Very sudden and in great amount or degree

 • "A sharp drop in the stock market"
  synonym:
 • sharp

11. Mycket plötsligt och i stor mängd eller grad

 • "Ett kraftigt fall på börsen"
  synonym:
 • skarp

12. Quick and forceful

 • "A sharp blow"
  synonym:
 • sharp

12. Snabb och kraftfull

 • "Ett skarpt slag"
  synonym:
 • skarp

adverb

1. Changing suddenly in direction and degree

 • "The road twists sharply after the light"
 • "Turn sharp left here"
 • "The visor was acutely peaked"
 • "Her shoes had acutely pointed toes"
  synonym:
 • sharply
 • ,
 • sharp
 • ,
 • acutely

1. Förändras plötsligt i riktning och grad

 • "Vägen vrider sig skarpt efter ljuset"
 • "Sväng skarpt vänster här"
 • "Visiret var akut toppat"
 • "Hennes skor hade skarpt spetsiga tår"
  synonym:
 • skarpt
 • ,
 • skarp
 • ,
 • akut

Examples of using

The point of this pencil isn't sharp enough.
Poängen med den här pennan är inte tillräckligt skarp.
My knife is sharp.
Min kniv är vass.
This imbecile has sharp teeth.
Denna imbecil har vassa tänder.