Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shape" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "form" till svenska språket

EnglishSwedish

Shape

[Form]
/ʃep/

noun

1. Any spatial attributes (especially as defined by outline)

 • "He could barely make out their shapes"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • configuration
 • ,
 • contour
 • ,
 • conformation

1. Eventuella rumsliga attribut (särskilt enligt definitionen i kontur)

 • "Han kunde knappt urskilja deras former"
  synonym:
 • form
 • ,
 • konfiguration
 • ,
 • kontur
 • ,
 • konformation

2. The spatial arrangement of something as distinct from its substance

 • "Geometry is the mathematical science of shape"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form

2. Det rumsliga arrangemanget av något som skiljer sig från dess substans

 • "Geometri är den matematiska vetenskapen om form"
  synonym:
 • form

3. Alternative names for the body of a human being

 • "Leonardo studied the human body"
 • "He has a strong physique"
 • "The spirit is willing but the flesh is weak"
  synonym:
 • human body
 • ,
 • physical body
 • ,
 • material body
 • ,
 • soma
 • ,
 • build
 • ,
 • figure
 • ,
 • physique
 • ,
 • anatomy
 • ,
 • shape
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassis
 • ,
 • frame
 • ,
 • form
 • ,
 • flesh

3. Alternativa namn för en människas kropp

 • "Leonardo studerade människokroppen"
 • "Han har en stark fysik"
 • "Anden är villig men köttet är svagt"
  synonym:
 • människokropp
 • ,
 • fysisk kropp
 • ,
 • materialkropp
 • ,
 • soma
 • ,
 • bygga
 • ,
 • figur
 • ,
 • fysik
 • ,
 • anatomi
 • ,
 • form
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassi
 • ,
 • ram
 • ,
 • kött

4. A concrete representation of an otherwise nebulous concept

 • "A circle was the embodiment of his concept of life"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • embodiment

4. En konkret representation av ett annars oklar begrepp

 • "En cirkel var förkroppsligandet av hans livsbegrepp"
  synonym:
 • form
 • ,
 • utföringsform

5. The visual appearance of something or someone

 • "The delicate cast of his features"
  synonym:
 • form
 • ,
 • shape
 • ,
 • cast

5. Det visuella utseendet på något eller någon

 • "Den känsliga skådespelaren av hans drag"
  synonym:
 • form
 • ,
 • rollbesättning

6. The state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape')

  synonym:
 • condition
 • ,
 • shape

6. Tillståndet för (god) hälsa (särskilt i fraserna `in condition' eller `in shape' eller `out of condition' eller `out of shape')

  synonym:
 • tillstånd
 • ,
 • form

7. The supreme headquarters that advises nato on military matters and oversees all aspects of the allied command europe

  synonym:
 • Supreme Headquarters Allied Powers Europe
 • ,
 • SHAPE

7. Det högsta högkvarteret som ger nato råd i militära frågor och övervakar alla aspekter av allied command europe

  synonym:
 • Högsta högkvarteret Allied Powers Europe
 • ,
 • FORM

8. A perceptual structure

 • "The composition presents problems for students of musical form"
 • "A visual pattern must include not only objects but the spaces between them"
  synonym:
 • form
 • ,
 • shape
 • ,
 • pattern

8. En perceptuell struktur

 • "Kompositionen ställer till problem för elever i musikalisk form"
 • "Ett visuellt mönster måste inte bara innehålla föremål utan mellanrummen mellan dem"
  synonym:
 • form
 • ,
 • mönster

verb

1. Shape or influence

 • Give direction to
 • "Experience often determines ability"
 • "Mold public opinion"
  synonym:
 • determine
 • ,
 • shape
 • ,
 • mold
 • ,
 • influence
 • ,
 • regulate

1. Form eller inflytande

 • Ge riktning till
 • "Erfarenhet avgör ofta förmåga"
 • "Formera den allmänna opinionen"
  synonym:
 • bestämma
 • ,
 • form
 • ,
 • forma
 • ,
 • påverka
 • ,
 • reglera

2. Make something, usually for a specific function

 • "She molded the rice balls carefully"
 • "Form cylinders from the dough"
 • "Shape a figure"
 • "Work the metal into a sword"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • work
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • forge

2. Gör något, vanligtvis för en specifik funktion

 • "Hon formade risbollarna försiktigt"
 • "Formcylindrar från degen"
 • "Forma en figur"
 • "Arbeta metallen till ett svärd"
  synonym:
 • form
 • ,
 • arbete
 • ,
 • forma
 • ,
 • smida

3. Give shape or form to

 • "Shape the dough"
 • "Form the young child's character"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form

3. Ge form eller form åt

 • "Forma degen"
 • "Bilda det lilla barnets karaktär"
  synonym:
 • form

Examples of using

The shape of the fingernails and their length is such a personal matter that as a result it's difficult to give advice.
Formen på naglarna och deras längd är en så personlig fråga att det som ett resultat är svårt att ge råd.
Exercise for thirty minutes daily and you'll be in great shape. Practice makes perfect, after all.
Träna i trettio minuter dagligen och du kommer att vara i bra form. Övning ger trots allt perfekt.
I'm afraid I'm a bit out of shape.
Jag är rädd att jag är lite ur form.