Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shake" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skaka" till svenska språket

EnglishSwedish

Shake

[Skaka]
/ʃek/

noun

1. Building material used as siding or roofing

  synonym:
 • shingle
 • ,
 • shake

1. Byggnadsmaterial som används som sidospår eller takläggning

  synonym:
 • singel
 • ,
 • skaka

2. Frothy drink of milk and flavoring and sometimes fruit or ice cream

  synonym:
 • milkshake
 • ,
 • milk shake
 • ,
 • shake

2. Skummande dryck av mjölk och aromämnen och ibland frukt eller glass

  synonym:
 • milkshake
 • ,
 • mjölkshake
 • ,
 • skaka

3. A note that alternates rapidly with another note a semitone above it

  synonym:
 • trill
 • ,
 • shake

3. En ton som växlar snabbt med en annan ton en halvton ovanför

  synonym:
 • trill
 • ,
 • skaka

4. Grasping and shaking a person's hand (as to acknowledge an introduction or to agree on a contract)

  synonym:
 • handshake
 • ,
 • shake
 • ,
 • handshaking
 • ,
 • handclasp

4. Att greppa och skaka en persons hand (för att erkänna en introduktion eller för att komma överens om ett kontrakt)

  synonym:
 • handslag
 • ,
 • skaka
 • ,
 • handskakning
 • ,
 • handlås

5. A reflex motion caused by cold or fear or excitement

  synonym:
 • tremble
 • ,
 • shiver
 • ,
 • shake

5. En reflexrörelse orsakad av kyla eller rädsla eller spänning

  synonym:
 • darra
 • ,
 • huttra
 • ,
 • skaka

6. Causing to move repeatedly from side to side

  synonym:
 • wag
 • ,
 • waggle
 • ,
 • shake

6. Orsakar att flytta upprepade gånger från sida till sida

  synonym:
 • vifta
 • ,
 • skaka

verb

1. Move or cause to move back and forth

 • "The chemist shook the flask vigorously"
 • "My hands were shaking"
  synonym:
 • shake
 • ,
 • agitate

1. Flytta eller orsaka att flytta fram och tillbaka

 • "Kemisten skakade kolven kraftigt"
 • "Mina händer skakade"
  synonym:
 • skaka
 • ,
 • agitera

2. Move with or as if with a tremor

 • "His hands shook"
  synonym:
 • shake
 • ,
 • didder

2. Rör dig med eller som med en darrning

 • "Hans händer skakade"
  synonym:
 • skaka
 • ,
 • didder

3. Shake or vibrate rapidly and intensively

 • "The old engine was juddering"
  synonym:
 • judder
 • ,
 • shake

3. Skaka eller vibrera snabbt och intensivt

 • "Den gamla motorn var skakande"
  synonym:
 • judder
 • ,
 • skaka

4. Move back and forth or sideways

 • "The ship was rocking"
 • "The tall building swayed"
 • "She rocked back and forth on her feet"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • sway
 • ,
 • shake

4. Flytta fram och tillbaka eller i sidled

 • "Skeppet gungade"
 • "Den höga byggnaden svajade"
 • "Hon gungade fram och tillbaka på fötterna"
  synonym:
 • rock
 • ,
 • svaja
 • ,
 • skaka

5. Undermine or cause to waver

 • "My faith has been shaken"
 • "The bad news shook her hopes"
  synonym:
 • shake

5. Undergräva eller orsaka vacklande

 • "Min tro har skakat"
 • "De dåliga nyheterna skakade hennes förhoppningar"
  synonym:
 • skaka

6. Stir the feelings, emotions, or peace of

 • "These stories shook the community"
 • "The civil war shook the country"
  synonym:
 • stimulate
 • ,
 • shake
 • ,
 • shake up
 • ,
 • excite
 • ,
 • stir

6. Rör om känslorna, känslorna eller lugnet i

 • "Dessa berättelser skakade samhället"
 • "Inbördeskriget skakade landet"
  synonym:
 • stimulera
 • ,
 • skaka
 • ,
 • skaka upp
 • ,
 • upphetsa
 • ,
 • röra om

7. Get rid of

 • "I couldn't shake the car that was following me"
  synonym:
 • shake
 • ,
 • shake off
 • ,
 • throw off
 • ,
 • escape from

7. Bli av med

 • "Jag kunde inte skaka bilen som följde efter mig"
  synonym:
 • skaka
 • ,
 • skaka av
 • ,
 • kasta av
 • ,
 • fly från

8. Bring to a specified condition by or as if by shaking

 • "He was shaken from his dreams"
 • "Shake the salt out of the salt shaker"
  synonym:
 • shake

8. För till ett specificerat tillstånd genom eller som genom att skaka

 • "Han skakades av sina drömmar"
 • "Skaka saltet ur saltshakern"
  synonym:
 • skaka

9. Shake (a body part) to communicate a greeting, feeling, or cognitive state

 • "Shake one's head"
 • "She shook her finger at the naughty students"
 • "The old enemies shook hands"
 • "Don't shake your fist at me!"
  synonym:
 • shake

9. Skaka (en kroppsdel) för att kommunicera en hälsning, känsla eller kognitivt tillstånd

 • "Skaka på huvudet"
 • "Hon skakade med fingret åt de stygga eleverna"
 • "De gamla fienderna skakade hand"
 • "Skaka inte näven på mig!"
  synonym:
 • skaka

Examples of using

I even wanted to shake his hand, but then I remembered that I had killed a man.
Jag ville till och med skaka hans hand, men då kom jag ihåg att jag hade dödat en man.
"I respect you and consider it a great honour to shake your hand!" he continued solemnly.
"Jag respekterar dig och anser att det är en stor ära att skaka din hand!" han fortsatte högtidligt.
I'd like to shake their hands.
Jag skulle vilja skaka deras händer.