Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shaft" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skaft" till svenska språket

EnglishSwedish

Shaft

[Axel]
/ʃæft/

noun

1. A line that forms the length of an arrow pointer

  synonym:
 • shaft

1. En linje som bildar längden på en pilpekare

  synonym:
 • axel

2. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

2. En aggressiv kommentar riktad mot en person som en missil och avsedd att ha en talande effekt

 • "Hans avskedsskott var `drop dead'"
 • "Hon kastade skaft av sarkasm"
 • "Hon gräver på mig varje chans hon får"
  synonym:
 • skott
 • ,
 • axel
 • ,
 • slam
 • ,
 • gräva
 • ,
 • hulling
 • ,
 • gipp
 • ,
 • gibe

3. A long rod or pole (especially the handle of an implement or the body of a weapon like a spear or arrow)

  synonym:
 • shaft

3. En lång stav eller stolpe (särskilt handtaget på ett redskap eller kroppen på ett vapen som ett spjut eller pil)

  synonym:
 • axel

4. A column of light (as from a beacon)

  synonym:
 • beam
 • ,
 • beam of light
 • ,
 • light beam
 • ,
 • ray
 • ,
 • ray of light
 • ,
 • shaft
 • ,
 • shaft of light
 • ,
 • irradiation

4. En ljuskolonn (som från en fyr)

  synonym:
 • stråle
 • ,
 • ljusstråle
 • ,
 • axel
 • ,
 • ljusets skaft
 • ,
 • bestrålning

5. The main (mid) section of a long bone

  synonym:
 • diaphysis
 • ,
 • shaft

5. Huvuddelen (mitten) av ett långt ben

  synonym:
 • diafys
 • ,
 • axel

6. Obscene terms for penis

  synonym:
 • cock
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • shaft
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • tool
 • ,
 • putz

6. Obscena termer för penis

  synonym:
 • kuk
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • axel
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • verktyg
 • ,
 • putz

7. A long pointed rod used as a tool or weapon

  synonym:
 • spear
 • ,
 • lance
 • ,
 • shaft

7. En lång spetsig stav som används som verktyg eller vapen

  synonym:
 • spjut
 • ,
 • lans
 • ,
 • axel

8. A vertical passageway through a building (as for an elevator)

  synonym:
 • shaft

8. En vertikal passage genom en byggnad (som för en hiss)

  synonym:
 • axel

9. (architecture) upright consisting of the vertical part of a column

  synonym:
 • shaft
 • ,
 • scape

9. (arkitektur) upprätt bestående av den vertikala delen av en kolumn

  synonym:
 • axel
 • ,
 • scape

10. A long vertical passage sunk into the earth, as for a mine or tunnel

  synonym:
 • shaft

10. En lång vertikal passage sjönk ner i jorden, som för en gruva eller tunnel

  synonym:
 • axel

11. A revolving rod that transmits power or motion

  synonym:
 • rotating shaft
 • ,
 • shaft

11. En roterande stång som överför kraft eller rörelse

  synonym:
 • roterande axel
 • ,
 • axel

12. The hollow spine of a feather

  synonym:
 • quill
 • ,
 • calamus
 • ,
 • shaft

12. Den ihåliga ryggraden på en fjäder

  synonym:
 • fjäderpenna
 • ,
 • calamus
 • ,
 • axel

verb

1. Equip with a shaft

  synonym:
 • shaft

1. Utrusta med en axel

  synonym:
 • axel

2. Defeat someone through trickery or deceit

  synonym:
 • cheat
 • ,
 • chouse
 • ,
 • shaft
 • ,
 • screw
 • ,
 • chicane
 • ,
 • jockey

2. Besegra någon genom knep eller bedrägeri

  synonym:
 • fuska
 • ,
 • chouse
 • ,
 • axel
 • ,
 • skruv
 • ,
 • chicane
 • ,
 • jockey

Examples of using

You are in a narrow rocky shaft. There is some light shining from far above. Below you is the cave you started in. What do you do now?
Du är i ett smalt stenigt schakt. Det är lite ljus som lyser från långt ovan. Nedanför dig är grottan du började i. Vad gör du nu?