Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sex" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sex" till svenska språket

EnglishSwedish

Sex

[Sex]
/sɛks/

noun

1. Activities associated with sexual intercourse

 • "They had sex in the back seat"
  synonym:
 • sexual activity
 • ,
 • sexual practice
 • ,
 • sex
 • ,
 • sex activity

1. Aktiviteter i samband med sexuellt umgänge

 • "De hade sex i baksätet"
  synonym:
 • sexuell aktivitet
 • ,
 • sexuell utövning
 • ,
 • sex
 • ,
 • sexaktivitet

2. Either of the two categories (male or female) into which most organisms are divided

 • "The war between the sexes"
  synonym:
 • sex

2. Endera av de två kategorier (hane eller hona) som de flesta organismer är indelade i

 • "Kriget mellan könen"
  synonym:
 • sex

3. All of the feelings resulting from the urge to gratify sexual impulses

 • "He wanted a better sex life"
 • "The film contained no sex or violence"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • sexual urge

3. Alla känslor till följd av lusten att tillfredsställa sexuella impulser

 • "Han ville ha ett bättre sexliv"
 • "Filmen innehöll inget sex eller våld"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • sexuell drift

4. The properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles

 • "She didn't want to know the sex of the foetus"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • gender
 • ,
 • sexuality

4. De egenskaper som särskiljer organismer på grundval av deras reproduktionsroller

 • "Hon ville inte veta fostrets kön"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • kön
 • ,
 • sexualitet

verb

1. Stimulate sexually

 • "This movie usually arouses the male audience"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • sex
 • ,
 • excite
 • ,
 • turn on
 • ,
 • wind up

1. Stimulera sexuellt

 • "Den här filmen väcker vanligtvis den manliga publiken"
  synonym:
 • väcka
 • ,
 • sex
 • ,
 • upphetsa
 • ,
 • slå på
 • ,
 • vinda upp

2. Tell the sex (of young chickens)

  synonym:
 • sex

2. Berätta kön (av unga kycklingar)

  synonym:
 • sex

Examples of using

They had a deep emotional connection and decided to have sex.
De hade en djup känslomässig koppling och bestämde sig för att ha sex.
It is important to have open and honest communication with your partner about desires and boundaries before engaging in sex.
Det är viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med din partner om önskningar och gränser innan du ägnar dig åt sex.
Safe and consensual sex is a fundamental aspect of maintaining sexual health and well-being.
Säkert sex med samtycke är en grundläggande aspekt för att upprätthålla sexuell hälsa och välbefinnande.