Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "settle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bosätta sig" till svenska språket

EnglishSwedish

Settle

[Bosätta sig]
/sɛtəl/

noun

1. A long wooden bench with a back

  synonym:
 • settle
 • ,
 • settee

1. En lång träbänk med rygg

  synonym:
 • bosätta sig
 • ,
 • soffa

verb

1. Settle into a position, usually on a surface or ground

 • "Dust settled on the roofs"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • settle down

1. Sätt dig i en position, vanligtvis på en yta eller mark

 • "Damm lagt sig på taken"
  synonym:
 • bosätta sig
 • ,
 • slå dig ner

2. Bring to an end

 • Settle conclusively
 • "The case was decided"
 • "The judge decided the case in favor of the plaintiff"
 • "The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance"
  synonym:
 • decide
 • ,
 • settle
 • ,
 • resolve
 • ,
 • adjudicate

2. Få ett slut

 • Bosätta sig slutgiltigt
 • "Ärendet avgjordes"
 • "Domaren avgjorde målet till förmån för käranden"
 • "Fadern dömde när sönerna grälade om deras arv"
  synonym:
 • besluta
 • ,
 • bosätta sig
 • ,
 • lösa
 • ,
 • döma

3. Settle conclusively

 • Come to terms
 • "We finally settled the argument"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • square off
 • ,
 • square up
 • ,
 • determine

3. Bosätta sig slutgiltigt

 • Kom överens
 • "Vi löste äntligen argumentet"
  synonym:
 • bosätta sig
 • ,
 • fyrkantig
 • ,
 • kvadratiska upp
 • ,
 • bestämma

4. Take up residence and become established

 • "The immigrants settled in the midwest"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • locate

4. Bosätta sig och etablera sig

 • "Invandrarna bosatte sig i mellanvästern"
  synonym:
 • bosätta sig
 • ,
 • lokalisera

5. Come to terms

 • "After some discussion we finally made up"
  synonym:
 • reconcile
 • ,
 • patch up
 • ,
 • make up
 • ,
 • conciliate
 • ,
 • settle

5. Kom överens

 • "Efter lite diskussion hittade vi äntligen på"
  synonym:
 • försona
 • ,
 • lappa ihop
 • ,
 • sminka sig
 • ,
 • bosätta sig

6. Go under, "the raft sank and its occupants drowned"

  synonym:
 • sink
 • ,
 • settle
 • ,
 • go down
 • ,
 • go under

6. Gå under, "flotten sjönk och dess passagerare drunknade"

  synonym:
 • disk
 • ,
 • bosätta sig
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • gå under

7. Become settled or established and stable in one's residence or life style

 • "He finally settled down"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • root
 • ,
 • take root
 • ,
 • steady down
 • ,
 • settle down

7. Bli bosatt eller etablerad och stabil i sin bostad eller livsstil

 • "Han slog sig till slut ner"
  synonym:
 • bosätta sig
 • ,
 • rot
 • ,
 • slå rot
 • ,
 • stadigt ner
 • ,
 • slå dig ner

8. Become resolved, fixed, established, or quiet

 • "The roar settled to a thunder"
 • "The wind settled in the west"
 • "It is settling to rain"
 • "A cough settled in her chest"
 • "Her mood settled into lethargy"
  synonym:
 • settle

8. Bli löst, fixat, etablerat eller tyst

 • "Vrålet slog sig ner till ett åska"
 • "Vinden slog sig ner i väst"
 • "Det håller på att regna"
 • "En hosta satte sig i hennes bröst"
 • "Hennes humör satte sig i slöhet"
  synonym:
 • bosätta sig

9. Establish or develop as a residence

 • "He settled the farm 200 years ago"
 • "This land was settled by germans"
  synonym:
 • settle

9. Etablera eller utveckla som bostad

 • "Han bosatte gården för 200 år sedan"
 • "Detta land bosattes av tyskar"
  synonym:
 • bosätta sig

10. Come to rest

  synonym:
 • settle

10. Kom till vila

  synonym:
 • bosätta sig

11. Arrange or fix in the desired order

 • "She settled the teacart"
  synonym:
 • settle

11. Ordna eller fixa i önskad ordning

 • "Hon gjorde upp tevagnen"
  synonym:
 • bosätta sig

12. Accept despite lack of complete satisfaction

 • "We settled for a lower price"
  synonym:
 • settle

12. Acceptera trots brist på fullständig tillfredsställelse

 • "Vi nöjde oss med ett lägre pris"
  synonym:
 • bosätta sig

13. End a legal dispute by arriving at a settlement

 • "The two parties finally settled"
  synonym:
 • settle

13. Avsluta en rättslig tvist genom att komma fram till en förlikning

 • "De två partierna gjorde äntligen upp"
  synonym:
 • bosätta sig

14. Dispose of

 • Make a financial settlement
  synonym:
 • settle

14. Kassera

 • Göra en ekonomisk uppgörelse
  synonym:
 • bosätta sig

15. Become clear by the sinking of particles

 • "The liquid gradually settled"
  synonym:
 • settle

15. Bli tydlig genom att partiklar sjunker

 • "Vätskan sedimenterade gradvis"
  synonym:
 • bosätta sig

16. Cause to become clear by forming a sediment (of liquids)

  synonym:
 • settle

16. Orsaka att bli klar genom att bilda ett sediment (av vätskor)

  synonym:
 • bosätta sig

17. Sink down or precipitate

 • "The mud subsides when the waters become calm"
  synonym:
 • subside
 • ,
 • settle

17. Sjunka ner eller fälla ut

 • "Leran avtar när vattnet blir lugnt"
  synonym:
 • avta
 • ,
 • bosätta sig

18. Fix firmly

 • "He ensconced himself in the chair"
  synonym:
 • ensconce
 • ,
 • settle

18. Fixa ordentligt

 • "Han förskansade sig i stolen"
  synonym:
 • försona
 • ,
 • bosätta sig

19. Get one's revenge for a wrong or an injury

 • "I finally settled with my old enemy"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • get back

19. Få sin hämnd för ett fel eller en skada

 • "Jag gjorde äntligen upp med min gamla fiende"
  synonym:
 • bosätta sig
 • ,
 • komma tillbaka

20. Make final

 • Put the last touches on
 • Put into final form
 • "Let's finalize the proposal"
  synonym:
 • finalize
 • ,
 • finalise
 • ,
 • settle
 • ,
 • nail down

20. Göra slutgiltig

 • Sätt sista handen på
 • Sätta i slutgiltig form
 • "Låt oss slutföra förslaget"
  synonym:
 • slutföra
 • ,
 • bosätta sig
 • ,
 • spika ner

21. Form a community

 • "The swedes settled in minnesota"
  synonym:
 • settle

21. Bilda en gemenskap

 • "Svenskarna bosatte sig i minnesota"
  synonym:
 • bosätta sig

22. Come as if by falling

 • "Night fell"
 • "Silence fell"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • descend
 • ,
 • settle

22. Kom som genom att falla

 • "Natten föll"
 • "Tystnaden föll"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • nedstiga
 • ,
 • bosätta sig

Examples of using

They made a great effort to settle the problem.
De gjorde en stor ansträngning för att lösa problemet.
They made a great effort to settle the problem.
De gjorde en stor ansträngning för att lösa problemet.