Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "secure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "säker" till svenska språket

EnglishSwedish

Secure

[Säker]
/sɪkjʊr/

verb

1. Get by special effort

 • "He procured extra cigarettes even though they were rationed"
  synonym:
 • procure
 • ,
 • secure

1. Få genom särskild ansträngning

 • "Han skaffade extra cigaretter trots att de var ransonerade"
  synonym:
 • upphandla
 • ,
 • säker

2. Cause to be firmly attached

 • "Fasten the lock onto the door"
 • "She fixed her gaze on the man"
  synonym:
 • fasten
 • ,
 • fix
 • ,
 • secure

2. Orsaka att fästas ordentligt

 • "Fäst låset på dörren"
 • "Hon fäste blicken på mannen"
  synonym:
 • fästa
 • ,
 • fixa
 • ,
 • säker

3. Assure payment of

  synonym:
 • secure

3. Försäkra betalning av

  synonym:
 • säker

4. Make certain of

 • "This nest egg will ensure a nice retirement for us"
 • "Preparation will guarantee success!"
  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • ensure
 • ,
 • insure
 • ,
 • assure
 • ,
 • secure

4. Göra säker på

 • "Det här boägget kommer att säkerställa en trevlig pension för oss"
 • "Förberedelser kommer att garantera framgång!"
  synonym:
 • garanti
 • ,
 • säkerställa
 • ,
 • försäkra
 • ,
 • säker

5. Fill or close tightly with or as if with a plug

 • "Plug the hole"
 • "Stop up the leak"
  synonym:
 • plug
 • ,
 • stop up
 • ,
 • secure

5. Fyll eller stäng tätt med eller som med en plugg

 • "Plugga hålet"
 • "Stoppa upp läckan"
  synonym:
 • plugg
 • ,
 • stanna upp
 • ,
 • säker

6. Furnish with battens

 • "Batten ships"
  synonym:
 • batten
 • ,
 • batten down
 • ,
 • secure

6. Möblera med läkt

 • "Läktskepp"
  synonym:
 • läkt
 • ,
 • slå ner
 • ,
 • säker

adjective

1. Free from fear or doubt

 • Easy in mind
 • "He was secure that nothing will be held against him"
  synonym:
 • secure
 • ,
 • unafraid
 • ,
 • untroubled

1. Fri från rädsla eller tvivel

 • Lätt i åtanke
 • "Han var säker på att ingenting kommer att hållas emot honom"
  synonym:
 • säker
 • ,
 • orädd
 • ,
 • obekymrad

2. Free from danger or risk

 • "Secure from harm"
 • "His fortune was secure"
 • "Made a secure place for himself in his field"
  synonym:
 • secure

2. Fri från fara eller risk

 • "Säker från skada"
 • "Hans förmögenhet var säker"
 • "Gjorde en säker plats för sig själv inom sitt område"
  synonym:
 • säker

3. Not likely to fail or give way

 • "The lock was secure"
 • "A secure foundation"
 • "A secure hold on her wrist"
  synonym:
 • secure

3. Sannolikt inte misslyckas eller ger vika

 • "Låset var säkert"
 • "En säker grund"
 • "Ett säkert grepp om hennes handled"
  synonym:
 • säker

4. Immune to attack

 • Incapable of being tampered with
 • "An impregnable fortress"
 • "Fortifications that made the frontier inviolable"
 • "A secure telephone connection"
  synonym:
 • impregnable
 • ,
 • inviolable
 • ,
 • secure
 • ,
 • strong
 • ,
 • unassailable
 • ,
 • unattackable

4. Immun mot angrepp

 • Oförmögen att bli manipulerad
 • "En ointaglig fästning"
 • "Befästningar som gjorde gränsen okränkbar"
 • "En säker telefonanslutning"
  synonym:
 • ointaglig
 • ,
 • okränkbar
 • ,
 • säker
 • ,
 • stark
 • ,
 • oangripbar

5. Financially sound

 • "A good investment"
 • "A secure investment"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • good
 • ,
 • safe
 • ,
 • secure

5. Ekonomiskt sund

 • "En bra investering"
 • "En säker investering"
  synonym:
 • pålitlig
 • ,
 • bra
 • ,
 • säker

Examples of using

Skype used to be secure. It used to be end-to-end encrypted. Then it was sold to the United States. Today, it no longer is secure.
Skype brukade vara säkert. Det brukade vara end-to-end-krypterat. Sedan såldes den till USA. Idag är det inte längre säkert.
Browsers are not all secure.
Webbläsare är inte alla säkra.
It's not secure.
Det är inte säkert.