Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "screen" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skärm" till svenska språket

EnglishSwedish

Screen

[Skärm]
/skrin/

noun

1. A white or silvered surface where pictures can be projected for viewing

  synonym:
 • screen
 • ,
 • silver screen
 • ,
 • projection screen

1. En vit eller försilvrad yta där bilder kan projiceras för visning

  synonym:
 • skärm
 • ,
 • silverskärm
 • ,
 • projektionsskärm

2. A protective covering that keeps things out or hinders sight

 • "They had just moved in and had not put up blinds yet"
  synonym:
 • blind
 • ,
 • screen

2. Ett skyddande hölje som håller saker utanför eller hindrar synen

 • "De hade precis flyttat in och hade inte satt upp persienner än"
  synonym:
 • blind
 • ,
 • skärm

3. The display that is electronically created on the surface of the large end of a cathode-ray tube

  synonym:
 • screen
 • ,
 • CRT screen

3. Displayen som skapas elektroniskt på ytan av den stora änden av ett katodstrålerör

  synonym:
 • skärm
 • ,
 • CRT-skärm

4. A covering that serves to conceal or shelter something

 • "A screen of trees afforded privacy"
 • "Under cover of darkness"
 • "The brush provided a covert for game"
 • "The simplest concealment is to match perfectly the color of the background"
  synonym:
 • screen
 • ,
 • cover
 • ,
 • covert
 • ,
 • concealment

4. Ett hölje som tjänar till att dölja eller skydda något

 • "En skärm av träd gav avskildhet"
 • "I skydd av mörkret"
 • "Borsten gav en hemlighet för vilt"
 • "Det enklaste döljandet är att perfekt matcha färgen på bakgrunden"
  synonym:
 • skärm
 • ,
 • täcke
 • ,
 • hemlig
 • ,
 • döljande

5. A protective covering consisting of netting

 • Can be mounted in a frame
 • "They put screens in the windows for protection against insects"
 • "A metal screen protected the observers"
  synonym:
 • screen

5. Ett skyddande hölje bestående av nät

 • Kan monteras i ram
 • "De satte skärmar i fönstren för skydd mot insekter"
 • "En metallskärm skyddade observatörerna"
  synonym:
 • skärm

6. The personnel of the film industry

 • "A star of stage and screen"
  synonym:
 • filmdom
 • ,
 • screenland
 • ,
 • screen

6. Filmindustrins personal

 • "En stjärna på scen och skärm"
  synonym:
 • filmdom
 • ,
 • skärmland
 • ,
 • skärm

7. A strainer for separating lumps from powdered material or grading particles

  synonym:
 • sieve
 • ,
 • screen

7. En sil för att separera klumpar från pulveriserat material eller gradering av partiklar

  synonym:
 • såll
 • ,
 • skärm

8. A door that consists of a frame holding metallic or plastic netting

 • Used to allow ventilation and to keep insects from entering a building through the open door
 • "He heard the screen slam as she left"
  synonym:
 • screen door
 • ,
 • screen

8. En dörr som består av en stomme som håller metall- eller plastnät

 • Används för att tillåta ventilation och för att hindra insekter från att komma in i en byggnad genom den öppna dörren
 • "Han hörde skärmen smälla när hon gick"
  synonym:
 • skärmdörr
 • ,
 • skärm

9. Partition consisting of a decorative frame or panel that serves to divide a space

  synonym:
 • screen

9. Skiljevägg som består av en dekorativ ram eller panel som tjänar till att dela upp ett utrymme

  synonym:
 • skärm

verb

1. Test or examine for the presence of disease or infection

 • "Screen the blood for the hiv virus"
  synonym:
 • screen
 • ,
 • test

1. Testa eller undersök med avseende på förekomst av sjukdom eller infektion

 • "Screen blodet för hiv-viruset"
  synonym:
 • skärm
 • ,
 • testa

2. Examine methodically

 • "Screen the suitcases"
  synonym:
 • screen

2. Undersök metodiskt

 • "Screen resväskorna"
  synonym:
 • skärm

3. Examine in order to test suitability

 • "Screen these samples"
 • "Screen the job applicants"
  synonym:
 • screen
 • ,
 • screen out
 • ,
 • sieve
 • ,
 • sort

3. Undersöka för att testa lämplighet

 • "Screen dessa prover"
 • "Screen the job seeking"
  synonym:
 • skärm
 • ,
 • skärma ut
 • ,
 • såll
 • ,
 • sortera

4. Project onto a screen for viewing

 • "Screen a film"
  synonym:
 • screen

4. Projicera på en skärm för visning

 • "Visa en film"
  synonym:
 • skärm

5. Prevent from entering

 • "Block out the strong sunlight"
  synonym:
 • screen
 • ,
 • block out

5. Förhindra att komma in

 • "Blockera ut det starka solljuset"
  synonym:
 • skärm
 • ,
 • blockera

6. Separate with a riddle, as grain from chaff

  synonym:
 • riddle
 • ,
 • screen

6. Avskilj med en gåta, som säd från agnar

  synonym:
 • gåta
 • ,
 • skärm

7. Protect, hide, or conceal from danger or harm

  synonym:
 • shield
 • ,
 • screen

7. Skydda, gömma eller dölja från fara eller skada

  synonym:
 • sköld
 • ,
 • skärm

Examples of using

I don't like to sit too close to the screen.
Jag gillar inte att sitta för nära skärmen.
We'd better get the hole in the screen fixed or the house will be full of flies.
Det är bäst att vi fixar hålet i skärmen, annars blir huset fullt av flugor.
Click me to hide this screen.
Klicka på mig för att dölja den här skärmen.