Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scene" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "scen" till svenska språket

EnglishSwedish

Scene

[Scen]
/sin/

noun

1. The place where some action occurs

 • "The police returned to the scene of the crime"
  synonym:
 • scene

1. Platsen där någon handling inträffar

 • "Polisen återvände till brottsplatsen"
  synonym:
 • scen

2. An incident (real or imaginary)

 • "Their parting was a sad scene"
  synonym:
 • scene

2. En incident (verklig eller imaginär)

 • "Deras avsked var en sorglig scen"
  synonym:
 • scen

3. The visual percept of a region

 • "The most desirable feature of the park are the beautiful views"
  synonym:
 • view
 • ,
 • aspect
 • ,
 • prospect
 • ,
 • scene
 • ,
 • vista
 • ,
 • panorama

3. Den visuella uppfattningen av en region

 • "Det mest önskvärda inslaget i parken är de vackra vyerna"
  synonym:
 • visa
 • ,
 • aspekt
 • ,
 • prospekt
 • ,
 • scen
 • ,
 • vista
 • ,
 • panorama

4. A consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film

  synonym:
 • scene
 • ,
 • shot

4. En serie bilder i följd som utgör en handlingsenhet i en film

  synonym:
 • scen
 • ,
 • skott

5. A situation treated as an observable object

 • "The political picture is favorable"
 • "The religious scene in england has changed in the last century"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • scene

5. En situation som behandlas som ett observerbart objekt

 • "Den politiska bilden är gynnsam"
 • "Den religiösa scenen i england har förändrats under det senaste århundradet"
  synonym:
 • bild
 • ,
 • scen

6. A subdivision of an act of a play

 • "The first act has three scenes"
  synonym:
 • scene

6. En underavdelning av en akt av en pjäs

 • "Första akten har tre scener"
  synonym:
 • scen

7. A display of bad temper

 • "He had a fit"
 • "She threw a tantrum"
 • "He made a scene"
  synonym:
 • fit
 • ,
 • tantrum
 • ,
 • scene
 • ,
 • conniption

7. En uppvisning av dåligt humör

 • "Han hade ett anfall"
 • "Hon fick ett raserianfall"
 • "Han gjorde en scen"
  synonym:
 • passa
 • ,
 • raserianfall
 • ,
 • scen
 • ,
 • konniption

8. Graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept

 • "He painted scenes from everyday life"
 • "Figure 2 shows photographic and schematic views of the equipment"
  synonym:
 • scene
 • ,
 • view

8. Grafisk konst som består av grafisk eller fotografisk representation av en visuell percept

 • "Han målade scener ur vardagen"
 • "Figur 2 visar fotografiska och schematiska vyer av utrustningen"
  synonym:
 • scen
 • ,
 • visa

9. The context and environment in which something is set

 • "The perfect setting for a ghost story"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • scene

9. Sammanhanget och miljön som något utspelar sig i

 • "Den perfekta miljön för en spökhistoria"
  synonym:
 • inställning
 • ,
 • scen

10. The painted structures of a stage set that are intended to suggest a particular locale

 • "They worked all night painting the scenery"
  synonym:
 • scenery
 • ,
 • scene

10. De målade strukturerna i en scenuppsättning som är avsedda att antyda en viss lokal

 • "De arbetade hela natten med att måla landskapet"
  synonym:
 • landskap
 • ,
 • scen

Examples of using

Don't make a scene.
Ställ inte till med en scen.
This is the third scene of the second act.
Detta är andra aktens tredje scen.
The murder scene was still a hive of police activity several days after the man's body had been discovered.
Mordplatsen var fortfarande en bikupa av polisverksamhet flera dagar efter att mannens kropp hade upptäckts.