Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scatter" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "scatter" till svenska språket

EnglishSwedish

Scatter

[Sprida]
/skætər/

noun

1. A haphazard distribution in all directions

  synonym:
 • scatter
 • ,
 • spread

1. En slumpartad fördelning åt alla håll

  synonym:
 • sprida

2. The act of scattering

  synonym:
 • scatter
 • ,
 • scattering
 • ,
 • strewing

2. Spridningshandlingen

  synonym:
 • sprida
 • ,
 • spridning
 • ,
 • strö

verb

1. To cause to separate and go in different directions

 • "She waved her hand and scattered the crowds"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • dispel
 • ,
 • break up
 • ,
 • scatter

1. Att få separera och gå åt olika håll

 • "Hon viftade med handen och skingrade folkmassorna"
  synonym:
 • skingra
 • ,
 • bryta upp
 • ,
 • sprida

2. Move away from each other

 • "The crowds dispersed"
 • "The children scattered in all directions when the teacher approached"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • scatter
 • ,
 • spread out

2. Flytta ifrån varandra

 • "Fängslarna skingrades"
 • "Barnen spreds åt alla håll när läraren närmade sig"
  synonym:
 • skingra
 • ,
 • sprida
 • ,
 • sprida ut

3. Distribute loosely

 • "He scattered gun powder under the wagon"
  synonym:
 • scatter
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • dot
 • ,
 • dust
 • ,
 • disperse

3. Fördela löst

 • "Han strödde pistolkrut under vagnen"
  synonym:
 • sprida
 • ,
 • strö över
 • ,
 • prick
 • ,
 • damm
 • ,
 • skingra

4. Sow by scattering

 • "Scatter seeds"
  synonym:
 • scatter

4. Så genom spridning

 • "Sprid frön"
  synonym:
 • sprida

5. Cause to separate

 • "Break up kidney stones"
 • "Disperse particles"
  synonym:
 • break up
 • ,
 • disperse
 • ,
 • scatter

5. Orsak att separera

 • "Bryta upp njursten"
 • "Spridda partiklar"
  synonym:
 • bryta upp
 • ,
 • skingra
 • ,
 • sprida

6. Strew or distribute over an area

 • "He spread fertilizer over the lawn"
 • "Scatter cards across the table"
  synonym:
 • spread
 • ,
 • scatter
 • ,
 • spread out

6. Strö eller fördela över ett område

 • "Han spred gödsel över gräsmattan"
 • "Scatterkort över bordet"
  synonym:
 • sprida
 • ,
 • sprida ut