Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "save" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "spara" till svenska språket

EnglishSwedish

Save

[Spara]
/sev/

noun

1. (sports) the act of preventing the opposition from scoring

 • "The goalie made a brilliant save"
 • "The relief pitcher got credit for a save"
  synonym:
 • save

1. (sport) handlingen att hindra motståndaren från att göra mål

 • "Målvakten gjorde en lysande räddning"
 • "Avlastningskannan fick kredit för en räddning"
  synonym:
 • spara

verb

1. Save from ruin, destruction, or harm

  synonym:
 • salvage
 • ,
 • salve
 • ,
 • relieve
 • ,
 • save

1. Spara från ruin, förstörelse eller skada

  synonym:
 • bärgning
 • ,
 • salva
 • ,
 • lindra
 • ,
 • spara

2. To keep up and reserve for personal or special use

 • "She saved the old family photographs in a drawer"
  synonym:
 • save
 • ,
 • preserve

2. Att hänga med och reservera för personligt eller speciellt bruk

 • "Hon sparade de gamla familjefotografierna i en låda"
  synonym:
 • spara
 • ,
 • bevara

3. Bring into safety

 • "We pulled through most of the victims of the bomb attack"
  synonym:
 • save
 • ,
 • carry through
 • ,
 • pull through
 • ,
 • bring through

3. För in i säkerhet

 • "Vi drog igenom de flesta offren för bombattacken"
  synonym:
 • spara
 • ,
 • bära igenom
 • ,
 • dra igenom
 • ,
 • föra igenom

4. Spend less

 • Buy at a reduced price
  synonym:
 • save

4. Spendera mindre

 • Köp till reducerat pris
  synonym:
 • spara

5. Accumulate money for future use

 • "He saves half his salary"
  synonym:
 • save
 • ,
 • lay aside
 • ,
 • save up

5. Samla pengar för framtida bruk

 • "Han sparar halva sin lön"
  synonym:
 • spara
 • ,
 • lägg åt sidan
 • ,
 • spara upp

6. Make unnecessary an expenditure or effort

 • "This will save money"
 • "I'll save you the trouble"
 • "This will save you a lot of time"
  synonym:
 • save
 • ,
 • make unnecessary

6. Gör onödiga utgifter eller ansträngningar

 • "Detta kommer att spara pengar"
 • "Jag ska bespara dig besväret"
 • "Detta kommer att spara dig mycket tid"
  synonym:
 • spara
 • ,
 • göra onödig

7. Save from sins

  synonym:
 • deliver
 • ,
 • redeem
 • ,
 • save

7. Rädda från synder

  synonym:
 • leverera
 • ,
 • lösa in
 • ,
 • spara

8. Refrain from harming

  synonym:
 • spare
 • ,
 • save

8. Avstå från att skada

  synonym:
 • reserv
 • ,
 • spara

9. Spend sparingly, avoid the waste of

 • "This move will save money"
 • "The less fortunate will have to economize now"
  synonym:
 • save
 • ,
 • economize
 • ,
 • economise

9. Spendera sparsamt, undvik slöseri med

 • "Det här draget kommer att spara pengar"
 • "De mindre lyckligt lottade kommer att behöva hushålla nu"
  synonym:
 • spara
 • ,
 • hushålla

10. Retain rights to

 • "Keep my job for me while i give birth"
 • "Keep my seat, please"
 • "Keep open the possibility of a merger"
  synonym:
 • keep open
 • ,
 • hold open
 • ,
 • keep
 • ,
 • save

10. Behålla rättigheter att

 • "Behåll mitt jobb åt mig medan jag föder barn"
 • "Behåll min plats, snälla"
 • "Håll möjligheten öppen för en sammanslagning"
  synonym:
 • håll öppet
 • ,
 • behålla
 • ,
 • spara

11. Record data on a computer

 • "Boot-up instructions are written on the hard disk"
  synonym:
 • write
 • ,
 • save

11. Registrera data på en dator

 • "Startinstruktioner skrivs på hårddisken"
  synonym:
 • skriva
 • ,
 • spara

Examples of using

Could you save this dress for me?
Skulle du kunna spara den här klänningen åt mig?
You can save yourself the trouble.
Du kan bespara dig besväret.
It is terrible that we have to struggle with our own government in order to save the environment.
Det är fruktansvärt att vi måste kämpa med vår egen regering för att rädda miljön.