Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sacred" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "helig" till svenska språket

EnglishSwedish

Sacred

[Helig]
/sekrəd/

adjective

1. Concerned with religion or religious purposes

 • "Sacred texts"
 • "Sacred rites"
 • "Sacred music"
  synonym:
 • sacred

1. Berör religion eller religiösa syften

 • "Heliga texter"
 • "Heliga riter"
 • "Helig musik"
  synonym:
 • helig

2. Worthy of respect or dedication

 • "Saw motherhood as woman's sacred calling"
  synonym:
 • sacred

2. Värd respekt eller hängivenhet

 • "Såg moderskapet som kvinnans heliga kallelse"
  synonym:
 • helig

3. Made or declared or believed to be holy

 • Devoted to a deity or some religious ceremony or use
 • "A consecrated church"
 • "The sacred mosque"
 • "Sacred elephants"
 • "Sacred bread and wine"
 • "Sanctified wine"
  synonym:
 • consecrated
 • ,
 • sacred
 • ,
 • sanctified

3. Tillverkad eller förklarad eller tros vara helig

 • Ägnas åt en gudom eller någon religiös ceremoni eller användning
 • "En invigd kyrka"
 • "Den heliga moskén"
 • "Heliga elefanter"
 • "Heligt bröd och vin"
 • "Helgat vin"
  synonym:
 • invigd
 • ,
 • helig
 • ,
 • helgad

4. Worthy of religious veneration

 • "The sacred name of jesus"
 • "Jerusalem's hallowed soil"
  synonym:
 • hallowed
 • ,
 • sacred

4. Värdig religiös vördnad

 • "Jesu heliga namn"
 • "Jerusalems heliga jord"
  synonym:
 • helgad
 • ,
 • helig

5. (often followed by `to') devoted exclusively to a single use or purpose or person

 • "A fund sacred to charity"
 • "A morning hour sacred to study"
 • "A private office sacred to the president"
  synonym:
 • sacred

5. (ofta följt av `to') som uteslutande ägnas åt en enda användning eller syfte eller person

 • "En fond som är helig för välgörenhet"
 • "En morgontimme helig att studera"
 • "Ett privat ämbete som är heligt för presidenten"
  synonym:
 • helig

Examples of using

Few townsmen know which sacred day is which.
Få stadsmän vet vilken helig dag som är vilken.
Cows are, for Hindus, sacred animals.
Kor är, för hinduer, heliga djur.
The world is a sacred vessel that cannot be acted on. Whoever acts on it will ruin it; whoever holds on to it will lose it.
Världen är ett heligt kärl som man inte kan agera på. Den som agerar på det kommer att förstöra det; den som håller fast vid det kommer att förlora det.