Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sack" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "säck" till svenska språket

EnglishSwedish

Sack

[Säck]
/sæk/

noun

1. A bag made of paper or plastic for holding customer's purchases

  synonym:
 • sack
 • ,
 • poke
 • ,
 • paper bag
 • ,
 • carrier bag

1. En påse gjord av papper eller plast för att hålla kundens inköp

  synonym:
 • säck
 • ,
 • peta
 • ,
 • papperspåse
 • ,
 • bärkasse

2. An enclosed space

 • "The trapped miners found a pocket of air"
  synonym:
 • pouch
 • ,
 • sac
 • ,
 • sack
 • ,
 • pocket

2. Ett slutet utrymme

 • "De instängda gruvarbetarna hittade en ficka med luft"
  synonym:
 • påse
 • ,
 • säck
 • ,
 • ficka

3. The quantity contained in a sack

  synonym:
 • sack
 • ,
 • sackful

3. Den kvantitet som finns i en säck

  synonym:
 • säck
 • ,
 • säckfull

4. Any of various light dry strong white wine from spain and canary islands (including sherry)

  synonym:
 • sack

4. Något av olika ljus torrt starkt vitt vin från spanien och kanarieöarna (inklusive sherry)

  synonym:
 • säck

5. A woman's full loose hiplength jacket

  synonym:
 • sack
 • ,
 • sacque

5. En kvinnas fulla lösa hiplength jacka

  synonym:
 • säck
 • ,
 • sacque

6. A hanging bed of canvas or rope netting (usually suspended between two trees)

 • Swings easily
  synonym:
 • hammock
 • ,
 • sack

6. En hängande bädd av duk eller repnät (vanligtvis upphängd mellan två träd)

 • Svänger lätt
  synonym:
 • hängmatta
 • ,
 • säck

7. A loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist

  synonym:
 • chemise
 • ,
 • sack
 • ,
 • shift

7. En löst sittande klänning som hänger rakt från axlarna utan midja

  synonym:
 • chemise
 • ,
 • säck
 • ,
 • skift

8. The plundering of a place by an army or mob

 • Usually involves destruction and slaughter
 • "The sack of rome"
  synonym:
 • sack

8. Plundringen av en plats av en armé eller mobb

 • Innebär vanligtvis destruktion och slakt
 • "Plundringen av rom"
  synonym:
 • säck

9. The termination of someone's employment (leaving them free to depart)

  synonym:
 • dismissal
 • ,
 • dismission
 • ,
 • discharge
 • ,
 • firing
 • ,
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • sack
 • ,
 • sacking

9. Uppsägning av någons anställning (att lämna dem fria att lämna)

  synonym:
 • uppsägning
 • ,
 • underlåtenhet
 • ,
 • utsläpp
 • ,
 • avfyrning
 • ,
 • befrielse
 • ,
 • släpp
 • ,
 • säck
 • ,
 • säckning

verb

1. Plunder (a town) after capture

 • "The barbarians sacked rome"
  synonym:
 • sack
 • ,
 • plunder

1. Plundra (en stad) efter tillfångatagandet

 • "Barbarerna plundrade rom"
  synonym:
 • säck
 • ,
 • plundra

2. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

2. Avsluta anställningen av

 • Utskrivning från kontor eller befattning
 • "Bossen sparkade sin sekreterare idag"
 • "Företaget sade upp 25% av sina anställda"
  synonym:
 • förskjuta
 • ,
 • brand
 • ,
 • meddela
 • ,
 • kan
 • ,
 • avskeda
 • ,
 • ge yxan
 • ,
 • skicka iväg
 • ,
 • säck
 • ,
 • tvinga ut
 • ,
 • ge säcken
 • ,
 • avsluta

3. Make as a net profit

 • "The company cleared $1 million"
  synonym:
 • net
 • ,
 • sack
 • ,
 • sack up
 • ,
 • clear

3. Göra som en nettovinst

 • "Företaget rensade $1 miljon"
  synonym:
 • netto
 • ,
 • säck
 • ,
 • säcka upp
 • ,
 • rensa

4. Put in a sack

 • "The grocer sacked the onions"
  synonym:
 • sack

4. Lägg i en säck

 • "Landhandlaren plundrade löken"
  synonym:
 • säck

Examples of using

I want a sack of potatoes.
Jag vill ha en säck potatis.