Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rush" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rush" till svenska språket

EnglishSwedish

Rush

[Rusa]
/rəʃ/

noun

1. The act of moving hurriedly and in a careless manner

 • "In his haste to leave he forgot his book"
  synonym:
 • haste
 • ,
 • hurry
 • ,
 • rush
 • ,
 • rushing

1. Handlingen att röra sig hastigt och slarvigt

 • "I sin brådska att lämna glömde han sin bok"
  synonym:
 • skynda
 • ,
 • rusa
 • ,
 • rusar

2. A sudden forceful flow

  synonym:
 • rush
 • ,
 • spate
 • ,
 • surge
 • ,
 • upsurge

2. Ett plötsligt kraftfullt flöde

  synonym:
 • rusa
 • ,
 • ström
 • ,
 • svallvåg
 • ,
 • uppsving

3. Grasslike plants growing in wet places and having cylindrical often hollow stems

  synonym:
 • rush

3. Gräsliknande växter som växer på våta platser och har cylindriska ofta ihåliga stjälkar

  synonym:
 • rusa

4. Physician and american revolutionary leader

 • Signer of the declaration of independence (1745-1813)
  synonym:
 • Rush
 • ,
 • Benjamin Rush

4. Läkare och amerikansk revolutionär ledare

 • Undertecknare av självständighetsförklaringen (1745-1813)
  synonym:
 • Rusa
 • ,
 • Benjamin Rush

5. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

5. Det snabba släppet av ett lager av affektiv kraft

 • "De fick en bra smäll av det"
 • "Vilken stövel!"
 • "Han fick en snabb brådska av att injicera heroin"
 • "Han gör det för sparkar"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • känga
 • ,
 • ladda
 • ,
 • rusa
 • ,
 • spola
 • ,
 • spänning
 • ,
 • sparka

6. A sudden burst of activity

 • "Come back after the rush"
  synonym:
 • rush

6. En plötslig aktivitet

 • "Kom tillbaka efter rusningen"
  synonym:
 • rusa

7. (american football) an attempt to advance the ball by running into the line

 • "The linebackers were ready to stop a rush"
  synonym:
 • rush
 • ,
 • rushing

7. (amerikansk fotboll) ett försök att flytta fram bollen genom att springa in i linjen

 • "Linjebackarna var redo att stoppa en rusning"
  synonym:
 • rusa
 • ,
 • rusar

verb

1. Move fast

 • "He rushed down the hall to receive his guests"
 • "The cars raced down the street"
  synonym:
 • rush
 • ,
 • hotfoot
 • ,
 • hasten
 • ,
 • hie
 • ,
 • speed
 • ,
 • race
 • ,
 • pelt along
 • ,
 • rush along
 • ,
 • cannonball along
 • ,
 • bucket along
 • ,
 • belt along
 • ,
 • step on it

1. Rör dig snabbt

 • "Han rusade ner i korridoren för att ta emot sina gäster"
 • "Bilarna tävlade nerför gatan"
  synonym:
 • rusa
 • ,
 • hotfoot
 • ,
 • skynda på
 • ,
 • hie
 • ,
 • hastighet
 • ,
 • lopp
 • ,
 • kasta med
 • ,
 • rusa längs
 • ,
 • kanonkula längs
 • ,
 • hink längs
 • ,
 • bälte längs
 • ,
 • trampa på den

2. Attack suddenly

  synonym:
 • rush

2. Attack plötsligt

  synonym:
 • rusa

3. Urge to an unnatural speed

 • "Don't rush me, please!"
  synonym:
 • rush
 • ,
 • hurry

3. Trängtan till en onaturlig hastighet

 • "Rusa mig inte, snälla!"
  synonym:
 • rusa
 • ,
 • skynda

4. Act or move at high speed

 • "We have to rush!"
 • "Hurry--it's late!"
  synonym:
 • rush
 • ,
 • hasten
 • ,
 • hurry
 • ,
 • look sharp
 • ,
 • festinate

4. Agera eller flytta i hög hastighet

 • "Vi måste rusa!"
 • "Skynda--det är sent!"
  synonym:
 • rusa
 • ,
 • skynda på
 • ,
 • skynda
 • ,
 • se skarp ut
 • ,
 • festlig

5. Run with the ball, in football

  synonym:
 • rush

5. Spring med bollen, i fotboll

  synonym:
 • rusa

6. Cause to move fast or to rush or race

 • "The psychologist raced the rats through a long maze"
  synonym:
 • race
 • ,
 • rush

6. Orsaka att röra sig snabbt eller att rusa eller tävla

 • "Psykologen körde råttorna genom en lång labyrint"
  synonym:
 • lopp
 • ,
 • rusa

7. Cause to occur rapidly

 • "The infection precipitated a high fever and allergic reactions"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • rush
 • ,
 • hasten

7. Orsaka att uppstå snabbt

 • "Infektionen utlöste hög feber och allergiska reaktioner"
  synonym:
 • inducera
 • ,
 • stimulera
 • ,
 • rusa
 • ,
 • skynda på

adjective

1. Not accepting reservations

  synonym:
 • first-come-first-serve(p)
 • ,
 • rush

1. Accepterar inte reservationer

  synonym:
 • först till kvarn(p)
 • ,
 • rusa

2. Done under pressure

 • "A rush job"
  synonym:
 • rush(a)
 • ,
 • rushed

2. Görs under press

 • "Ett bråttom jobb"
  synonym:
 • rush(a)
 • ,
 • rusade

Examples of using

At five o'clock, there's always a rush.
Klockan fem är det alltid bråttom.
It was a rush job.
Det var ett bråttom jobb.
I was in a rush.
Jag hade bråttom.