Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rule" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "regel" till svenska språket

EnglishSwedish

Rule

[Regel]
/rul/

noun

1. A principle or condition that customarily governs behavior

 • "It was his rule to take a walk before breakfast"
 • "Short haircuts were the regulation"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • regulation

1. En princip eller ett villkor som vanligtvis styr beteende

 • "Det var hans regel att ta en promenad före frukost"
 • "Korta hårklippningar var förordningen"
  synonym:
 • härska
 • ,
 • förordning

2. Something regarded as a normative example

 • "The convention of not naming the main character"
 • "Violence is the rule not the exception"
 • "His formula for impressing visitors"
  synonym:
 • convention
 • ,
 • normal
 • ,
 • pattern
 • ,
 • rule
 • ,
 • formula

2. Något som betraktas som ett normativt exempel

 • "Konventionen att inte namnge huvudpersonen"
 • "Våld är regeln inte undantaget"
 • "Hans formel för att imponera på besökare"
  synonym:
 • konvention
 • ,
 • normal
 • ,
 • mönster
 • ,
 • härska
 • ,
 • formel

3. Prescribed guide for conduct or action

  synonym:
 • rule
 • ,
 • prescript

3. Föreskriven vägledning för uppförande eller handling

  synonym:
 • härska
 • ,
 • föreskrift

4. (linguistics) a rule describing (or prescribing) a linguistic practice

  synonym:
 • rule
 • ,
 • linguistic rule

4. (lingvistik) en regel som beskriver (eller föreskriver) en språklig praktik

  synonym:
 • härska
 • ,
 • språklig regel

5. A basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct

 • "Their principles of composition characterized all their works"
  synonym:
 • principle
 • ,
 • rule

5. En grundläggande generalisering som accepteras som sann och som kan användas som grund för resonemang eller beteende

 • "Deras kompositionsprinciper präglade alla deras verk"
  synonym:
 • princip
 • ,
 • härska

6. The duration of a monarch's or government's power

 • "During the rule of elizabeth"
  synonym:
 • rule

6. Varaktigheten av en monarks eller regerings makt

 • "Under elizabeths styre"
  synonym:
 • härska

7. Dominance or power through legal authority

 • "France held undisputed dominion over vast areas of africa"
 • "The rule of caesar"
  synonym:
 • dominion
 • ,
 • rule

7. Dominans eller makt genom laglig myndighet

 • "Frankrike hade obestridt herravälde över stora områden i afrika"
 • "Caesars styre"
  synonym:
 • herravälde
 • ,
 • härska

8. Directions that define the way a game or sport is to be conducted

 • "He knew the rules of chess"
  synonym:
 • rule

8. Anvisningar som definierar hur ett spel eller en sport ska bedrivas

 • "Han kände till schackreglerna"
  synonym:
 • härska

9. Any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order

 • "The rule of st. dominic"
  synonym:
 • rule

9. Var och en av ett systematiskt regelverk som definierar levnadssättet för medlemmar av en religiös ordning

 • "Regeln för st. dominic"
  synonym:
 • härska

10. A rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system

 • "The principle of the conservation of mass"
 • "The principle of jet propulsion"
 • "The right-hand rule for inductive fields"
  synonym:
 • principle
 • ,
 • rule

10. En regel eller lag som rör ett naturfenomen eller ett komplext systems funktion

 • "Principen om bevarande av massa"
 • "Principen för jetframdrivning"
 • "Högerregeln för induktiva fält"
  synonym:
 • princip
 • ,
 • härska

11. (mathematics) a standard procedure for solving a class of mathematical problems

 • "He determined the upper bound with descartes' rule of signs"
 • "He gave us a general formula for attacking polynomials"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • formula

11. (matematik) en standardprocedur för att lösa en klass av matematiska problem

 • "Han bestämde den övre gränsen med descartes teckenregel"
 • "Han gav oss en allmän formel för att attackera polynom"
  synonym:
 • härska
 • ,
 • formel

12. Measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths

  synonym:
 • rule
 • ,
 • ruler

12. Mätsticka bestående av en remsa av trä eller metall eller plast med rak kant som används för att rita räta linjer och mäta längder

  synonym:
 • härska
 • ,
 • härskare

verb

1. Exercise authority over

 • As of nations
 • "Who is governing the country now?"
  synonym:
 • govern
 • ,
 • rule

1. Utöva myndighet över

 • Som av nationer
 • "Vem styr landet nu?"
  synonym:
 • styra
 • ,
 • härska

2. Decide with authority

 • "The king decreed that all firstborn males should be killed"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • decree

2. Besluta med auktoritet

 • "Kungen förordnade att alla förstfödda män skulle dödas"
  synonym:
 • härska
 • ,
 • dekret

3. Be larger in number, quantity, power, status or importance

 • "Money reigns supreme here"
 • "Hispanics predominate in this neighborhood"
  synonym:
 • predominate
 • ,
 • dominate
 • ,
 • rule
 • ,
 • reign
 • ,
 • prevail

3. Vara större i antal, kvantitet, makt, status eller betydelse

 • "Pengar regerar här"
 • "Spansktalande dominerar i det här området"
  synonym:
 • dominera
 • ,
 • härska
 • ,
 • regera
 • ,
 • segra

4. Decide on and make a declaration about

 • "Find someone guilty"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • find

4. Besluta om och avge en förklaring om

 • "Hitta någon skyldig"
  synonym:
 • härska
 • ,
 • hitta

5. Have an affinity with

 • Of signs of the zodiac
  synonym:
 • rule

5. Ha en samhörighet med

 • Av tecken på zodiaken
  synonym:
 • härska

6. Mark or draw with a ruler

 • "Rule the margins"
  synonym:
 • rule

6. Markera eller rita med en linjal

 • "Härska marginalerna"
  synonym:
 • härska

7. Keep in check

 • "Rule one's temper"
  synonym:
 • rule
 • ,
 • harness
 • ,
 • rein

7. Håll koll

 • "Härska ens humör"
  synonym:
 • härska
 • ,
 • sele
 • ,
 • tygla

Examples of using

As a rule, I don't drink.
Som regel dricker jag inte.
I will now explain this rule to you.
Jag ska nu förklara denna regel för dig.
It's the rule, not the exception.
Det är regeln, inte undantaget.