Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rough" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grov" till svenska språket

EnglishSwedish

Rough

[Grov]
/rəf/

noun

1. The part of a golf course bordering the fairway where the grass is not cut short

  synonym:
 • rough

1. Den del av en golfbana som gränsar till farleden där gräset inte klipps kort

  synonym:
 • grov

verb

1. Prepare in preliminary or sketchy form

  synonym:
 • rough in
 • ,
 • rough
 • ,
 • rough out

1. Förbered i preliminär eller skissartad form

  synonym:
 • grov i
 • ,
 • grov
 • ,
 • grov ut

adjective

1. Having or caused by an irregular surface

 • "Trees with rough bark"
 • "Rough ground"
 • "Rough skin"
 • "Rough blankets"
 • "His unsmooth face"
  synonym:
 • rough
 • ,
 • unsmooth

1. Har eller orsakas av en oregelbunden yta

 • "Träd med grov bark"
 • "Grov mark"
 • "Grov hud"
 • "Grova filtar"
 • "Hans oslätna ansikte"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • oslät

2. (of persons or behavior) lacking refinement or finesse

 • "She was a diamond in the rough"
 • "Rough manners"
  synonym:
 • rough

2. (av personer eller beteende) som saknar förfining eller finess

 • "Hon var en diamant i det grova"
 • "Grovt uppförande"
  synonym:
 • grov

3. Not quite exact or correct

 • "The approximate time was 10 o'clock"
 • "A rough guess"
 • "A ballpark estimate"
  synonym:
 • approximate
 • ,
 • approximative
 • ,
 • rough

3. Inte helt exakt eller korrekt

 • "Den ungefärliga tiden var klockan 10"
 • "En grov gissning"
 • "En uppskattning av bollplank"
  synonym:
 • ungefärlig
 • ,
 • approximativ
 • ,
 • grov

4. Full of hardship or trials

 • "The rocky road to success"
 • "They were having a rough time"
  synonym:
 • rocky
 • ,
 • rough

4. Full av svårigheter eller prövningar

 • "Den steniga vägen till framgång"
 • "De hade det tufft"
  synonym:
 • stenig
 • ,
 • grov

5. Violently agitated and turbulent

 • "Boisterous winds and waves"
 • "The fierce thunders roar me their music"- ezra pound
 • "Rough weather"
 • "Rough seas"
  synonym:
 • boisterous
 • ,
 • fierce
 • ,
 • rough

5. Våldsamt upprörd och turbulent

 • "Bullriga vindar och vågor"
 • "De häftiga åskorna ryter till mig deras musik" - ezra pound
 • "Grovt väder"
 • "Grovt hav"
  synonym:
 • bullrig
 • ,
 • hård
 • ,
 • grov

6. Unpleasantly harsh or grating in sound

 • "A gravelly voice"
  synonym:
 • grating
 • ,
 • gravelly
 • ,
 • rasping
 • ,
 • raspy
 • ,
 • rough
 • ,
 • scratchy

6. Obehagligt hård eller gnistrande i ljud

 • "En grusig röst"
  synonym:
 • galler
 • ,
 • grusig
 • ,
 • raspande
 • ,
 • raspig
 • ,
 • grov
 • ,
 • repig

7. Ready and able to resort to force or violence

 • "Pugnacious spirits...lamented that there was so little prospect of an exhilarating disturbance"- herman melville
 • "They were rough and determined fighting men"
  synonym:
 • pugnacious
 • ,
 • rough

7. Redo och kan ta till våld eller våld

 • "Stridiga andar...klagade att det fanns så små utsikter till en spännande störning" - herman melville
 • "De var grova och beslutsamma stridsmän"
  synonym:
 • stridbar
 • ,
 • grov

8. Of the margin of a leaf shape

 • Having the edge cut or fringed or scalloped
  synonym:
 • rough

8. Av marginalen på en bladform

 • Att ha kanten skuren eller fransad eller bågad
  synonym:
 • grov

9. Causing or characterized by jolts and irregular movements

 • "A rough ride"
  synonym:
 • rough
 • ,
 • rocky
 • ,
 • bumpy
 • ,
 • jolty
 • ,
 • jolting
 • ,
 • jumpy

9. Orsakar eller kännetecknas av skakningar och oregelbundna rörelser

 • "En tuff åktur"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • stenig
 • ,
 • ojämn
 • ,
 • jolty
 • ,
 • skakar
 • ,
 • hoppig

10. Not shaped by cutting or trimming

 • "An uncut diamond"
 • "Rough gemstones"
  synonym:
 • uncut
 • ,
 • rough

10. Inte formad genom skärning eller trimning

 • "En oslipad diamant"
 • "Grova ädelstenar"
  synonym:
 • oklippt
 • ,
 • grov

11. Not carefully or expertly made

 • "Managed to make a crude splint"
 • "A crude cabin of logs with bark still on them"
 • "Rough carpentry"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • rough

11. Inte noggrant eller sakkunnigt gjort

 • "Lyckades göra en rå skena"
 • "En rå stuga av stockar med bark kvar"
 • "Grovt snickeri"
  synonym:
 • ,
 • grov

12. Not perfected

 • "A rough draft"
 • "A few rough sketches"
  synonym:
 • rough

12. Inte fulländad

 • "Ett grovt utkast"
 • "Några grova skisser"
  synonym:
 • grov

13. Unpleasantly stern

 • "Wild and harsh country full of hot sand and cactus"
 • "The nomad life is rough and hazardous"
  synonym:
 • harsh
 • ,
 • rough

13. Obehagligt sträng

 • "Vild och hård land fullt av varm sand och kaktus"
 • "Nomadlivet är grovt och farligt"
  synonym:
 • hård
 • ,
 • grov

14. Unkind or cruel or uncivil

 • "Had harsh words"
 • "A harsh and unlovable old tyrant"
 • "A rough answer"
  synonym:
 • harsh
 • ,
 • rough

14. Ovänlig eller grym eller uncivil

 • "Hade hårda ord"
 • "En hård och oälskvärd gammal tyrann"
 • "Ett grovt svar"
  synonym:
 • hård
 • ,
 • grov

adverb

1. With roughness or violence (`rough' is an informal variant for `roughly')

 • "He was pushed roughly aside"
 • "They treated him rough"
  synonym:
 • roughly
 • ,
 • rough

1. Med grovhet eller våld (`rough' är en informell variant för `roughly')

 • "Han knuffades ungefär åt sidan"
 • "De behandlade honom grovt"
  synonym:
 • ungefär
 • ,
 • grov

2. With rough motion as over a rough surface

 • "Ride rough"
  synonym:
 • roughly
 • ,
 • rough

2. Med grov rörelse som över en grov yta

 • "Åka grovt"
  synonym:
 • ungefär
 • ,
 • grov

Examples of using

Here's a rough draft of my speech.
Här är ett grovt utkast till mitt anförande.
The bark of this tree is very rough.
Barken på detta träd är mycket grov.
The sea is pretty rough today.
Havet är ganska grovt idag.