Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "right" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rätt" till svenska språket

EnglishSwedish

Right

[Rätt]
/raɪt/

noun

1. An abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature

 • "They are endowed by their creator with certain unalienable rights"
 • "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- eleanor roosevelt
 • "A right is not something that somebody gives you
 • It is something that nobody can take away"
  synonym:
 • right

1. En abstrakt idé om det som beror på en person eller ett statligt organ enligt lag eller tradition eller natur

 • "De är begåvade av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter"
 • "Vissa rättigheter kan aldrig beviljas regeringen utan måste hållas i händerna på folket" - eleanor roosevelt
 • "En rättighet är inget som någon ger dig
 • Det är något som ingen kan ta bort"
  synonym:
 • rätt

2. Location near or direction toward the right side

 • I.e. the side to the south when a person or object faces east
 • "He stood on the right"
  synonym:
 • right

2. Läge nära eller riktning mot höger sida

 • Dvs sidan mot söder när en person eller ett föremål är vänt mot öster
 • "Han stod till höger"
  synonym:
 • rätt

3. The piece of ground in the outfield on the catcher's right

  synonym:
 • right field
 • ,
 • rightfield
 • ,
 • right

3. Markbiten i utmarken på fångarens högra sida

  synonym:
 • höger fält
 • ,
 • högerfält
 • ,
 • rätt

4. Those who support political or social or economic conservatism

 • Those who believe that things are better left unchanged
  synonym:
 • right
 • ,
 • right wing

4. De som stöder politisk eller social eller ekonomisk konservatism

 • De som tror att saker och ting är bättre lämnas oförändrade
  synonym:
 • rätt
 • ,
 • högerflygel

5. The hand that is on the right side of the body

 • "He writes with his right hand but pitches with his left"
 • "Hit him with quick rights to the body"
  synonym:
 • right
 • ,
 • right hand

5. Handen som är på höger sida av kroppen

 • "Han skriver med höger hand men ställer med vänster"
 • "Slå honom med snabba rättigheter till kroppen"
  synonym:
 • rätt
 • ,
 • höger hand

6. A turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east

 • "Take a right at the corner"
  synonym:
 • right

6. En sväng mot den sida av kroppen som ligger i söder när personen är vänd mot öster

 • "Ta höger i hörnet"
  synonym:
 • rätt

7. Anything in accord with principles of justice

 • "He feels he is in the right"
 • "The rightfulness of his claim"
  synonym:
 • right
 • ,
 • rightfulness

7. Allt i enlighet med rättviseprinciperna

 • "Han känner att han har rätt"
 • "Rättfärdigheten av hans anspråk"
  synonym:
 • rätt
 • ,
 • rättmätighet

8. (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing

 • "Mineral rights"
 • "Film rights"
  synonym:
 • right

8. (ofta plural) det intresse som lag eller sedvänja besitter av någon immateriell sak

 • "Mineralrättigheter"
 • "Filmrättigheter"
  synonym:
 • rätt

verb

1. Make reparations or amends for

 • "Right a wrongs done to the victims of the holocaust"
  synonym:
 • right
 • ,
 • compensate
 • ,
 • redress
 • ,
 • correct

1. Göra skadestånd eller gottgörelse för

 • "Rätt ett fel som begåtts mot förintelsens offer"
  synonym:
 • rätt
 • ,
 • kompensera
 • ,
 • upprättelse
 • ,
 • rätta

2. Put in or restore to an upright position

 • "They righted the sailboat that had capsized"
  synonym:
 • right

2. Sätt i eller återställ till upprätt läge

 • "De rätade upp segelbåten som hade kantrat"
  synonym:
 • rätt

3. Regain an upright or proper position

 • "The capsized boat righted again"
  synonym:
 • right

3. Återfå en upprätt eller korrekt position

 • "Den kapsejsade båten rätade igen"
  synonym:
 • rätt

4. Make right or correct

 • "Correct the mistakes"
 • "Rectify the calculation"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • rectify
 • ,
 • right

4. Göra rätt eller rätt

 • "Rätta till misstagen"
 • "Rätta till beräkningen"
  synonym:
 • rätta
 • ,
 • rätta till
 • ,
 • rätt

adjective

1. Being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north

 • "My right hand"
 • "Right center field"
 • "A right-hand turn"
 • "The right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
  synonym:
 • right

1. Vara eller belägen på eller riktad mot sidan av kroppen i öster när den är vänd mot norr

 • "Min högra hand"
 • "Höger mittfält"
 • "En högersväng"
 • "Den högra stranden av en flod är stranden på din högra sida när du är vänd nedströms"
  synonym:
 • rätt

2. Free from error

 • Especially conforming to fact or truth
 • "The correct answer"
 • "The correct version"
 • "The right answer"
 • "Took the right road"
 • "The right decision"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

2. Fri från fel

 • Särskilt överensstämmande med fakta eller sanning
 • "Rätt svar"
 • "Rätt version"
 • "Rätt svar"
 • "Tog rätt väg"
 • "Rätt beslut"
  synonym:
 • rätta
 • ,
 • rätt

3. Socially right or correct

 • "It isn't right to leave the party without saying goodbye"
 • "Correct behavior"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

3. Socialt rätt eller korrekt

 • "Det är inte rätt att lämna festen utan att säga adjö"
 • "Rätt beteende"
  synonym:
 • rätta
 • ,
 • rätt

4. In conformance with justice or law or morality

 • "Do the right thing and confess"
  synonym:
 • right

4. I enlighet med rättvisa eller lag eller moral

 • "Gör rätt och bekänn"
  synonym:
 • rätt

5. Correct in opinion or judgment

 • "Time proved him right"
  synonym:
 • right
 • ,
 • correct

5. Korrekt i åsikt eller omdöme

 • "Tiden visade att han hade rätt"
  synonym:
 • rätt
 • ,
 • rätta

6. Appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs

 • "Everything in its proper place"
 • "The right man for the job"
 • "She is not suitable for the position"
  synonym:
 • proper
 • ,
 • right

6. Lämplig för ett tillstånd eller syfte eller tillfälle eller en persons karaktär, behov

 • "Allt på sin rätta plats"
 • "Rätt man för jobbet"
 • "Hon är inte lämplig för tjänsten"
  synonym:
 • korrekt
 • ,
 • rätt

7. Of or belonging to the political or intellectual right

  synonym:
 • right

7. Av eller tillhör den politiska eller intellektuella rätten

  synonym:
 • rätt

8. In or into a satisfactory condition

 • "Things are right again now"
 • "Put things right"
  synonym:
 • right

8. I eller in i ett tillfredsställande skick

 • "Saker är rätt igen nu"
 • "Ställ saker rätt"
  synonym:
 • rätt

9. Intended for the right hand

 • "A right-hand glove"
  synonym:
 • right(a)
 • ,
 • right-hand(a)

9. Avsedd för höger hand

 • "En högerhandske"
  synonym:
 • höger(a)

10. In accord with accepted standards of usage or procedure

 • "What's the right word for this?"
 • "The right way to open oysters"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

10. I enlighet med accepterade standarder för användning eller procedur

 • "Vad är rätt ord för detta?"
 • "Rätt sätt att öppna ostron"
  synonym:
 • rätta
 • ,
 • rätt

11. Having the axis perpendicular to the base

 • "A right angle"
  synonym:
 • right

11. Att ha axeln vinkelrät mot basen

 • "En rät vinkel"
  synonym:
 • rätt

12. (of the side of cloth or clothing) facing or intended to face outward

 • "The right side of the cloth showed the pattern"
 • "Be sure your shirt is right side out"
  synonym:
 • right(a)

12. (på sidan av tyg eller kläder) vänd eller avsedd att vara vänd utåt

 • "Den högra sidan av tyget visade mönstret"
 • "Se till att din skjorta är rätt sida ut"
  synonym:
 • höger(a)

13. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

13. Lämpligast eller rätt för ett visst ändamål

 • "En bra tid att plantera tomater"
 • "Rätt tid att agera"
 • "Tiden är mogen för stora sociologiska förändringar"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • rätt
 • ,
 • mogen

14. Precisely accurate

 • "A veracious account"
  synonym:
 • veracious
 • ,
 • right

14. Exakt exakt

 • "Ett veraciöst konto"
  synonym:
 • sanningsenlig
 • ,
 • rätt

adverb

1. Precisely, exactly

 • "Stand right here!"
  synonym:
 • right

1. Exakt, precis

 • "Stå precis här!"
  synonym:
 • rätt

2. Immediately

 • "She called right after dinner"
  synonym:
 • right

2. Omedelbart

 • "Hon ringde direkt efter middagen"
  synonym:
 • rätt

3. Exactly

 • "He fell flop on his face"
  synonym:
 • right
 • ,
 • flop

3. Exakt

 • "Han föll flopp på ansiktet"
  synonym:
 • rätt
 • ,
 • flopp

4. Toward or on the right

 • Also used figuratively
 • "He looked right and left"
 • "The party has moved right"
  synonym:
 • right

4. Mot eller till höger

 • Används även bildligt
 • "Han tittade åt höger och vänster"
 • "Partiet har flyttat rätt"
  synonym:
 • rätt

5. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

5. På rätt sätt

 • "Gör gärna ditt jobb ordentligt!"
 • "Kan du inte bära mig anständigt?"
  synonym:
 • ordentligt
 • ,
 • hyfsat
 • ,
 • anständig
 • ,
 • i god ordning
 • ,
 • rätt
 • ,
 • den rätta vägen

6. An interjection expressing agreement

  synonym:
 • right
 • ,
 • right on

6. Ett interjektion som uttrycker enighet

  synonym:
 • rätt
 • ,
 • rätt på

7. Completely

 • "She felt right at home"
 • "He fell right into the trap"
  synonym:
 • right

7. Helt

 • "Hon kände sig som hemma"
 • "Han föll rakt i fällan"
  synonym:
 • rätt

8. (southern regional intensive) very

 • To a great degree
 • "The baby is mighty cute"
 • "He's mighty tired"
 • "It is powerful humid"
 • "That boy is powerful big now"
 • "They have a right nice place"
 • "They rejoiced mightily"
  synonym:
 • mighty
 • ,
 • mightily
 • ,
 • powerful
 • ,
 • right

8. (södra regionalintensiv) mycket

 • I hög grad
 • "Bebisen är väldigt söt"
 • "Han är väldigt trött"
 • "Det är kraftfullt fuktigt"
 • "Den där pojken är mäktig stor nu"
 • "De har ett rätt trevligt ställe"
 • "De gladde sig mäktigt"
  synonym:
 • mäktig
 • ,
 • mäktigt
 • ,
 • kraftfull
 • ,
 • rätt

9. In accordance with moral or social standards

 • "That serves him right"
 • "Do right by him"
  synonym:
 • justly
 • ,
 • right

9. I enlighet med moraliska eller sociala normer

 • "Det tjänar honom rätt"
 • "Gör rätt av honom"
  synonym:
 • rättvist
 • ,
 • rätt

10. In an accurate manner

 • "The flower had been correctly depicted by his son"
 • "He guessed right"
  synonym:
 • correctly
 • ,
 • right
 • ,
 • aright

10. På ett korrekt sätt

 • "Blomman hade avbildats korrekt av hans son"
 • "Han gissade rätt"
  synonym:
 • korrekt
 • ,
 • rätt

Examples of using

The men's room is on the right, and the women's is on the left.
Herrrummet är till höger, och damernas är till vänster.
I'll stay right here until you get back.
Jag stannar här tills du kommer tillbaka.
Put your mind at rest. Everything will turn out all right.
Sätt tankarna i vila. Allt kommer att ordna sig.