Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "return" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "retur" till svenska språket

EnglishSwedish

Return

[Retur]
/rɪtərn/

noun

1. Document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability

 • "His gross income was enough that he had to file a tax return"
  synonym:
 • tax return
 • ,
 • income tax return
 • ,
 • return

1. Dokument som ger skatteindrivaren information om den skattskyldiges skattskyldighet

 • "Hans bruttoinkomst räckte för att han var tvungen att lämna in en skattedeklaration"
  synonym:
 • skattedeklaration
 • ,
 • inkomstdeklaration
 • ,
 • återvända

2. A coming to or returning home

 • "On his return from australia we gave him a welcoming party"
  synonym:
 • return
 • ,
 • homecoming

2. En att komma till eller återvända hem

 • "När han återvände från australien gav vi honom en välkomstfest"
  synonym:
 • återvända
 • ,
 • hemkomst

3. The occurrence of a change in direction back in the opposite direction

  synonym:
 • return
 • ,
 • coming back

3. Förekomsten av en riktningsändring tillbaka i motsatt riktning

  synonym:
 • återvända
 • ,
 • kommer tillbaka

4. Getting something back again

 • "Upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing"
  synonym:
 • restitution
 • ,
 • return
 • ,
 • restoration
 • ,
 • regaining

4. Får tillbaka något igen

 • "Vid återlämnandet av boken till sin rättmätige ägare fick barnet en tungsurrning"
  synonym:
 • restitution
 • ,
 • återvända
 • ,
 • restaurering
 • ,
 • återfå

5. The act of going back to a prior location

 • "They set out on their return to the base camp"
  synonym:
 • return

5. Handlingen att gå tillbaka till en tidigare plats

 • "De gav sig ut när de återvände till baslägret"
  synonym:
 • återvända

6. The income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property

 • "The average return was about 5%"
  synonym:
 • return
 • ,
 • issue
 • ,
 • take
 • ,
 • takings
 • ,
 • proceeds
 • ,
 • yield
 • ,
 • payoff

6. Den inkomst eller vinst som härrör från sådana transaktioner som försäljning av mark eller annan egendom

 • "Den genomsnittliga avkastningen var cirka 5%"
  synonym:
 • återvända
 • ,
 • problem
 • ,
 • ta
 • ,
 • intäkter
 • ,
 • avkastning
 • ,
 • payoff

7. Happening again (especially at regular intervals)

 • "The return of spring"
  synonym:
 • recurrence
 • ,
 • return

7. Händer igen (särskilt med jämna mellanrum)

 • "Vårens återkomst"
  synonym:
 • återkommande
 • ,
 • återvända

8. A quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)

 • "It brought a sharp rejoinder from the teacher"
  synonym:
 • rejoinder
 • ,
 • retort
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replication
 • ,
 • comeback
 • ,
 • counter

8. Ett snabbt svar på en fråga eller anmärkning (särskilt en kvick eller kritisk sådan)

 • "Det gav en skarp replik från läraren"
  synonym:
 • duplik
 • ,
 • svara
 • ,
 • återvända
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replikering
 • ,
 • comeback
 • ,
 • räknare

9. The key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed

  synonym:
 • return key
 • ,
 • return

9. Nyckeln på elektriska skrivmaskiner eller datortangentbord som orsakar en vagnretur och en linjematning

  synonym:
 • returnyckel
 • ,
 • återvända

10. A reciprocal group action

 • "In return we gave them as good as we got"
  synonym:
 • return
 • ,
 • paying back
 • ,
 • getting even

10. En ömsesidig gruppaktion

 • "I gengäld gav vi dem så bra som vi fick"
  synonym:
 • återvända
 • ,
 • betalar tillbaka
 • ,
 • blir jämn

11. A tennis stroke that sends the ball back to the other player

 • "He won the point on a cross-court return"
  synonym:
 • return

11. Ett tennisslag som skickar tillbaka bollen till den andra spelaren

 • "Han vann poängen på en retur över banan"
  synonym:
 • återvända

12. (american football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble

  synonym:
 • return

12. (amerikansk fotboll) handlingen att springa tillbaka bollen efter en avspark eller punt eller interception eller fumble

  synonym:
 • återvända

13. The act of someone appearing again

 • "His reappearance as hamlet has been long awaited"
  synonym:
 • reappearance
 • ,
 • return

13. Handlingen av någon som dyker upp igen

 • "Hans återkomst som hamlet har varit efterlängtad"
  synonym:
 • teruppträdande
 • ,
 • återvända

verb

1. Go or come back to place, condition, or activity where one has been before

 • "Return to your native land"
 • "The professor returned to his teaching position after serving as dean"
  synonym:
 • return

1. Gå eller kom tillbaka till plats, skick eller aktivitet där man har varit tidigare

 • "Återvänd till ditt hemland"
 • "Professorn återvände till sin lärartjänst efter att ha tjänstgjort som dekanus"
  synonym:
 • återvända

2. Give back

 • "Render money"
  synonym:
 • render
 • ,
 • return

2. Ge tillbaka

 • "Ge pengar"
  synonym:
 • göra
 • ,
 • återvända

3. Go back to a previous state

 • "We reverted to the old rules"
  synonym:
 • revert
 • ,
 • return
 • ,
 • retrovert
 • ,
 • regress
 • ,
 • turn back

3. Gå tillbaka till ett tidigare tillstånd

 • "Vi återgick till de gamla reglerna"
  synonym:
 • återgå
 • ,
 • återvända
 • ,
 • retrovert
 • ,
 • regress
 • ,
 • vända tillbaka

4. Go back to something earlier

 • "This harks back to a previous remark of his"
  synonym:
 • hark back
 • ,
 • return
 • ,
 • come back
 • ,
 • recall

4. Gå tillbaka till något tidigare

 • "Detta går tillbaka till en tidigare kommentar från honom"
  synonym:
 • haka tillbaka
 • ,
 • återvända
 • ,
 • kom tillbaka
 • ,
 • återkalla

5. Bring back to the point of departure

  synonym:
 • return
 • ,
 • take back
 • ,
 • bring back

5. Ta tillbaka till utgångspunkten

  synonym:
 • återvända
 • ,
 • ta tillbaka
 • ,
 • föra tillbaka

6. Return in kind

 • "Return a compliment"
 • "Return her love"
  synonym:
 • return

6. Återvända in natura

 • "Lämna en komplimang"
 • "Återlämna hennes kärlek"
  synonym:
 • återvända

7. Make a return

 • "Return a kickback"
  synonym:
 • return

7. Gör en retur

 • "Returnera en kickback"
  synonym:
 • återvända

8. Answer back

  synonym:
 • retort
 • ,
 • come back
 • ,
 • repay
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • rejoin

8. Svara tillbaka

  synonym:
 • svara
 • ,
 • kom tillbaka
 • ,
 • återbetala
 • ,
 • återvända
 • ,
 • riposte
 • ,
 • gå med igen

9. Be restored

 • "Her old vigor returned"
  synonym:
 • come back
 • ,
 • return

9. Bli återställd

 • "Hennes gamla kraft återvände"
  synonym:
 • kom tillbaka
 • ,
 • återvända

10. Pay back

 • "Please refund me my money"
  synonym:
 • refund
 • ,
 • return
 • ,
 • repay
 • ,
 • give back

10. Betala tillbaka

 • "Snälla återbetala mig mina pengar"
  synonym:
 • återbetalning
 • ,
 • återvända
 • ,
 • återbetala
 • ,
 • ge tillbaka

11. Pass down

 • "Render a verdict"
 • "Deliver a judgment"
  synonym:
 • render
 • ,
 • deliver
 • ,
 • return

11. Passera ner

 • "Avge en dom"
 • "Avkunna en dom"
  synonym:
 • göra
 • ,
 • leverera
 • ,
 • återvända

12. Elect again

  synonym:
 • reelect
 • ,
 • return

12. Välj igen

  synonym:
 • välja om
 • ,
 • återvända

13. Be inherited by

 • "The estate fell to my sister"
 • "The land returned to the family"
 • "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • return
 • ,
 • pass
 • ,
 • devolve

13. Vara ärvd av

 • "Godset föll på min syster"
 • "Landet återvände till familjen"
 • "Godset övergick till en arvinge som alla hade antagit vara död"
  synonym:
 • falla
 • ,
 • återvända
 • ,
 • passera
 • ,
 • delegera

14. Return to a previous position

 • In mathematics
 • "The point returned to the interior of the figure"
  synonym:
 • return

14. Tergå till en tidigare position

 • I matematik
 • "Punkten återvände till figurens inre"
  synonym:
 • återvända

15. Give or supply

 • "The cow brings in 5 liters of milk"
 • "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"
 • "The estate renders some revenue for the family"
  synonym:
 • render
 • ,
 • yield
 • ,
 • return
 • ,
 • give
 • ,
 • generate

15. Ge eller leverera

 • "Kon tar in 5 liter mjölk"
 • "Årets skörd gav 1 000 bushels majs"
 • "Godset ger en del intäkter för familjen"
  synonym:
 • göra
 • ,
 • avkastning
 • ,
 • återvända
 • ,
 • ge
 • ,
 • generera

16. Submit (a report, etc.) to someone in authority

 • "Submit a bill to a legislative body"
  synonym:
 • return

16. Lämna in (en anmälan osv.) till någon i myndighet

 • "Lämna ett lagförslag till ett lagstiftande organ"
  synonym:
 • återvända

Examples of using

How much of a return did you get on your investment?
Hur stor avkastning fick du på din investering?
When did Tom return?
När kom Tom tillbaka?
Will you return this pen to me when you are through?
Kommer du att lämna tillbaka den här pennan till mig när du är klar?