Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "result" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "resultat" till svenska språket

EnglishSwedish

Result

[Resultat]
/rɪzəlt/

noun

1. A phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon

 • "The magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"
 • "His decision had depressing consequences for business"
 • "He acted very wise after the event"
  synonym:
 • consequence
 • ,
 • effect
 • ,
 • outcome
 • ,
 • result
 • ,
 • event
 • ,
 • issue
 • ,
 • upshot

1. Ett fenomen som följer och orsakas av något tidigare fenomen

 • "Den magnetiska effekten var större när staven var på längden"
 • "Hans beslut fick deprimerande konsekvenser för företagen"
 • "Han agerade mycket klokt efter händelsen"
  synonym:
 • följd
 • ,
 • effekt
 • ,
 • resultat
 • ,
 • händelse
 • ,
 • problem
 • ,
 • skott

2. A statement that solves a problem or explains how to solve the problem

 • "They were trying to find a peaceful solution"
 • "The answers were in the back of the book"
 • "He computed the result to four decimal places"
  synonym:
 • solution
 • ,
 • answer
 • ,
 • result
 • ,
 • resolution
 • ,
 • solvent

2. Ett uttalande som löser ett problem eller förklarar hur man löser problemet

 • "De försökte hitta en fredlig lösning"
 • "Svaren fanns på baksidan av boken"
 • "Han beräknade resultatet med fyra decimaler"
  synonym:
 • lösning
 • ,
 • svara
 • ,
 • resultat
 • ,
 • upplösning
 • ,
 • lösningsmedel

3. Something that results

 • "He listened for the results on the radio"
  synonym:
 • result
 • ,
 • resultant
 • ,
 • final result
 • ,
 • outcome
 • ,
 • termination

3. Något som resulterar

 • "Han lyssnade efter resultaten på radion"
  synonym:
 • resultat
 • ,
 • resulterande
 • ,
 • slutresultat
 • ,
 • uppsägning

4. The semantic role of the noun phrase whose referent exists only by virtue of the activity denoted by the verb in the clause

  synonym:
 • resultant role
 • ,
 • result

4. Den semantiska rollen för substantivfrasen vars referent endast existerar i kraft av aktiviteten som betecknas med verbet i satsen

  synonym:
 • resulterande roll
 • ,
 • resultat

verb

1. Issue or terminate (in a specified way, state, etc.)

 • End
 • "Result in tragedy"
  synonym:
 • result
 • ,
 • ensue

1. Utfärda eller avsluta (på ett angivet sätt, tillstånd etc.)

 • Slut
 • "Resultera i tragedi"
  synonym:
 • resultat
 • ,
 • följa

2. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

2. Har som resultat eller rest

 • "Vattnet satte spår i sidenklänningen"
 • "Hennes blod lämnade en fläck på servetten"
  synonym:
 • lämna
 • ,
 • resultat
 • ,
 • leda

3. Come about or follow as a consequence

 • "Nothing will result from this meeting"
  synonym:
 • result

3. Kom till eller följ som en konsekvens

 • "Ingenting kommer att bli resultatet av detta möte"
  synonym:
 • resultat

Examples of using

Not complying with the naming conventions will result in parse errors.
Att inte följa namnkonventionerna kommer att resultera i analysfel.
As a result of the car accident, the driver was severely injured, and the passanger died.
Till följd av bilolyckan skadades föraren svårt, och passageraren omkom.
Healthy food is essential for a healthy body and a healthy mind, and as a result, promotes maximum efficiency.
Hälsosam mat är avgörande för en hälsosam kropp och ett hälsosamt sinne, och som ett resultat främjar maximal effektivitet.