Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "response" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "respons" till svenska språket

EnglishSwedish

Response

[Svar]
/rɪspɑns/

noun

1. A result

 • "This situation developed in response to events in africa"
  synonym:
 • response

1. Ett resultat

 • "Denna situation utvecklades som svar på händelser i afrika"
  synonym:
 • svar

2. A bodily process occurring due to the effect of some antecedent stimulus or agent

 • "A bad reaction to the medicine"
 • "His responses have slowed with age"
  synonym:
 • reaction
 • ,
 • response

2. En kroppslig process som uppstår på grund av effekten av någon tidigare stimulans eller medel

 • "En dålig reaktion på medicinen"
 • "Hans svar har avtagit med åldern"
  synonym:
 • reaktion
 • ,
 • svar

3. A statement (either spoken or written) that is made to reply to a question or request or criticism or accusation

 • "I waited several days for his answer"
 • "He wrote replies to several of his critics"
  synonym:
 • answer
 • ,
 • reply
 • ,
 • response

3. Ett uttalande (antingen talat eller skriftligt) som görs för att svara på en fråga eller begäran eller kritik eller anklagelse

 • "Jag väntade flera dagar på hans svar"
 • "Han skrev svar till flera av sina kritiker"
  synonym:
 • svara
 • ,
 • svar

4. The manner in which something is greeted

 • "She did not expect the cold reception she received from her superiors"
  synonym:
 • reception
 • ,
 • response

4. Sättet på vilket något hälsas

 • "Hon förväntade sig inte det kalla mottagandet hon fick av sina överordnade"
  synonym:
 • reception
 • ,
 • svar

5. A phrase recited or sung by the congregation following a versicle by the priest or minister

  synonym:
 • response

5. En fras som reciteras eller sjungs av församlingen efter en versikel av prästen eller prästen

  synonym:
 • svar

6. The speech act of continuing a conversational exchange

 • "He growled his reply"
  synonym:
 • reply
 • ,
 • response

6. Talhandlingen att fortsätta ett samtalsutbyte

 • "Han morrade sitt svar"
  synonym:
 • svara
 • ,
 • svar

7. The manner in which an electrical or mechanical device responds to an input signal or a range of input signals

  synonym:
 • response

7. Det sätt på vilket en elektrisk eller mekanisk anordning reagerar på en insignal eller en rad insignaler

  synonym:
 • svar

Examples of using

I didn't expect such a nasty response to my question.
Jag förväntade mig inte ett så otäckt svar på min fråga.
Tom's response to the medicine pleased the doctor.
Toms svar på medicinen gladde läkaren.
There was no response.
Det kom inget svar.