Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repair" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "reparation" till svenska språket

EnglishSwedish

Repair

[Reparation]
/rɪpɛr/

noun

1. The act of putting something in working order again

  synonym:
 • repair
 • ,
 • fix
 • ,
 • fixing
 • ,
 • fixture
 • ,
 • mend
 • ,
 • mending
 • ,
 • reparation

1. Handlingen att sätta något i fungerande skick igen

  synonym:
 • reparera
 • ,
 • fixa
 • ,
 • fixering
 • ,
 • fixtur
 • ,
 • laga
 • ,
 • lagning
 • ,
 • gottgörelse

2. A formal way of referring to the condition of something

 • "The building was in good repair"
  synonym:
 • repair

2. Ett formellt sätt att hänvisa till tillståndet för något

 • "Byggnaden var i gott skick"
  synonym:
 • reparera

3. A frequently visited place

  synonym:
 • haunt
 • ,
 • hangout
 • ,
 • resort
 • ,
 • repair
 • ,
 • stamping ground

3. En ofta besökt plats

  synonym:
 • hemsöka
 • ,
 • umgås
 • ,
 • semesteranläggning
 • ,
 • reparera
 • ,
 • stämplingsplats

verb

1. Restore by replacing a part or putting together what is torn or broken

 • "She repaired her tv set"
 • "Repair my shoes please"
  synonym:
 • repair
 • ,
 • mend
 • ,
 • fix
 • ,
 • bushel
 • ,
 • doctor
 • ,
 • furbish up
 • ,
 • restore
 • ,
 • touch on

1. Återställ genom att byta ut en del eller sätta ihop det som är trasigt eller trasigt

 • "Hon reparerade sin tv"
 • "Reparation mina skor tack"
  synonym:
 • reparera
 • ,
 • laga
 • ,
 • fixa
 • ,
 • bushel
 • ,
 • läkare
 • ,
 • möblera upp
 • ,
 • återställa
 • ,
 • beröra

2. Make amends for

 • Pay compensation for
 • "One can never fully repair the suffering and losses of the jews in the third reich"
 • "She was compensated for the loss of her arm in the accident"
  synonym:
 • compensate
 • ,
 • recompense
 • ,
 • repair
 • ,
 • indemnify

2. Gottgöra för

 • Betala ersättning för
 • "Man kan aldrig helt reparera lidandet och förlusterna för judarna i det tredje riket"
 • "Hon fick ersättning för förlusten av sin arm i olyckan"
  synonym:
 • kompensera
 • ,
 • ersättning
 • ,
 • reparera
 • ,
 • gottgöra

3. Move, travel, or proceed toward some place

 • "He repaired to his cabin in the woods"
  synonym:
 • repair
 • ,
 • resort

3. Flytta, resa eller fortsätt mot någon plats

 • "Han reparerade till sin stuga i skogen"
  synonym:
 • reparera
 • ,
 • semesteranläggning

4. Set straight or right

 • "Remedy these deficiencies"
 • "Rectify the inequities in salaries"
 • "Repair an oversight"
  synonym:
 • rectify
 • ,
 • remediate
 • ,
 • remedy
 • ,
 • repair
 • ,
 • amend

4. Ställ rakt eller höger

 • "Åtgärda dessa brister"
 • "Rätta till orättvisorna i löner"
 • "Reparera ett förbiseende"
  synonym:
 • rätta till
 • ,
 • sanera
 • ,
 • avhjälpa
 • ,
 • reparera
 • ,
 • ändra

5. Give new life or energy to

 • "A hot soup will revive me"
 • "This will renovate my spirits"
 • "This treatment repaired my health"
  synonym:
 • animate
 • ,
 • recreate
 • ,
 • reanimate
 • ,
 • revive
 • ,
 • renovate
 • ,
 • repair
 • ,
 • quicken
 • ,
 • vivify
 • ,
 • revivify

5. Ge nytt liv eller energi till

 • "En varm soppa kommer att återuppliva mig"
 • "Det här kommer att renovera mitt humör"
 • "Denna behandling reparerade min hälsa"
  synonym:
 • animera
 • ,
 • återskapa
 • ,
 • återuppliva
 • ,
 • renovera
 • ,
 • reparera
 • ,
 • påskynda
 • ,
 • levandegöra

Examples of using

This car is in bad repair.
Den här bilen är i dåligt skick.
We can't repair the damage done by Tom's speech.
Vi kan inte reparera skadan som Toms tal orsakade.
The station is under repair.
Stationen är under reparation.