Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remote" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fjärr" till svenska språket

EnglishSwedish

Remote

[Fjärrkontroll]
/rɪmoʊt/

noun

1. A device that can be used to control a machine or apparatus from a distance

 • "He lost the remote for his tv"
  synonym:
 • remote control
 • ,
 • remote

1. En anordning som kan användas för att styra en maskin eller apparat på avstånd

 • "Han tappade fjärrkontrollen för sin tv"
  synonym:
 • fjärrkontroll

adjective

1. Located far away spatially

 • "Distant lands"
 • "Remote stars"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

1. Ligger långt bort rumsligt

 • "Avlägsna länder"
 • "Fjärrstjärnor"
  synonym:
 • avlägset
 • ,
 • fjärrkontroll

2. Very unlikely

 • "An outside chance"
 • "A remote possibility"
 • "A remote contingency"
  synonym:
 • outside
 • ,
 • remote

2. Mycket osannolikt

 • "En chans utifrån"
 • "En avlägsen möjlighet"
 • "En avlägsen beredskap"
  synonym:
 • utanför
 • ,
 • fjärrkontroll

3. Separate or apart in time

 • "Distant events"
 • "The remote past or future"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote
 • ,
 • removed

3. Separera eller isär i tid

 • "Avlägsna händelser"
 • "Det avlägsna förflutna eller framtiden"
  synonym:
 • avlägset
 • ,
 • fjärrkontroll
 • ,
 • avlägsnad

4. Inaccessible and sparsely populated

  synonym:
 • outback(a)
 • ,
 • remote

4. Otillgänglig och glest befolkad

  synonym:
 • utmark(a)
 • ,
 • fjärrkontroll

5. Far apart in relevance or relationship or kinship

 • "A distant cousin"
 • "A remote relative"
 • "A distant likeness"
 • "Considerations entirely removed (or remote) from politics"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

5. Långt ifrån varandra i relevans eller relation eller släktskap

 • "En avlägsen kusin"
 • "En avlägsen släkting"
 • "En avlägsen likhet"
 • "Överväganden helt borttagna (eller avlägsna) från politiken"
  synonym:
 • avlägset
 • ,
 • fjärrkontroll

Examples of using

Where's the remote?
Var är fjärrkontrollen?
He sought serenity, closeted in study, remote from the wear and tear of the world.
Han sökte lugn, inklädd i studier, på avstånd från världens slitage.
The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil.
Aktivisterna sågs senast i ett avlägset, skogbevuxet hörn av Brasilien.