Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "remit" till svenska språket

EnglishSwedish

Remit

[Remittera]
/rimɪt/

noun

1. The topic that a person, committee, or piece of research is expected to deal with or has authority to deal with

 • "They set up a group with a remit to suggest ways for strengthening family life"
  synonym:
 • remit

1. Ämnet som en person, kommitté eller forskning förväntas behandla eller har befogenhet att hantera

 • "De bildade en grupp med uppdrag att föreslå sätt att stärka familjelivet"
  synonym:
 • remittera

2. (law) the act of remitting (especially the referral of a law case to another court)

  synonym:
 • remission
 • ,
 • remitment
 • ,
 • remit

2. (lag) eftergiftshandlingen (särskilt hänskjutande av ett rättsfall till en annan domstol)

  synonym:
 • eftergift
 • ,
 • remittering
 • ,
 • remittera

verb

1. Send (money) in payment

 • "Remit $25"
  synonym:
 • remit

1. Skicka (pengar) i betalning

 • "Remit $25"
  synonym:
 • remittera

2. Hold back to a later time

 • "Let's postpone the exam"
  synonym:
 • postpone
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • hold over
 • ,
 • put over
 • ,
 • table
 • ,
 • shelve
 • ,
 • set back
 • ,
 • defer
 • ,
 • remit
 • ,
 • put off

2. Håll tillbaka till en senare tidpunkt

 • "Låt oss skjuta upp provet"
  synonym:
 • skjuta upp
 • ,
 • prorog
 • ,
 • håll över
 • ,
 • sätta över
 • ,
 • tabell
 • ,
 • hyllan
 • ,
 • sätta tillbaka
 • ,
 • remittera

3. Release from (claims, debts, or taxes)

 • "The taxes were remitted"
  synonym:
 • remit

3. Befrielse från (fordringar, skulder eller skatter)

 • "Skatterna eftergavs"
  synonym:
 • remittera

4. Refer (a matter or legal case) to another committee or authority or court for decision

  synonym:
 • remit
 • ,
 • remand
 • ,
 • send back

4. Hänskjuta (ett ärende eller rättsfall) till annan nämnd eller myndighet eller domstol för avgörande

  synonym:
 • remittera
 • ,
 • häktning
 • ,
 • skicka tillbaka

5. Forgive

 • "God will remit their sins"
  synonym:
 • remit

5. Förlåta

 • "Gud kommer att förlåta deras synder"
  synonym:
 • remittera

6. Make slack as by lessening tension or firmness

  synonym:
 • slacken
 • ,
 • remit

6. Gör slack som genom att minska spänning eller fasthet

  synonym:
 • slappna av
 • ,
 • remittera

7. Diminish or abate

 • "The pain finally remitted"
  synonym:
 • remit

7. Minska eller minska

 • "Smärtan försvann äntligen"
  synonym:
 • remittera

Examples of using

I won't be able to remit the balance until the first of the month.
Jag kommer inte att kunna betala tillbaka saldot förrän den första i månaden.