Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "relieve" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lindra" till svenska språket

EnglishSwedish

Relieve

[Lindra]
/rɪliv/

verb

1. Provide physical relief, as from pain

 • "This pill will relieve your headaches"
  synonym:
 • relieve
 • ,
 • alleviate
 • ,
 • palliate
 • ,
 • assuage

1. Ge fysisk lindring, som från smärta

 • "Detta piller kommer att lindra din huvudvärk"
  synonym:
 • lindra

2. Free someone temporarily from his or her obligations

  synonym:
 • take over
 • ,
 • relieve

2. Befria någon tillfälligt från hans eller hennes skyldigheter

  synonym:
 • ta över
 • ,
 • lindra

3. Grant relief or an exemption from a rule or requirement to

 • "She exempted me from the exam"
  synonym:
 • exempt
 • ,
 • relieve
 • ,
 • free

3. Bevilja befrielse eller undantag från en regel eller ett krav på att

 • "Hon befriade mig från provet"
  synonym:
 • undanta
 • ,
 • lindra
 • ,
 • gratis

4. Lessen the intensity of or calm

 • "The news eased my conscience"
 • "Still the fears"
  synonym:
 • still
 • ,
 • allay
 • ,
 • relieve
 • ,
 • ease

4. Minska intensiteten av eller lugna

 • "Nyheten lättade mitt samvete"
 • "Fortfarande rädslorna"
  synonym:
 • fortfarande
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • lindra
 • ,
 • lätthet

5. Save from ruin, destruction, or harm

  synonym:
 • salvage
 • ,
 • salve
 • ,
 • relieve
 • ,
 • save

5. Spara från ruin, förstörelse eller skada

  synonym:
 • bärgning
 • ,
 • salva
 • ,
 • lindra
 • ,
 • spara

6. Relieve oneself of troubling information

  synonym:
 • unbosom
 • ,
 • relieve

6. Befria sig från oroande information

  synonym:
 • unbosom
 • ,
 • lindra

7. Provide relief for

 • "Remedy his illness"
  synonym:
 • remedy
 • ,
 • relieve

7. Ge lättnad för

 • "Avhjälpa sin sjukdom"
  synonym:
 • avhjälpa
 • ,
 • lindra

8. Free from a burden, evil, or distress

  synonym:
 • relieve

8. Fri från en börda, ondska eller nöd

  synonym:
 • lindra

9. Take by stealing

 • "The thief relieved me of $100"
  synonym:
 • relieve

9. Ta genom att stjäla

 • "Tjuven befriade mig från $100"
  synonym:
 • lindra

10. Grant exemption or release to

 • "Please excuse me from this class"
  synonym:
 • excuse
 • ,
 • relieve
 • ,
 • let off
 • ,
 • exempt

10. Bevilja befrielse eller frigivning till

 • "Snälla ursäkta mig från den här klassen"
  synonym:
 • ursäkt
 • ,
 • lindra
 • ,
 • släppa av
 • ,
 • undanta

11. Alleviate or remove (pressure or stress) or make less oppressive

 • "Relieve the pressure and the stress"
 • "Lighten the burden of caring for her elderly parents"
  synonym:
 • relieve
 • ,
 • lighten

11. Lindra eller ta bort (tryck eller stress) eller göra mindre förtryckande

 • "Lindra trycket och stressen"
 • "Tänd bördan av att ta hand om sina äldre föräldrar"
  synonym:
 • lindra
 • ,
 • lätta

Examples of using

What can we do to relieve the monotony?
Vad kan vi göra för att lindra monotonin?
Will you relieve me while I go downstairs for a minute?
Kommer du att avlösa mig medan jag går ner en minut?
Hydrotherapy is the use of water to relieve pain and cure illnesses.
Hydroterapi är användningen av vatten för att lindra smärta och bota sjukdomar.