Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "release" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "frigörelse" till svenska språket

EnglishSwedish

Release

[Släppa ut]
/rilis/

noun

1. Merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film)

 • "A new release from the london symphony orchestra"
  synonym:
 • release

1. Varor som ges ut till försäljning eller offentlig visning (särskilt en skiva eller film)

 • "En ny release från london symphony orchestra"
  synonym:
 • släpp

2. The act of liberating someone or something

  synonym:
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • freeing

2. Handlingen att befria någon eller något

  synonym:
 • befrielse
 • ,
 • släpp
 • ,
 • frigörande

3. A process that liberates or discharges something

 • "There was a sudden release of oxygen"
 • "The release of iodine from the thyroid gland"
  synonym:
 • release

3. En process som frigör eller urladdar något

 • "Det var en plötslig frisättning av syre"
 • "Frisättningen av jod från sköldkörteln"
  synonym:
 • släpp

4. An announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation

  synonym:
 • handout
 • ,
 • press release
 • ,
 • release

4. Ett tillkännagivande som delas ut till pressmedlemmar för att komplettera eller ersätta en muntlig presentation

  synonym:
 • utdelning
 • ,
 • pressmeddelande
 • ,
 • släpp

5. The termination of someone's employment (leaving them free to depart)

  synonym:
 • dismissal
 • ,
 • dismission
 • ,
 • discharge
 • ,
 • firing
 • ,
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • sack
 • ,
 • sacking

5. Uppsägning av någons anställning (att lämna dem fria att lämna)

  synonym:
 • uppsägning
 • ,
 • underlåtenhet
 • ,
 • utsläpp
 • ,
 • avfyrning
 • ,
 • befrielse
 • ,
 • släpp
 • ,
 • säck
 • ,
 • säckning

6. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

6. Eufemistiska uttryck för döden

 • "Tusentals sörjde hans bortgång"
  synonym:
 • passerar
 • ,
 • förlust
 • ,
 • avgång
 • ,
 • avsluta
 • ,
 • utgång
 • ,
 • går
 • ,
 • släpp

7. A legal document evidencing the discharge of a debt or obligation

  synonym:
 • acquittance
 • ,
 • release

7. Ett juridiskt dokument som bevisar att en skuld eller förpliktelse har lösts

  synonym:
 • frikännande
 • ,
 • släpp

8. A device that when pressed will release part of a mechanism

  synonym:
 • release
 • ,
 • button

8. En enhet som när den trycks ned kommer att frigöra en del av en mekanism

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • knapp

9. Activity that frees or expresses creative energy or emotion

 • "She had no other outlet for her feelings"
 • "He gave vent to his anger"
  synonym:
 • release
 • ,
 • outlet
 • ,
 • vent

9. Aktivitet som frigör eller uttrycker kreativ energi eller känsla

 • "Hon hade inget annat utlopp för sina känslor"
 • "Han gav utlopp för sin ilska"
  synonym:
 • släpp
 • ,
 • utlopp
 • ,
 • ventilera

10. The act of allowing a fluid to escape

  synonym:
 • spill
 • ,
 • spillage
 • ,
 • release

10. Handlingen att låta en vätska komma ut

  synonym:
 • spill
 • ,
 • släpp

11. A formal written statement of relinquishment

  synonym:
 • release
 • ,
 • waiver
 • ,
 • discharge

11. Ett formellt skriftligt uttalande om avstående

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • avstående
 • ,
 • utsläpp

12. (music) the act or manner of terminating a musical phrase or tone

  synonym:
 • release
 • ,
 • tone ending

12. (musik) handlingen eller sättet att avsluta en musikalisk fras eller ton

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • tonslut

verb

1. Release, as from one's grip

 • "Let go of the door handle, please!"
 • "Relinquish your grip on the rope--you won't fall"
  synonym:
 • let go of
 • ,
 • let go
 • ,
 • release
 • ,
 • relinquish

1. Släpp, som från ens grepp

 • "Släpp dörrhandtaget, tack!"
 • "Släpp greppet om repet - du kommer inte att falla"
  synonym:
 • släppa taget om
 • ,
 • släpp
 • ,
 • avstå

2. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

2. Ge frihet att

 • Fri från instängdhet
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • befria
 • ,
 • släpp
 • ,
 • lossa
 • ,
 • lös

3. Let (something) fall or spill from a container

 • "Turn the flour onto a plate"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • release

3. Låt (något) falla eller spilla från en behållare

 • "Vänd mjölet på en tallrik"
  synonym:
 • sväng
 • ,
 • släpp

4. Prepare and issue for public distribution or sale

 • "Publish a magazine or newspaper"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • bring out
 • ,
 • put out
 • ,
 • issue
 • ,
 • release

4. Förbereda och utfärda för offentlig distribution eller försäljning

 • "Publicera en tidning eller tidning"
  synonym:
 • publicera
 • ,
 • föra ut
 • ,
 • lägga ut
 • ,
 • problem
 • ,
 • släpp

5. Eliminate (a substance)

 • "Combustion products are exhausted in the engine"
 • "The plant releases a gas"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • discharge
 • ,
 • expel
 • ,
 • eject
 • ,
 • release

5. Eliminera (ett ämne)

 • "Förbränningsprodukter är slut i motorn"
 • "Anläggningen släpper ut en gas"
  synonym:
 • avgas
 • ,
 • utsläpp
 • ,
 • utvisa
 • ,
 • mata ut
 • ,
 • släpp

6. Generate and separate from cells or bodily fluids

 • "Secrete digestive juices"
 • "Release a hormone into the blood stream"
  synonym:
 • secrete
 • ,
 • release

6. Generera och separera från celler eller kroppsvätskor

 • "Sekreta matsmältningsjuicer"
 • "Släpp ut ett hormon i blodomloppet"
  synonym:
 • utsöndra
 • ,
 • släpp

7. Make (information) available for publication

 • "Release the list with the names of the prisoners"
  synonym:
 • free
 • ,
 • release

7. Göra (information) tillgänglig för publicering

 • "Släpp listan med namnen på fångarna"
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • släpp

8. Part with a possession or right

 • "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"
 • "Resign a claim to the throne"
  synonym:
 • release
 • ,
 • relinquish
 • ,
 • resign
 • ,
 • free
 • ,
 • give up

8. Del med besittning eller rätt

 • "Jag överlämnar mitt sovrum till den långvariga husgästen"
 • "Avgå ett anspråk på tronen"
  synonym:
 • släpp
 • ,
 • avstå
 • ,
 • avgå
 • ,
 • gratis
 • ,
 • ge upp

9. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

9. Utsläpp (gas eller energi) till följd av en kemisk reaktion eller fysikalisk nedbrytning

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • gratis
 • ,
 • befria

10. Make (assets) available

 • "Release the holdings in the dictator's bank account"
  synonym:
 • unblock
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • free
 • ,
 • release

10. Göra (tillgångar) tillgängliga

 • "Släpp innehavet på diktatorns bankkonto"
  synonym:
 • avblockera
 • ,
 • frigöra
 • ,
 • gratis
 • ,
 • släpp

Examples of using

Tom forgot to release the brake.
Tom glömde att släppa bromsen.
The police will release the victim's name after they have notified his next of kin.
Polisen kommer att släppa offrets namn efter att de har meddelat hans anhöriga.
He ordered them to release the prisoner.
Han beordrade dem att släppa fången.