Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "regard" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hänsyn" till svenska språket

EnglishSwedish

Regard

[Hänsyn]
/rɪgɑrd/

noun

1. (usually preceded by `in') a detail or point

 • "It differs in that respect"
  synonym:
 • respect
 • ,
 • regard

1. (vanligtvis föregås av `in') en detalj eller punkt

 • "Det skiljer sig åt i det avseendet"
  synonym:
 • respekt
 • ,
 • betrakta

2. Paying particular notice (as to children or helpless people)

 • "His attentiveness to her wishes"
 • "He spends without heed to the consequences"
  synonym:
 • attentiveness
 • ,
 • heed
 • ,
 • regard
 • ,
 • paying attention

2. Att vara särskilt uppmärksam (beträffande barn eller hjälplösa)

 • "Hans uppmärksamhet på hennes önskemål"
 • "Han ägnar utan att ta hänsyn till konsekvenserna"
  synonym:
 • uppmärksamhet
 • ,
 • lyssna
 • ,
 • betrakta
 • ,
 • uppmärksammar

3. (usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare

 • "Give him my kind regards"
 • "My best wishes"
  synonym:
 • regard
 • ,
 • wish
 • ,
 • compliments

3. (vanligtvis plural) ett artigt uttryck för önskan om någons välfärd

 • "Ge honom mina vänliga hälsningar"
 • "Mina lyckönskningar"
  synonym:
 • betrakta
 • ,
 • önskar
 • ,
 • komplimanger

4. A long fixed look

 • "He fixed his paternal gaze on me"
  synonym:
 • gaze
 • ,
 • regard

4. En lång fixerad look

 • "Han fäste sin faderliga blick på mig"
  synonym:
 • blick
 • ,
 • betrakta

5. The condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)

 • "It is held in esteem"
 • "A man who has earned high regard"
  synonym:
 • esteem
 • ,
 • regard
 • ,
 • respect

5. Villkoret att bli hedrad (uppskattad eller respekterad eller väl ansedd)

 • "Det hålls i aktning"
 • "En man som har förtjänat hög aktning"
  synonym:
 • aktning
 • ,
 • betrakta
 • ,
 • respekt

6. A feeling of friendship and esteem

 • "She mistook his manly regard for love"
 • "He inspires respect"
  synonym:
 • regard
 • ,
 • respect

6. En känsla av vänskap och aktning

 • "Hon misstog hans manliga respekt för kärlek"
 • "Han inger respekt"
  synonym:
 • betrakta
 • ,
 • respekt

7. An attitude of admiration or esteem

 • "She lost all respect for him"
  synonym:
 • respect
 • ,
 • esteem
 • ,
 • regard

7. En attityd av beundran eller aktning

 • "Hon förlorade all respekt för honom"
  synonym:
 • respekt
 • ,
 • aktning
 • ,
 • betrakta

verb

1. Deem to be

 • "She views this quite differently from me"
 • "I consider her to be shallow"
 • "I don't see the situation quite as negatively as you do"
  synonym:
 • see
 • ,
 • consider
 • ,
 • reckon
 • ,
 • view
 • ,
 • regard

1. Anse vara

 • "Hon ser det här helt annorlunda än mig"
 • "Jag anser att hon är ytlig"
 • "Jag ser inte situationen lika negativt som du gör"
  synonym:
 • se
 • ,
 • överväga
 • ,
 • räkna
 • ,
 • visa
 • ,
 • betrakta

2. Look at attentively

  synonym:
 • regard
 • ,
 • consider

2. Titta uppmärksamt

  synonym:
 • betrakta
 • ,
 • överväga

3. Connect closely and often incriminatingly

 • "This new ruling affects your business"
  synonym:
 • involve
 • ,
 • affect
 • ,
 • regard

3. Anslut nära och ofta inkriminerande

 • "Denna nya dom påverkar ditt företag"
  synonym:
 • involvera
 • ,
 • påverka
 • ,
 • betrakta

Examples of using

In that regard, I agree with you.
I det avseendet håller jag med dig.
With regard to the time of year the weather is chilly.
När det gäller årstiden är vädret kyligt.
The human tendency to regard little things as important has produced very many great things.
Den mänskliga tendensen att betrakta små saker som viktiga har producerat väldigt många stora saker.