Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "realize" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förverkliga" till svenska språket

EnglishSwedish

Realize

[Inse]
/riəlaɪz/

verb

1. Be fully aware or cognizant of

  synonym:
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • agnize
 • ,
 • agnise

1. Vara fullt medveten eller medveten om

  synonym:
 • känna igen
 • ,
 • inse
 • ,
 • agnize
 • ,
 • agnise

2. Perceive (an idea or situation) mentally

 • "Now i see!"
 • "I just can't see your point"
 • "Does she realize how important this decision is?"
 • "I don't understand the idea"
  synonym:
 • understand
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • see

2. Uppfatta (en idé eller situation) mentalt

 • "Nu ser jag!"
 • "Jag kan bara inte se din poäng"
 • "Inser hon hur viktigt detta beslut är?"
 • "Jag förstår inte tanken"
  synonym:
 • förstå
 • ,
 • inse
 • ,
 • se

3. Make real or concrete

 • Give reality or substance to
 • "Our ideas must be substantiated into actions"
  synonym:
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • actualize
 • ,
 • actualise
 • ,
 • substantiate

3. Göra verklig eller konkret

 • Ge verklighet eller substans till
 • "Våra idéer måste underbyggas till handling"
  synonym:
 • inse
 • ,
 • aktualisera
 • ,
 • styrka

4. Earn on some commercial or business transaction

 • Earn as salary or wages
 • "How much do you make a month in your new job?"
 • "She earns a lot in her new job"
 • "This merger brought in lots of money"
 • "He clears $5,000 each month"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • take in
 • ,
 • clear
 • ,
 • make
 • ,
 • earn
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • pull in
 • ,
 • bring in

4. Tjäna på någon kommersiell eller affärstransaktion

 • Tjäna som lön eller lön
 • "Hur mycket tjänar du en månad på ditt nya jobb?"
 • "Hon tjänar mycket på sitt nya jobb"
 • "Denna sammanslagning inbringade massor av pengar"
 • "Han rensar $5 000 varje månad"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • ta in
 • ,
 • rensa
 • ,
 • göra
 • ,
 • tjäna
 • ,
 • inse
 • ,
 • dra in
 • ,
 • föra in

5. Convert into cash

 • Of goods and property
  synonym:
 • realize
 • ,
 • realise

5. Omvandla till kontanter

 • Av varor och egendom
  synonym:
 • inse

6. Expand or complete (a part in a piece of baroque music) by supplying the harmonies indicated in the figured bass

  synonym:
 • realize
 • ,
 • realise

6. Expandera eller komplettera (en del i ett stycke barockmusik) genom att tillhandahålla de harmonier som anges i den figurerade basen

  synonym:
 • inse

Examples of using

I didn't realize the importance of that problem.
Jag insåg inte vikten av det problemet.
Don't you realize your behavior reflects on all of us?
Inser du inte att ditt beteende reflekterar över oss alla?
I didn't realize how serious the situation was.
Jag insåg inte hur allvarlig situationen var.