Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reading" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "läsning" till svenska språket

EnglishSwedish

Reading

[Läsning]
/ridɪŋ/

noun

1. The cognitive process of understanding a written linguistic message

 • "His main reading was detective stories"
 • "Suggestions for further reading"
  synonym:
 • reading

1. Den kognitiva processen att förstå ett skriftligt språkligt budskap

 • "Hans huvudläsning var deckare"
 • "Förslag till vidare läsning"
  synonym:
 • läsning

2. A particular interpretation or performance

 • "On that reading it was an insult"
 • "He was famous for his reading of mozart"
  synonym:
 • reading

2. En viss tolkning eller prestation

 • "På den läsningen var det en förolämpning"
 • "Han var känd för sin läsning av mozart"
  synonym:
 • läsning

3. A datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument

 • "He could not believe the meter reading"
 • "The barometer gave clear indications of an approaching storm"
  synonym:
 • reading
 • ,
 • meter reading
 • ,
 • indication

3. Ett datum om något fysiskt tillstånd som presenteras för en användare av en mätare eller liknande instrument

 • "Han kunde inte tro mätaravläsningen"
 • "Barometern gav tydliga indikationer på en annalkande storm"
  synonym:
 • läsning
 • ,
 • mätaravläsning
 • ,
 • indikation

4. Written material intended to be read

 • "The teacher assigned new readings"
 • "He bought some reading material at the airport"
  synonym:
 • reading
 • ,
 • reading material

4. Skriftligt material avsett att läsas

 • "Läraren tilldelade nya läsningar"
 • "Han köpte lite läsmaterial på flygplatsen"
  synonym:
 • läsning
 • ,
 • läsmaterial

5. A mental representation of the meaning or significance of something

  synonym:
 • interpretation
 • ,
 • reading
 • ,
 • version

5. En mental representation av betydelsen eller betydelsen av något

  synonym:
 • tolkning
 • ,
 • läsning
 • ,
 • version

6. A city on the river thames in berkshire in southern england

  synonym:
 • Reading

6. En stad vid themsen i berkshire i södra england

  synonym:
 • Läsning

7. A public instance of reciting or repeating (from memory) something prepared in advance

 • "The program included songs and recitations of well-loved poems"
  synonym:
 • recitation
 • ,
 • recital
 • ,
 • reading

7. Ett offentligt exempel på att recitera eller upprepa (från minnet) något förberett i förväg

 • "Programmet innehöll sånger och recitationer av älskade dikter"
  synonym:
 • recitation
 • ,
 • skäl
 • ,
 • läsning

8. The act of measuring with meters or similar instruments

 • "He has a job meter reading for the gas company"
  synonym:
 • reading
 • ,
 • meter reading

8. Handlingen att mäta med mätare eller liknande instrument

 • "Han har en jobbmätaravläsning för gasbolaget"
  synonym:
 • läsning
 • ,
 • mätaravläsning

Examples of using

By second grade, students are expected to have basic reading and writing skills.
I andra klass förväntas eleverna ha grundläggande läs- och skrivfärdigheter.
Resume reading where you left off.
Teruppta läsningen där du slutade.
I hope you enjoy reading this book as much as I enjoyed writing it.
Jag hoppas att du tycker om att läsa den här boken lika mycket som jag tyckte om att skriva den.