Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reader" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "läsare" till svenska språket

EnglishSwedish

Reader

[Läsare]
/ridər/

noun

1. A person who enjoys reading

  synonym:
 • reader

1. En person som tycker om att läsa

  synonym:
 • läsare

2. Someone who contracts to receive and pay for a service or a certain number of issues of a publication

  synonym:
 • subscriber
 • ,
 • reader

2. Någon som kontrakterar att ta emot och betala för en tjänst eller ett visst antal nummer av en publikation

  synonym:
 • abonnent
 • ,
 • läsare

3. A person who can read

 • A literate person
  synonym:
 • reader

3. En person som kan läsa

 • En läskunnig person
  synonym:
 • läsare

4. Someone who reads manuscripts and judges their suitability for publication

  synonym:
 • reviewer
 • ,
 • referee
 • ,
 • reader

4. Någon som läser manuskript och bedömer deras lämplighet för publicering

  synonym:
 • granskare
 • ,
 • domare
 • ,
 • läsare

5. Someone who reads proof in order to find errors and mark corrections

  synonym:
 • proofreader
 • ,
 • reader

5. Någon som läser bevis för att hitta fel och markera korrigeringar

  synonym:
 • korrekturläsare
 • ,
 • läsare

6. Someone who reads the lessons in a church service

 • Someone ordained in a minor order of the roman catholic church
  synonym:
 • lector
 • ,
 • reader

6. Någon som läser lektionerna i en gudstjänst

 • Någon vigd i en mindre ordning av den romersk-katolska kyrkan
  synonym:
 • lektor
 • ,
 • läsare

7. A public lecturer at certain universities

  synonym:
 • lector
 • ,
 • lecturer
 • ,
 • reader

7. En offentlig föreläsare vid vissa universitet

  synonym:
 • lektor
 • ,
 • föreläsare
 • ,
 • läsare

8. One of a series of texts for students learning to read

  synonym:
 • reader

8. En av en serie texter för elever som lär sig läsa

  synonym:
 • läsare

Examples of using

Tom worked as a reader to the blind.
Tom arbetade som läsare för blinda.
My laptop has a built-in card reader.
Min bärbara dator har en inbyggd kortläsare.
The purpose of punctuation is to help the reader.
Syftet med skiljetecken är att hjälpa läsaren.