Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reach" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "räckvidd" till svenska språket

EnglishSwedish

Reach

[Räckvidd]
/riʧ/

noun

1. The limits within which something can be effective

 • "Range of motion"
 • "He was beyond the reach of their fire"
  synonym:
 • range
 • ,
 • reach

1. De gränser inom vilka något kan vara effektivt

 • "Rörelseomfång"
 • "Han var utom räckhåll för deras eld"
  synonym:
 • räckvidd
 • ,

2. An area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

 • "A piano has a greater range than the human voice"
 • "The ambit of municipal legislation"
 • "Within the compass of this article"
 • "Within the scope of an investigation"
 • "Outside the reach of the law"
 • "In the political orbit of a world power"
  synonym:
 • scope
 • ,
 • range
 • ,
 • reach
 • ,
 • orbit
 • ,
 • compass
 • ,
 • ambit

2. Ett område där något agerar eller verkar eller har kraft eller kontroll: "räckvidden för ett överljudsjet"

 • "Ett piano har större räckvidd än den mänskliga rösten"
 • "Omfattningen av kommunal lagstiftning"
 • "Inom kompassen av denna artikel"
 • "Inom ramen för en undersökning"
 • "Utanför lagens räckhåll"
 • "I en världsmakts politiska omloppsbana"
  synonym:
 • omfattning
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • ,
 • omloppsbana
 • ,
 • kompass
 • ,
 • omfång

3. The act of physically reaching or thrusting out

  synonym:
 • reach
 • ,
 • reaching
 • ,
 • stretch

3. Handlingen att fysiskt nå eller stöta ut

  synonym:
 • ,
 • sträcka

4. The limit of capability

 • "Within the compass of education"
  synonym:
 • compass
 • ,
 • range
 • ,
 • reach
 • ,
 • grasp

4. Gränsen för förmåga

 • "Inom utbildningens kompass"
  synonym:
 • kompass
 • ,
 • räckvidd
 • ,
 • ,
 • greppa

verb

1. Reach a destination, either real or abstract

 • "We hit detroit by noon"
 • "The water reached the doorstep"
 • "We barely made it to the finish line"
 • "I have to hit the mac machine before the weekend starts"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • make
 • ,
 • attain
 • ,
 • hit
 • ,
 • arrive at
 • ,
 • gain

1. Nå en destination, antingen verklig eller abstrakt

 • "Vi slog detroit vid middagstid"
 • "Vattnet nådde tröskeln"
 • "Vi kom knappt i mål"
 • "Jag måste slå mac-maskinen innan helgen börjar"
  synonym:
 • ,
 • göra
 • ,
 • uppnå
 • ,
 • träffad
 • ,
 • anlända vid
 • ,
 • vinna

2. Reach a point in time, or a certain state or level

 • "The thermometer hit 100 degrees"
 • "This car can reach a speed of 140 miles per hour"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • hit
 • ,
 • attain

2. Nå en tidpunkt, eller en viss stat eller nivå

 • "Termometern träffade 100 grader"
 • "Den här bilen kan nå en hastighet på 140 miles per timme"
  synonym:
 • ,
 • träffad
 • ,
 • uppnå

3. Move forward or upward in order to touch

 • Also in a metaphorical sense
 • "Government reaches out to the people"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • reach out

3. Gå framåt eller uppåt för att röra

 • Också i metaforisk mening
 • "Regeringen når ut till folket"
  synonym:
 • ,
 • nå ut

4. Be in or establish communication with

 • "Our advertisements reach millions"
 • "He never contacted his children after he emigrated to australia"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • get through
 • ,
 • get hold of
 • ,
 • contact

4. Vara i eller upprätta kommunikation med

 • "Våra annonser når miljoner"
 • "Han kontaktade aldrig sina barn efter att han emigrerade till australien"
  synonym:
 • ,
 • ta sig igenom
 • ,
 • få tag på
 • ,
 • kontakta

5. To gain with effort

 • "She achieved her goal despite setbacks"
  synonym:
 • achieve
 • ,
 • accomplish
 • ,
 • attain
 • ,
 • reach

5. Att vinna med ansträngning

 • "Hon uppnådde sitt mål trots motgångar"
  synonym:
 • uppnå
 • ,
 • åstadkomma
 • ,

6. To extend as far as

 • "The sunlight reached the wall"
 • "Can he reach?" "the chair must not touch the wall"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • extend to
 • ,
 • touch

6. Att sträcka sig så långt som

 • "Solljuset nådde väggen"
 • "Kan han nå?" "stolen får inte röra väggen"
  synonym:
 • ,
 • förlänga till
 • ,
 • röra

7. Reach a goal, e.g., "make the first team"

 • "We made it!"
 • "She may not make the grade"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • make
 • ,
 • get to
 • ,
 • progress to

7. Nå ett mål, t. ex., "gör första laget"

 • "Vi klarade det!"
 • "Hon kanske inte går betyget"
  synonym:
 • ,
 • göra
 • ,
 • komma till
 • ,
 • framsteg till

8. Place into the hands or custody of

 • "Hand me the spoon, please"
 • "Turn the files over to me, please"
 • "He turned over the prisoner to his lawyers"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • hand
 • ,
 • reach
 • ,
 • pass on
 • ,
 • turn over
 • ,
 • give

8. Placera i händerna eller vårdnaden om

 • "Ge mig skeden, snälla"
 • "Vänd över filerna till mig, snälla"
 • "Han överlämnade fången till sina advokater"
  synonym:
 • passera
 • ,
 • hand
 • ,
 • ,
 • skicka vidare
 • ,
 • vända om
 • ,
 • ge

9. To exert much effort or energy

 • "Straining our ears to hear"
  synonym:
 • strive
 • ,
 • reach
 • ,
 • strain

9. Att anstränga sig mycket eller energi

 • "Anstränger våra öron för att höra"
  synonym:
 • sträva
 • ,
 • ,
 • töjning

Examples of using

Creaking cars reach the furthest.
Knarrande bilar når längst.
Can you reach the sugar on the top shelf?
Kan du nå sockret på översta hyllan?
Look what a long reach Tom has.
Titta vilken lång räckvidd Tom har.