Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "re" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "re" till svenska språket

EnglishSwedish

Re

[Re]
/re/

noun

1. A rare heavy polyvalent metallic element that resembles manganese chemically and is used in some alloys

 • Is obtained as a by-product in refining molybdenum
  synonym:
 • rhenium
 • ,
 • Re
 • ,
 • atomic number 75

1. Ett sällsynt tungt flervärt metalliskt grundämne som liknar mangan kemiskt och används i vissa legeringar

 • Erhålls som en biprodukt vid raffinering av molybden
  synonym:
 • rhenium
 • ,
 • Re
 • ,
 • atomnummer 75

2. Ancient egyptian sun god with the head of a hawk

 • A universal creator
 • He merged with the god amen as amen-ra to become the king of the gods
  synonym:
 • Ra
 • ,
 • Re

2. Forntida egyptisk solgud med huvudet av en hök

 • En universell skapare
 • Han slogs samman med guden amen som amen-ra för att bli gudarnas kung
  synonym:
 • Ra
 • ,
 • Re

3. The syllable naming the second (supertonic) note of any major scale in solmization

  synonym:
 • re
 • ,
 • ray

3. Stavelsen som namnger den andra (supertoniska) tonen i någon större skala i solmisering

  synonym:
 • re
 • ,
 • stråle