Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "raise" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "höja" till svenska språket

EnglishSwedish

Raise

[Höja]
/rez/

noun

1. The amount a salary is increased

 • "He got a 3% raise"
 • "He got a wage hike"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • rise
 • ,
 • wage hike
 • ,
 • hike
 • ,
 • wage increase
 • ,
 • salary increase

1. Beloppet en lön höjs

 • "Han fick en höjning på 3"
 • "Han fick en lönehöjning"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • stiga
 • ,
 • lönehöjning
 • ,
 • vandra
 • ,
 • löneökning

2. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

2. En uppåtgående lutning eller lutning (som i en väg)

 • "Bilen kunde inte ta igen uppgången"
  synonym:
 • uppstigning
 • ,
 • acklivitet
 • ,
 • stiga
 • ,
 • höja
 • ,
 • klättra
 • ,
 • uppgradera

3. Increasing the size of a bet (as in poker)

 • "I'll see your raise and double it"
  synonym:
 • raise

3. Att öka storleken på en insats (som i poker)

 • "Jag ska se din höjning och fördubbla den"
  synonym:
 • höja

4. The act of raising something

 • "He responded with a lift of his eyebrow"
 • "Fireman learn several different raises for getting ladders up"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • heave

4. Handlingen att höja något

 • "Han svarade med ett lyft av ögonbrynet"
 • "Brandman lär sig flera olika höjningar för att få upp stegar"
  synonym:
 • lyfta
 • ,
 • höja
 • ,
 • häva

verb

1. Raise the level or amount of something

 • "Raise my salary"
 • "Raise the price of bread"
  synonym:
 • raise

1. Höj nivån eller mängden av något

 • "Höj min lön"
 • "Höja priset på bröd"
  synonym:
 • höja

2. Raise from a lower to a higher position

 • "Raise your hands"
 • "Lift a load"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift
 • ,
 • elevate
 • ,
 • get up
 • ,
 • bring up

2. Höj från en lägre till en högre position

 • "Räck upp händerna"
 • "Lyft en last"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • lyfta
 • ,
 • gå upp
 • ,
 • ta upp

3. Cause to be heard or known

 • Express or utter
 • "Raise a shout"
 • "Raise a protest"
 • "Raise a sad cry"
  synonym:
 • raise

3. Orsak att höras eller bli känd

 • Uttrycka eller uttala
 • "Höj ett rop"
 • "Höja en protest"
 • "Höj ett sorgligt rop"
  synonym:
 • höja

4. Collect funds for a specific purpose

 • "The president raised several million dollars for his college"
  synonym:
 • raise

4. Samla in medel för ett specifikt ändamål

 • "Presidenten samlade in flera miljoner dollar till sitt college"
  synonym:
 • höja

5. Cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

 • "The bordeaux region produces great red wines"
 • "They produce good ham in parma"
 • "We grow wheat here"
 • "We raise hogs here"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • raise
 • ,
 • farm
 • ,
 • produce

5. Odla genom odling, ofta med förbättringar med hjälp av jordbrukstekniker

 • "Bordeaux-regionen producerar fantastiska röda viner"
 • "De producerar bra skinka i parma"
 • "Vi odlar vete här"
 • "Vi föder upp svin här"
  synonym:
 • växa
 • ,
 • höja
 • ,
 • gård
 • ,
 • producera

6. Bring up

 • "Raise a family"
 • "Bring up children"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • raise
 • ,
 • bring up
 • ,
 • nurture
 • ,
 • parent

6. Ta upp

 • "Höja en familj"
 • "Ta upp barn"
  synonym:
 • bak
 • ,
 • höja
 • ,
 • ta upp
 • ,
 • vårda
 • ,
 • förälder

7. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

7. Kalla till handling eller skapa existens, ofta som genom ett trollslag

 • "Höja arbetslöshetens spöke"
 • "Han trollade fram vilda fåglar i luften"
 • "Kalla ner andarna från berget"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • trolla
 • ,
 • trolla fram
 • ,
 • åberopa
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • röra om
 • ,
 • ring ner
 • ,
 • väcka
 • ,
 • ta upp
 • ,
 • lägga fram
 • ,
 • kalla fram

8. Move upwards

 • "Lift one's eyes"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise

8. Flytta uppåt

 • "Lyft ögonen"
  synonym:
 • lyfta
 • ,
 • höja

9. Construct, build, or erect

 • "Raise a barn"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • erect
 • ,
 • rear
 • ,
 • set up
 • ,
 • put up

9. Konstruera, bygga eller uppföra

 • "Löj en lada"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • upprätt
 • ,
 • bak
 • ,
 • ställa upp
 • ,
 • sätta upp

10. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

10. Ropa fram (känslor, känslor och svar)

 • "Väck medlidande"
 • "Höj ett leende"
 • "Framkalla sympati"
  synonym:
 • väcka
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • upptända
 • ,
 • tända
 • ,
 • brand
 • ,
 • höja
 • ,
 • provocera

11. Create a disturbance, especially by making a great noise

 • "Raise hell"
 • "Raise the roof"
 • "Raise cain"
  synonym:
 • raise

11. Skapa en störning, särskilt genom att göra ett stort ljud

 • "Höj helvetet"
 • "Höj taket"
 • "Höj kain"
  synonym:
 • höja

12. Raise in rank or condition

 • "The new law lifted many people from poverty"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

12. Höj i rang eller skick

 • "Den nya lagen lyfte många människor från fattigdom"
  synonym:
 • lyfta
 • ,
 • höja

13. Increase

 • "This will enhance your enjoyment"
 • "Heighten the tension"
  synonym:
 • enhance
 • ,
 • heighten
 • ,
 • raise

13. Öka

 • "Detta kommer att öka din njutning"
 • "Höj spänningen"
  synonym:
 • förbättra
 • ,
 • förhöja
 • ,
 • höja

14. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

14. Ge en befordran till eller tilldela en högre position

 • "John sparkades upp på övervåningen när en ersättare anställdes"
 • "Kvinnor tenderar att inte avancera i de stora advokatbyråerna"
 • "Jag blev befordrad efter många års hårt arbete"
  synonym:
 • främja
 • ,
 • uppgradera
 • ,
 • förskott
 • ,
 • sparka på övervåningen
 • ,
 • höja

15. Cause to puff up with a leaven

 • "Unleavened bread"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • leaven
 • ,
 • prove

15. Orsak att puffa upp med en surdeg

 • "Osyrat bröd"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • surdeg
 • ,
 • bevisa

16. Bid (one's partner's suit) at a higher level

  synonym:
 • raise

16. Bud (ens partners färg) på en högre nivå

  synonym:
 • höja

17. Bet more than the previous player

  synonym:
 • raise

17. Satsa mer än den tidigare spelaren

  synonym:
 • höja

18. Cause to assemble or enlist in the military

 • "Raise an army"
 • "Recruit new soldiers"
  synonym:
 • recruit
 • ,
 • levy
 • ,
 • raise

18. Orsak att samlas eller ta värvning i militären

 • "Höja en armé"
 • "Rekrytera nya soldater"
  synonym:
 • rekrytera
 • ,
 • avgift
 • ,
 • höja

19. Put forward for consideration or discussion

 • "Raise the question of promotions"
 • "Bring up an unpleasant topic"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • bring up

19. Fram för övervägande eller diskussion

 • "Väcka frågan om befordran"
 • "Ta fram ett obehagligt ämne"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • ta upp

20. Pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth

 • "Raise your `o'"
  synonym:
 • raise

20. Uttala (vokaler) genom att föra tungan närmare muntaket

 • "Höj din `o'"
  synonym:
 • höja

21. Activate or stir up

 • "Raise a mutiny"
  synonym:
 • raise

21. Aktivera eller rör upp

 • "Väcka ett myteri"
  synonym:
 • höja

22. Establish radio communications with

 • "They managed to raise hanoi last night"
  synonym:
 • raise

22. Upprätta radiokommunikation med

 • "De lyckades uppfostra hanoi igår kväll"
  synonym:
 • höja

23. Multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3

  synonym:
 • raise

23. Multiplicera (ett tal) med sig själv ett specificerat antal gånger: 8 är 2 upphöjt till potensen 3

  synonym:
 • höja

24. Bring (a surface or a design) into relief and cause to project

 • "Raised edges"
  synonym:
 • raise

24. Ta med (en yta eller en design) i relief och få till att projicera

 • "Upphöjda kanter"
  synonym:
 • höja

25. Invigorate or heighten

 • "Lift my spirits"
 • "Lift his ego"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift

25. Stärka eller höja

 • "Lyft mitt humör"
 • "Lyft hans ego"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • lyfta

26. Put an end to

 • "Lift a ban"
 • "Raise a siege"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise

26. Sätta stopp för

 • "Lyfta ett förbud"
 • "Höj en belägring"
  synonym:
 • lyfta
 • ,
 • höja

27. Cause to become alive again

 • "Raise from the dead"
 • "Slavery is already dead, and cannot be resurrected"
 • "Upraising ghosts"
  synonym:
 • resurrect
 • ,
 • raise
 • ,
 • upraise

27. Orsak att bli levande igen

 • "Uppstånden från de döda"
 • "Slaveriet är redan dött och kan inte återuppstå"
 • "Uppraskning av spöken"
  synonym:
 • återuppliva
 • ,
 • höja

Examples of using

Don't raise your voice above a whisper.
Höj inte rösten över en viskning.
How large а sum did they raise?
Hur stor а summa samlade de in?
If you want a ticket, please raise your hand.
Om du vill ha en biljett, räck upp handen.