Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "radiation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "strålning" till svenska språket

EnglishSwedish

Radiation

[Strålning]
/redieʃən/

noun

1. Energy that is radiated or transmitted in the form of rays or waves or particles

  synonym:
 • radiation

1. Energi som utstrålas eller överförs i form av strålar eller vågor eller partiklar

  synonym:
 • strålning

2. The act of spreading outward from a central source

  synonym:
 • radiation

2. Handlingen att sprida sig utåt från en central källa

  synonym:
 • strålning

3. Syndrome resulting from exposure to ionizing radiation (e.g., exposure to radioactive chemicals or to nuclear explosions)

 • Low doses cause diarrhea and nausea and vomiting and sometimes loss of hair
 • Greater exposure can cause sterility and cataracts and some forms of cancer and other diseases
 • Severe exposure can cause death within hours
 • "He was suffering from radiation"
  synonym:
 • radiation sickness
 • ,
 • radiation syndrome
 • ,
 • radiation

3. Syndrom till följd av exponering för joniserande strålning (t. ex. exponering för radioaktiva kemikalier eller för kärnsprängningar)

 • Låga doser orsakar diarré och illamående och kräkningar och ibland håravfall
 • Större exponering kan orsaka sterilitet och grå starr och vissa former av cancer och andra sjukdomar
 • Allvarlig exponering kan orsaka dödsfall inom några timmar
 • "Han led av strålning"
  synonym:
 • strålningssjuka
 • ,
 • strålningssyndrom
 • ,
 • strålning

4. The spontaneous emission of a stream of particles or electromagnetic rays in nuclear decay

  synonym:
 • radiation
 • ,
 • radioactivity

4. Den spontana emissionen av en ström av partiklar eller elektromagnetiska strålar i kärnsönderfall

  synonym:
 • strålning
 • ,
 • radioaktivitet

5. The spread of a group of organisms into new habitats

  synonym:
 • radiation

5. Spridningen av en grupp organismer till nya livsmiljöer

  synonym:
 • strålning

6. A radial arrangement of nerve fibers connecting different parts of the brain

  synonym:
 • radiation

6. Ett radiellt arrangemang av nervfibrer som förbinder olika delar av hjärnan

  synonym:
 • strålning

7. (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance

  synonym:
 • radiotherapy
 • ,
 • radiation therapy
 • ,
 • radiation
 • ,
 • actinotherapy
 • ,
 • irradiation

7. (medicin) behandling av sjukdom (särskilt cancer) genom exponering för ett radioaktivt ämne

  synonym:
 • strålbehandling
 • ,
 • strålning
 • ,
 • aktinoterapi
 • ,
 • bestrålning

Examples of using

An infrared ray is electromagnetic radiation.
En infraröd stråle är elektromagnetisk strålning.
It's evident that human behaviour is more dangerous for the environment than radiation.
Det är uppenbart att mänskligt beteende är farligare för miljön än strålning.