Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "put" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sätta" i svenska språket

EnglishSwedish

Put

[Sätta]
/pʊt/

noun

1. The option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date

  synonym:
 • put option
 • ,
 • put

1. Möjligheten att sälja en given aktie (eller aktieindex eller råvaruframtid) till ett givet pris före ett givet datum

  synonym:
 • säljoption
 • ,
 • sätta

verb

1. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

1. Sätta in på en viss plats eller abstrakt plats

 • "Sätt dina saker här"
 • "Sätt ner brickan"
 • "Sätt hundarna på doften av de försvunna barnen"
 • "Lägga tonvikt på en viss punkt"
  synonym:
 • sätta
 • ,
 • uppsättning
 • ,
 • plats
 • ,
 • posera
 • ,
 • position
 • ,
 • lägga

2. Cause to be in a certain state

 • Cause to be in a certain relation
 • "That song put me in awful good humor"
 • "Put your ideas in writing"
  synonym:
 • put

2. Orsak att vara i ett visst tillstånd

 • Orsak att vara i ett visst förhållande
 • "Den låten satte mig i fruktansvärt gott humör"
 • "Skriv dina idéer"
  synonym:
 • sätta

3. Formulate in a particular style or language

 • "I wouldn't put it that way"
 • "She cast her request in very polite language"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • redact
 • ,
 • cast
 • ,
 • put
 • ,
 • couch

3. Formulera i en viss stil eller språk

 • "Jag skulle inte uttrycka det så"
 • "Hon kastade sin begäran på ett mycket artigt språk"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • redigera
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sätta
 • ,
 • soffa

4. Attribute or give

 • "She put too much emphasis on her the last statement"
 • "He put all his efforts into this job"
 • "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
  synonym:
 • put
 • ,
 • assign

4. Tillskriva eller ge

 • "Hon lade för mycket vikt vid sitt sista uttalande"
 • "Han lade alla sina ansträngningar på det här jobbet"
 • "Läraren satte en intressant twist på tolkningen av berättelsen"
  synonym:
 • sätta
 • ,
 • tilldela

5. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

5. Gör en investering

 • "Sätt pengar i obligationer"
  synonym:
 • investera
 • ,
 • sätta
 • ,
 • begå
 • ,
 • plats

6. Estimate

 • "We put the time of arrival at 8 p.m."
  synonym:
 • place
 • ,
 • put
 • ,
 • set

6. Uppskattning

 • "Vi sätter ankomsttiden till 20.00."
  synonym:
 • plats
 • ,
 • sätta
 • ,
 • uppsättning

7. Cause (someone) to undergo something

 • "He put her to the torture"
  synonym:
 • put

7. Orsaka (någon) att genomgå något

 • "Han satte henne till tortyren"
  synonym:
 • sätta

8. Adapt

 • "Put these words to music"
  synonym:
 • put

8. Anpassa sig

 • "Sätt dessa ord till musik"
  synonym:
 • sätta

9. Arrange thoughts, ideas, temporal events

 • "Arrange my schedule"
 • "Set up one's life"
 • "I put these memories with those of bygone times"
  synonym:
 • arrange
 • ,
 • set up
 • ,
 • put
 • ,
 • order

9. Ordna tankar, idéer, tidsmässiga händelser

 • "Ordna mitt schema"
 • "Sätt upp sitt liv"
 • "Jag sätter dessa minnen med de från svunna tider"
  synonym:
 • ordna
 • ,
 • ställa upp
 • ,
 • sätta
 • ,
 • beställa

Examples of using

I can't believe nobody has put this song up yet on all of YouTube.
Jag kan inte fatta att ingen har lagt upp den här låten ännu på hela YouTube.
Tom put a gun to Mary's head and pulled the trigger.
Tom satte en pistol mot Marys huvud och tryckte på avtryckaren.
Please put this in the safe.
Var snäll och lägg den här i kassaskåpet.