Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "push" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "push" till svenska språket

EnglishSwedish

Push

[Tryck]
/pʊʃ/

noun

1. The act of applying force in order to move something away

 • "He gave the door a hard push"
 • "The pushing is good exercise"
  synonym:
 • push
 • ,
 • pushing

1. Handlingen att applicera våld för att flytta bort något

 • "Han gav dörren en hård knuff"
 • "Pushandet är bra träning"
  synonym:
 • trycka
 • ,
 • tryckande

2. The force used in pushing

 • "The push of the water on the walls of the tank"
 • "The thrust of the jet engines"
  synonym:
 • push
 • ,
 • thrust

2. Kraften som används vid tryckning

 • "Vattnets tryck på tankens väggar"
 • "Jetmotorernas dragkraft"
  synonym:
 • trycka
 • ,
 • dragkraft

3. Enterprising or ambitious drive

 • "Europeans often laugh at american energy"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • push
 • ,
 • get-up-and-go

3. Företagsam eller ambitiös drivkraft

 • "Européer skrattar ofta åt amerikansk energi"
  synonym:
 • energi
 • ,
 • trycka
 • ,
 • gå upp och gå

4. An electrical switch operated by pressing

 • "The elevator was operated by push buttons"
 • "The push beside the bed operated a buzzer at the desk"
  synonym:
 • push button
 • ,
 • push
 • ,
 • button

4. En elektrisk strömbrytare som manövreras genom att trycka

 • "Hissen manövrerades med tryckknappar"
 • "Skjutningen bredvid sängen drev en summer vid skrivbordet"
  synonym:
 • tryckknapp
 • ,
 • trycka
 • ,
 • knapp

5. An effort to advance

 • "The army made a push toward the sea"
  synonym:
 • push

5. Ett försök att avancera

 • "Armén gjorde en knuff mot havet"
  synonym:
 • trycka

verb

1. Move with force, "he pushed the table into a corner"

  synonym:
 • push
 • ,
 • force

1. Flytta med kraft, "han tryckte in bordet i ett hörn"

  synonym:
 • trycka
 • ,
 • tvinga

2. Press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action

 • "He pushed her to finish her doctorate"
  synonym:
 • push
 • ,
 • bear on

2. Tryck, kör eller tvinga (någon) till åtgärd eller slutförande av en åtgärd

 • "Han pressade henne att avsluta sin doktorsexamen"
  synonym:
 • trycka
 • ,
 • bära på

3. Make publicity for

 • Try to sell (a product)
 • "The salesman is aggressively pushing the new computer model"
 • "The company is heavily advertizing their new laptops"
  synonym:
 • advertise
 • ,
 • advertize
 • ,
 • promote
 • ,
 • push

3. Göra publicitet för

 • Försök sälja (en produkt)
 • "Försäljaren driver aggressivt på den nya datormodellen"
 • "Företaget gör stor reklam för sina nya bärbara datorer"
  synonym:
 • annonsera
 • ,
 • främja
 • ,
 • trycka

4. Strive and make an effort to reach a goal

 • "She tugged for years to make a decent living"
 • "We have to push a little to make the deadline!"
 • "She is driving away at her doctoral thesis"
  synonym:
 • tug
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • push
 • ,
 • drive

4. Sträva och anstränga dig för att nå ett mål

 • "Hon ryckte i flera år för att försörja sig på ett anständigt sätt"
 • "Vi måste trycka på lite för att klara deadline!"
 • "Hon kör iväg på sin doktorsavhandling"
  synonym:
 • bogserbåt
 • ,
 • arbetskraft
 • ,
 • trycka
 • ,
 • driva

5. Press against forcefully without moving

 • "She pushed against the wall with all her strength"
  synonym:
 • push

5. Pressa mot kraftfullt utan att röra dig

 • "Hon tryckte mot väggen med all sin styrka"
  synonym:
 • trycka

6. Approach a certain age or speed

 • "She is pushing fifty"
  synonym:
 • push
 • ,
 • crowd

6. Närma dig en viss ålder eller hastighet

 • "Hon trycker på femtio"
  synonym:
 • trycka
 • ,
 • folkmassa

7. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

7. Anstränga sig kontinuerligt, kraftfullt eller påträngande sätt för att få ett slut eller delta i ett korståg för en viss sak eller person

 • Vara en förespråkare för
 • "Det liberala partiet drev på för reformer"
 • "Hon korstågar för kvinnors rättigheter"
 • "Dekanen pressar på för sin favoritkandidat"
  synonym:
 • korståg
 • ,
 • kämpa
 • ,
 • trycka
 • ,
 • kampanj
 • ,
 • agitera

8. Sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs)

 • "The guy hanging around the school is pushing drugs"
  synonym:
 • push

8. Sälja eller främja försäljning av (olagliga varor som droger)

 • "Killen som hänger runt i skolan driver droger"
  synonym:
 • trycka

9. Move strenuously and with effort

 • "The crowd pushed forward"
  synonym:
 • push

9. Rör dig ansträngande och med ansträngning

 • "Publiken trängde sig fram"
  synonym:
 • trycka

10. Make strenuous pushing movements during birth to expel the baby

 • "`now push hard,' said the doctor to the woman"
  synonym:
 • press
 • ,
 • push

10. Gör ansträngande tryckrörelser under födseln för att driva ut barnet

 • "`now push hard", sa doktorn till kvinnan"
  synonym:
 • trycka

Examples of using

Don't push me.
Pressa mig inte.
Don't push your luck.
Pressa inte lyckan.
Give the car а push for me, will you?
Ge bilen а push för mig, vill du?