Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prove" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bevisa" till svenska språket

EnglishSwedish

Prove

[Bevisa]
/pruv/

verb

1. Be shown or be found to be

 • "She proved to be right"
 • "The medicine turned out to save her life"
 • "She turned up hiv positive"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • turn out
 • ,
 • turn up

1. Visas eller befinns vara

 • "Hon visade sig ha rätt"
 • "Medicinen visade sig rädda hennes liv"
 • "Hon visade sig vara hiv-positiv"
  synonym:
 • bevisa
 • ,
 • vända ut
 • ,
 • vända upp

2. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

2. Fastställ giltigheten av något, som genom ett exempel, förklaring eller experiment

 • "Experimentet visade föreningens instabilitet"
 • "Matematikern visade giltigheten av gissningen"
  synonym:
 • bevisa
 • ,
 • demonstrera
 • ,
 • etablera
 • ,
 • visa

3. Provide evidence for

 • "The blood test showed that he was the father"
 • "Her behavior testified to her incompetence"
  synonym:
 • testify
 • ,
 • bear witness
 • ,
 • prove
 • ,
 • evidence
 • ,
 • show

3. Tillhandahålla bevis för

 • "Blodprovet visade att han var pappan"
 • "Hennes beteende vittnade om hennes inkompetens"
  synonym:
 • vittna
 • ,
 • bära vittne
 • ,
 • bevisa
 • ,
 • bevis
 • ,
 • visa

4. Prove formally

 • Demonstrate by a mathematical, formal proof
  synonym:
 • prove

4. Bevisa formellt

 • Demonstrera med ett matematiskt, formellt bevis
  synonym:
 • bevisa

5. Put to the test, as for its quality, or give experimental use to

 • "This approach has been tried with good results"
 • "Test this recipe"
  synonym:
 • test
 • ,
 • prove
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • examine
 • ,
 • essay

5. Sätta på prov, som för dess kvalitet, eller ge experimentell användning till

 • "Detta tillvägagångssätt har prövats med goda resultat"
 • "Testa det här receptet"
  synonym:
 • testa
 • ,
 • bevisa
 • ,
 • försök
 • ,
 • prova
 • ,
 • undersöka
 • ,
 • uppsats

6. Increase in volume

 • "The dough rose slowly in the warm room"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • prove

6. Volymökning

 • "Degen steg långsamt i det varma rummet"
  synonym:
 • stiga
 • ,
 • bevisa

7. Cause to puff up with a leaven

 • "Unleavened bread"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • leaven
 • ,
 • prove

7. Orsak att puffa upp med en surdeg

 • "Osyrat bröd"
  synonym:
 • höja
 • ,
 • surdeg
 • ,
 • bevisa

8. Take a trial impression of

  synonym:
 • prove

8. Ta ett provtryck av

  synonym:
 • bevisa

9. Obtain probate of

 • "Prove a will"
  synonym:
 • prove

9. Skaffa bouppteckning över

 • "Bevisa en vilja"
  synonym:
 • bevisa

Examples of using

It doesn't give me any satisfaction to prove you wrong.
Det ger mig ingen tillfredsställelse att bevisa att du har fel.
Tom was told he would never amount to anything, and he was desperate to prove them wrong.
Tom fick höra att han aldrig skulle bli något, och han var desperat efter att bevisa att de hade fel.
What's that going to prove?
Vad kommer det att bevisa?