Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "project" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "projekt" till svenska språket

EnglishSwedish

Project

[Projekt]
/prɑʤɛkt/

noun

1. Any piece of work that is undertaken or attempted

 • "He prepared for great undertakings"
  synonym:
 • undertaking
 • ,
 • project
 • ,
 • task
 • ,
 • labor

1. Varje arbete som utförs eller görs

 • "Han förberedde sig för stora åtaganden"
  synonym:
 • åtagande
 • ,
 • projekt
 • ,
 • uppgift
 • ,
 • arbetskraft

2. A planned undertaking

  synonym:
 • project
 • ,
 • projection

2. Ett planerat åtagande

  synonym:
 • projekt
 • ,
 • projektion

verb

1. Communicate vividly

 • "He projected his feelings"
  synonym:
 • project

1. Kommunicera levande

 • "Han projicerade sina känslor"
  synonym:
 • projekt

2. Extend out or project in space

 • "His sharp nose jutted out"
 • "A single rock sticks out from the cliff"
  synonym:
 • stick out
 • ,
 • protrude
 • ,
 • jut out
 • ,
 • jut
 • ,
 • project

2. Förlänga ut eller projicera i rymden

 • "Hans vassa näsa stack ut"
 • "En enda sten sticker ut från klippan"
  synonym:
 • stick ut
 • ,
 • utskjuta
 • ,
 • sticka ut
 • ,
 • jut
 • ,
 • projekt

3. Transfer (ideas or principles) from one domain into another

  synonym:
 • project

3. Verföring (idéer eller principer) från en domän till en annan

  synonym:
 • projekt

4. Project on a screen

 • "The images are projected onto the screen"
  synonym:
 • project

4. Projekt på en skärm

 • "Bilderna projiceras på skärmen"
  synonym:
 • projekt

5. Cause to be heard

 • "His voice projects well"
  synonym:
 • project

5. Orsak att bli hörd

 • "Hans röst projicerar bra"
  synonym:
 • projekt

6. Draw a projection of

  synonym:
 • project

6. Rita en projektion av

  synonym:
 • projekt

7. Make or work out a plan for

 • Devise
 • "They contrived to murder their boss"
 • "Design a new sales strategy"
 • "Plan an attack"
  synonym:
 • plan
 • ,
 • project
 • ,
 • contrive
 • ,
 • design

7. Göra eller utarbeta en plan för

 • Utarbeta
 • "De lyckades mörda sin chef"
 • "Designa en ny försäljningsstrategi"
 • "Planera en attack"
  synonym:
 • planera
 • ,
 • projekt
 • ,
 • konstruera
 • ,
 • design

8. Present for consideration, examination, criticism, etc.

 • "He proposed a new plan for dealing with terrorism"
 • "She proposed a new theory of relativity"
  synonym:
 • project
 • ,
 • propose

8. Närvarande för övervägande, granskning, kritik m.m.

 • "Han föreslog en ny plan för att hantera terrorism"
 • "Hon föreslog en ny relativitetsteori"
  synonym:
 • projekt
 • ,
 • föreslå

9. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

9. Föreställa sig

 • Föreställa sig
 • Se i ens sinne
 • "Jag kan inte se honom på hästryggen!"
 • "Jag kan se vad som kommer att hända"
 • "Jag kan se en risk i den här strategin"
  synonym:
 • visualisera
 • ,
 • föreställa sig
 • ,
 • projekt
 • ,
 • tjusig
 • ,
 • se
 • ,
 • figur
 • ,
 • bild

10. Put or send forth

 • "She threw the flashlight beam into the corner"
 • "The setting sun threw long shadows"
 • "Cast a spell"
 • "Cast a warm light"
  synonym:
 • project
 • ,
 • cast
 • ,
 • contrive
 • ,
 • throw

10. Sätta eller skicka ut

 • "Hon kastade ficklampsstrålen i hörnet"
 • "Den nedgående solen kastade långa skuggor"
 • "Besvärja"
 • "Kasta ett varmt ljus"
  synonym:
 • projekt
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • konstruera
 • ,
 • kasta

11. Throw, send, or cast forward

 • "Project a missile"
  synonym:
 • project
 • ,
 • send off

11. Kasta, skicka eller kasta framåt

 • "Projicera en missil"
  synonym:
 • projekt
 • ,
 • skicka iväg

12. Regard as objective

  synonym:
 • project
 • ,
 • externalize
 • ,
 • externalise

12. Betrakta som objektiv

  synonym:
 • projekt
 • ,
 • externisera

Examples of using

Paper is patient. There may pass a long time from the planning stage till the execution of a project. Not everything agreed on paper will be respected and accomplished. There is much written down what is wrong.
Papper är tålmodigt. Det kan gå lång tid från planeringsstadiet till genomförandet av ett projekt. Allt som överenskommits på papper kommer inte att respekteras och åstadkommas. Det finns mycket nedskrivet vad som är fel.
This sentence has not previously been added to the Tatoeba project.
Denna mening har inte tidigare lagts till i Tatoeba-projektet.
He is going to take charge of a project concerning the future of the company.
Han kommer att ta hand om ett projekt som rör företagets framtid.